Medicii se pregătesc de grevă generală: „Ne‑a ajuns să muncim pentru nimic!“

0
157

Sănă­ta­tea e în pra­gul colap­su­lui, iar medi­cii sunt tot mai hotă­râţi să con­ti­nue pro­tes­te­le. Mai mult, ei susţin că, dacă până pe 28 noiem­brie nu vor avea sem­na­le pozi­ti­ve din par­tea Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii, vor intra în gre­vă gene­ra­lă pe ter­men neli­mi­tat.

Pe 28, vom decla­ra gre­va gene­ra­lă“

Stăm pe un butoi de pul­be­re”, susţin medi­cii con­stă­nţeni care au par­ti­ci­pat ieri la gre­va de aver­tis­ment de pe holu­ri­le Spi­ta­lu­lui Judeţean Con­stanţa. Aceş­tia şi-au înce­tat acti­vi­ta­tea pen­tru două ore în semn de pro­test faţă de situ­a­ţia din sis­te­mul sani­tar: sala­rii prea mici şi con­di­ţii impro­prii de mun­că.

Gre­va de aver­tis­ment care a avut loc între 8,00 şi 10,00 a fost făcu­tă res­pec­tân­du-se lega­li­ta­tea. Adi­că, o tre­i­me din per­so­nal a lucrat, iar res­tul şi‑a mani­fes­tat nemulţu­mi­rea faţă de pro­ble­me­le din sis­te­mul sani­tar. Nego­ci­e­ri­le cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii con­ti­nuă, ele au fost deblo­ca­te pe 21 noiem­brie, au con­ti­nu­at şi vineri şi sâm­bă­tă şi dacă nu se va ajun­ge la rezul­ta­te pal­pa­bi­le, din data de 28 noiem­brie vom decla­ra gre­va gene­ra­lă.

La ulti­ma dis­cu­ţie cu minis­trul Sănă­tă­ţii, Eugen Nico­lăes­cu am înce­put nego­ci­e­rea con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că la nivel de sec­tor de acti­vi­ta­te, au retri­mis memo­ran­du­mul către Minis­te­rul de Finanţe pen­tru deblo­ca­rea a 1282 de pos­turi medi­ca­le pen­tru că sun­tem în defi­cit mare de per­so­nal şi pe majo­ra­rea buge­tu­lui şi am înce­put să nego­ci­em.

La acţiu­nea de astăzi au par­ti­ci­pat şi medici şi asis­tenţi dar în cen­trul atenţi­ei noas­tre este pacien­tul. Până pe 28, toa­tă lumea îşi va desfă­şu­ra acti­vi­ta­tea con­form pro­gra­mu­lui nor­mal”, a decla­rat preşe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui Sani­tas Con­stanţa, Nicu Manea.

Stăm pe un butoi de pul­be­re“

Cadre­le medi­ca­le care au luat par­te la gre­va de aver­tis­ment susţin că, situ­a­ţia a deve­nit atât de ten­sio­na­tă din cau­za nea­jun­su­ri­lor cu care se con­frun­tă în fie­ca­re zi de mun­că, atât medi­cii cât şi pacienţii.

Stăm pe un butoi de pul­be­re şi cred că se va ajun­ge până la gre­va gene­ra­lă pen­tru că nu am pri­mit nimic con­cret. Nu ne putem baza pe fal­se pro­mi­siuni şi pe nu ştiu câte nego­ci­eri. Ne‑a cam ajuns să mun­cim pen­tru nimic şi în niş­te con­di­ţii cum sunt în spi­ta­le­le în care lucrăm”, susţi­ne o asis­ten­tă.

De alt­fel, toa­te cadre­le medi­ca­le sunt revol­ta­te din cau­za situ­a­ţi­ei şi spun că, sis­te­mul nu doar sufe­ră de sub­fi­nanţa­re, ci şi de indi­fe­renţă faţă de niş­te pro­ble­me atât de gra­ve.

Noi mun­cim cu preţul vieţii şi al sănă­tă­ţii noas­tre, pen­tru că nu e uşor să stai toa­tă noap­tea în gar­dă şi a doua zi până la prânz şi apoi să repeţi gar­da. Plus că ne-am sătu­rat să le scri­em reţe­te pacienţi­lor pe bileţe­le şi să îi tri­mi­tem fuga la far­ma­cie pen­tru că nu le mai putem asi­gu­ra niciun fel de tra­ta­ment. Unii nu au posi­bi­li­ta­tea, iar să te duci să-ţi cum­peri sin­gur tra­ta­men­tul fiind inter­nat în spi­tal nu este o solu­ţie, iar pacien­tul găseş­te «ţapul ispă­şi­tor în medic» şi nu în sis­tem. Îna­in­te aveam pică­tu­ri şi tra­ta­men­te, iar acum am ajuns ca fie­ca­re medic să îşi pună deo­par­te caso­le­ta cu tra­ta­men­te ca să păs­trăm şi să tra­tăm cât mai mulţi pacienţi.

Tră­im până la urmă cu un sen­ti­ment extrem de apă­să­tor, gân­din­du-ne că pacienţii deja ne cunosc de atâ­ta vre­me şi au pro­ble­me­le pe care le au şi noi tre­bu­ie să le cerem să mai cum­pe­re şi tra­ta­men­tul. Nu ştim cum să facem mai mul­tă eco­no­mie la tot ce avem în spi­tal şi asta în con­di­ţi­i­le în care sunt atât de mulţi oameni care repre­zin­tă mari urgenţe.

Ca să nu mai vor­bim că nu se dife­renţi­a­ză în niciun fel un medic cu expe­rienţă de ani de zile şi unul care abia şi‑a înce­put carie­ra. Repre­zen­tanţii din Minis­te­rul Sănă­tă­ţii au şi câte 20000 de euro sala­ri­i­le, iar noi mun­cim pe te miri ce”, a decla­rat, pen­tru Cuget Liber, dr. Eli­za Avram, medic pri­mar oftal­mo­log în cadrul Spi­ta­lu­lui Judeţean Con­stanţa.

Pe de altă par­te, medi­cii din cadrul Spi­ta­lu­lui Mili­tar de Urgenţă „Ale­xan­dru Gafen­cu” Con­stanţa susţin că, deşi nu au voie să par­ti­ci­pe la niciun fel de pro­tes­te prin pris­ma meni­rii insti­tu­ţi­ei în care sunt anga­ja­ţi, susţin demer­su­ri­le cole­gi­lor lor din alte spi­ta­le.

Eu nu pot să ies în stra­dă ală­tu­ri de cole­gii din alte spi­ta­le pen­tru că mă obli­gă situ­a­ţia, pen­tru că lucrez într-un spi­tal mili­tar, însă cred că sis­te­mul de sănă­ta­te este la pământ şi că tre­bu­ie lua­te măsuri în cel mai scurt timp”, a decla­rat dr. Miha­e­la Dobre, medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie în cadrul Spi­ta­lu­lui Mili­tar de urgenţă „Ale­xan­dru Gafen­cu”.

Cât pri­veş­te declanşa­rea gre­vei gene­ra­le pro­gra­ma­tă de medici pen­tru 28 noiem­brie, repre­zen­tanţii Sani­tas susţin că aşteap­tă ca instanţa să de‑a ver­dic­tul în pri­vinţa lega­li­tă­ţii aces­tui demers.

Cugetliber.ro, Marti, 26 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply