Directorul INFP, Mircea Radulian, despre gazele de şist: “Trebuie să avem în vedere riscurile. Sondele pot provoca cutremure”

0
188
Directorul INFP, Mircea Radulian, despre gazele de şist: "Trebuie să avem în vedere riscurile. Sondele pot provoca cutremure"

Vocea asu­mă­rii prag­ma­tis­mu­lui în ches­tiu­nea exploa­tă­rii gaze­lor de şist la eve­ni­men­tul de vineri de la Andrei Şagu­na a fost Mir­cea Raduli­an, direc­to­rul şti­i­ni­fic al Insti­tu­tu­lui Naţio­nal pen­tru Fizi­ca Pămân­tu­lui.

Exper­tul susţi­ne că par­tea româ­neas­că a Dobro­gei este, în prin­ci­piu, feri­tă de acti­vi­tă­ţi seis­mi­ce îngri­jo­ră­toa­re, însă acti­vi­tă­ţi­le pe care Che­vron intenţio­nea­ză să le dema­re­ze ar putea gene­ra o serie de ris­curi:

Nu toa­te fali­i­le sunt foar­te acti­ve. În gene­ral, în Dobro­gea, sunt mai întâl­ni­te în par­tea de nord, spre Tul­cea, unde seis­me pot ajun­ge pe unde­va pe la gra­dul 5 pe sca­ra Rich­ter. Refe­ri­tor la seis­mi­ci­ta­te, în gene­ral, cutre­mu­re­le sunt redu­se sau chiar pot să lip­seas­că.

Totu­şi, dacă dis­cu­tăm de seis­me indu­se, prin aceas­tă frac­tu­ra­re hidra­uli­că, son­de­le ampla­sa­te în zone­le cunos­cu­te deja cu potenţi­al seis­mic pot pro­vo­ca cutre­mu­re.

Exis­tă acest risc, avem şi câte­va cazuri, în spe­cial în Sta­te­le Uni­te, dar seis­me cu grad redus. S‑au întâl­nit şi în Euro­pa, în Ger­ma­nia şi, din câte am auzit şi în Anglia au fost. Cel mai puter­nic a fost în Okla­ho­ma, de 5,5 gra­de pe sca­ra Rich­ter, unde erau atunci 138.000 de puţuri.

Pe de altă par­te, avem con­ta­mi­na­rea apei. Tre­bu­ie să avem în vede­re că exis­tă un risc. Com­pa­nia spu­ne că uti­li­zea­ză, pen­tru frac­tu­ra­re, între 0,5% şi 2% sub­stanţe chi­mi­ce. Totu­şi, când vor­bim de can­ti­tă­ţi mari, ris­cul devi­ne mai mare. A

pa este un aspect foar­te impor­tant pen­tru oameni, pen­tru că nepoţii şi copi­ii sunt mai impor­tanţi decât banii şi, ast­fel, tre­bu­ie să fim mai stri­cţi şi să moni­to­ri­zăm tot ceea ce se întâm­plă.

De ase­me­nea, oame­nii tre­bu­ie corect infor­ma­ţi în ceea ce pri­veş­te aces­te toa­te impli­ca­ţi­i­le, ris­curi, cutre­mu­re şi aşa mai depar­te, a spus Raduli­an.

M.F.V., replicaonline.ro, dumi­ni­ca, 10 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply