OPINII: Europa se întoarce spre gazele de şist

0
229

Le Monde: Par­la­men­tari din toa­te tabe­re­le poli­ti­ce ale Franţei şi-au unit efor­tu­ri­le şi au ela­bo­rat un raport care mili­tea­ză pen­tru explo­ra­rea gaze­lor de şist. Un sena­tor con­ser­va­tor şi un depu­tat soci­a­list ple­dea­ză în docu­ment pen­tru fora­rea a zeci de puţuri şi expe­ri­men­ta­rea frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce ame­li­o­ra­te şi a altor teh­nici alter­na­ti­ve, scrie „Le Monde“.

Con­sta­tăm că gaze­le de şist au fost demo­n­i­za­te în Franţa fără o cer­ce­ta­re amă­nu­nţi­tă, spun auto­rii rapor­tu­lui. În Hexa­gon a fost inter­zi­să, prin lege, ori­ce for­mă de explo­ra­re sau exploa­ta­re a gaze­lor de şist încă din vre­mea fos­tu­lui preşe­din­te Nico­las Sar­ko­zy.

Aceas­tă deci­zie a fost con­fir­ma­tă de Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă fran­ce­ză în tim­pul man­da­tu­lui actu­a­lu­lui preşe­din­te, Fran­co­is Hol­lan­de. Cei doi par­la­men­tari au fost însăr­ci­na­ţi cu stu­di­ul meto­de­lor alter­na­ti­ve de explo­ra­re şi fora­re a gaze­lor de şist, alte­le decât frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, o meto­dă con­tro­ver­sa­tă din cau­za posi­bi­le­lor efec­te asu­pra mediu­lui încon­ju­ră­tor.

Docu­men­tul pre­zen­tat în Par­la­ment con­sta­tă că exis­tă o mul­ti­tu­di­ne de meto­de alter­na­ti­ve ce ar putea fi uti­li­za­te, prin­tre ele aşa numi­ta frac­tu­ra­re cu pro­pan care se folo­seş­te deja la sca­ră lar­gă, dar deci­zia poli­ti­că împie­di­că cer­ce­ta­rea în dome­niu. Întrea­ga lume susţi­ne cer­ce­ta­rea, numai Franţa bate pasul pe loc, spun auto­rii în raport şi afir­mă că aceas­tă ati­tu­di­ne este dova­dă de obs­cu­ran­tism.

Cât des­pre frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, docu­men­tul con­sta­tă că teh­ni­ca este deja bine cunos­cu­tă ope­ra­to­ri­lor fran­cezi şi că ea a fost apli­ca­tă de 45 de ori fără niciun efect nega­tiv asu­pra mediu­lui până la intra­rea în vigoa­re a inter­di­cţi­ei.

Polo­nia acce­le­rea­ză pro­ce­sul

Şi guver­nul polo­nez intenţio­nea­ză să acce­le­re­ze explo­ra­rea resur­se­lor de gaze de şist pen­tru a‑şi redu­ce depen­denţa de impor­tu­ri­le de gaze natu­ra­le din Rusia, în pofi­da deci­zi­ei mai mul­tor com­pa­nii ame­ri­ca­ne, inclu­siv Exxon Mobil, de a se retra­ge, scrie publi­ca­ţia „Wall Stre­et Jour­nal“ (WSJ).

Polo­nia este una din­tre cele mai pro­mi­ţă­toa­re loca­ţii din UE în ceea ce pri­veş­te potenţi­a­lul resur­se­lor de gaze de şist, însă la cele câte­va puţuri de explo­ra­re săpa­te până în pre­zent rezul­ta­te­le au fost necon­ving­ă­toa­re.

Sur­sa: adevarul.ro, 28 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply