Guvernul lasă primarii să majoreze suplimentar taxele pentru persoane fizice, cu peste 20%

0
156

Medi­a­fax: Impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le vor putea fi majo­ra­te supli­men­tar pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce cu mai mult de 20%, aceas­tă limi­tă-maxi­mă la care pri­ma­rii sunt obli­ga­ţi în pre­zent să se rapor­te­ze urmând să fie eli­mi­na­tă de Guvern pen­tru pro­pri­e­ta­rii per­soa­ne fizi­ce şi menţi­nu­tă doar pen­tru fir­me.

EXCLUSIV: Guver­nul lasă pri­ma­rii să majo­re­ze supli­men­tar taxe­le pen­tru per­soa­ne fizi­ce, cu pes­te 20% (Ima­gi­ne: Shut­ter­sto­ck)

Modi­fi­ca­rea va fi efec­tu­a­tă prin schim­ba­rea pre­ve­de­ri­lor Codu­lui Fis­cal şi argu­men­ta­tă prin “difi­cul­tă­ţi­le finan­ci­a­re” ale auto­ri­tă­ţi­lor loca­le şi nece­si­ta­tea pro­te­cţi­ei mediu­lui de afa­ceri.

În pre­zent, auto­ri­tă­ţi­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le pot sta­bili cote adi­ţio­na­le la impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le faţă de nive­lu­ri­le apro­ba­te de Guvern doar până la 20%, limi­tă-maxi­mă cal­cu­la­tă fără dis­cri­mi­na­re atât în cazul per­soa­ne­lor fizi­ce, cât şi în cazul per­soa­ne­lor juri­di­ce.

Ast­fel, con­form Codu­lui Fis­cal actu­al, auto­ri­ta­tea deli­be­ra­ti­vă a admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, la pro­pu­ne­rea auto­ri­tă­ţii exe­cu­ti­ve, poa­te sta­bili anu­al cote adi­ţio­na­le la impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le, în fun­cţie de urmă­toa­re­le cri­te­rii: eco­no­mi­ce, soci­a­le, geo­gra­fi­ce, pre­cum şi de nece­si­tă­ţi­le buge­ta­re loca­le. La ace­la­şi arti­col este pre­vă­zut că aces­te cote adi­ţio­na­le nu pot fi mai mari de 20% faţă de nive­lu­ri­le apro­ba­te prin hotă­râre a Guver­nu­lui, iar nor­me­le meto­do­lo­gi­ce sta­bi­lesc că majo­ra­rea este apli­ca­tă fără dis­cri­mi­na­re între cate­go­ri­i­le de con­tri­bu­a­bili.

Guver­nul va schim­ba însă Codul Fis­cal şi va intro­du­ce o nouă pre­ve­de­re, prin care acest pla­fon maxim, de 20%, până la care pot fi majo­ra­te supli­men­tar impo­zi­te­le şi taxe­le loca­le va fi menţi­nut doar pen­tru fir­me.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply