Mangalia va avea 40 de ghene „îngropate“, ce le vor înlocui pe cele actuale

0
89

Soci­e­ta­tea de salu­bri­za­re din Man­ga­lia va rea­li­za, în urma deci­zi­ei con­si­li­e­ri­lor locali, mai mul­te plat­for­me sub­te­ra­ne de pre­co­lec­ta­re a deşe­u­ri­lor mena­je­re. Deci­zia „îngro­pă­rii“ ghe­ne­lor de gunoi, spun con­si­li­e­rii, a fost lua­tă în urma soli­ci­tă­ri­lor veni­te din par­tea popu­la­ţi­ei ora­şu­lui, dar şi a preşe­dinţi­lor aso­ci­a­ţi­i­lor de pro­pri­e­tari.

Potri­vit pro­iec­tu­lui de hotă­râre adop­tat de aleşii locali, în Man­ga­lia, la ora actu­a­lă, pen­tru colec­ta­rea deşe­u­ri­lor popu­la­ţi­ei, exis­tă 38 de plat­for­me beto­na­te şi împre­j­mu­i­te, dota­te cu con­tai­ne­re de 1.100 de litri şi alte 30 de zone de colec­ta­re pen­tru deşe­u­ri­le nea­me­na­ja­te, dota­te cu con­tai­ne­re ase­mă­nă­toa­re.

Aces­tea urmea­ză să fie înlo­cu­i­te cu 40 de plat­for­me sub­te­ra­ne (aşa zise­le ghe­ne „îngro­pa­te“), ce urmea­ză să fie ame­na­ja­te în Man­ga­lia şi sta­ţiuni şi, ast­fel, să se asi­gu­re pro­te­cţia mediu­lui, prin împie­di­ca­rea răs­pân­di­rii gunoa­ie­lor şi miro­su­lui.

Plat­for­me­le vor fi rea­li­za­te prin monta­rea, la pes­te un metru şi jumă­ta­te adân­ci­me, a unei struc­turi de beton, în locul res­pec­tiv urmând să fie ampla­sa­te câte patru con­tai­ne­re de gunoi.

Plat­for­me­le de gunoi „îngro­pa­te“ urmea­ză să fie ampla­sa­te pe stră­zi­le M. I. Dobro­gea­nu (vizavi de blo­cul GOLD), în zona Saturn (CP1, CP5 şi bloc DMHI), pe stra­da Por­tu­lui (pes­te drum de garaj RAJA), 1 Decem­brie 1918 (între blo­cu­ri­le C20 şi 18), pe stra­da Negru Vodă (bloc T2), la inter­se­cţi­i­le stră­zi­lor Liber­tă­ţii şi T.S. Săvea­nu (ghe­ne­le vechi din beton de lân­gă blo­cul 60), în par­ca­rea de pe str. Vasi­le Pâr­van, pe stră­zi­le T. S. Săvea­nu, Şte­fan cel Mare (în spa­te­le Levent Mar­ket), Oituz (par­ca­rea de vizavi de Cole­gi­ul Eco­no­mic) şi la blo­cu­ri­le ANL, Mun­ci­to­ru­lui, dar şi în Nept­un (Bazar Pri­chin­del şi lân­gă Poli­ţie) şi Olimp (lân­gă CT1).

Valoa­rea inves­ti­ţi­ei este de 389.860 euro, fără TVA, aceas­ta urmând să fie fina­li­za­tă anul vii­tor, în luna sep­tem­brie.

editiadesud.ro, 31 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele