Directorul Goldterm, Dan Georgescu: „Persoanele care nu au cu ce să plătească întreţinerea, vor primi ajutoare de urgenţă”

0
167

Direc­to­rul gene­ral al Gol­d­term Man­ga­lia, Dan Geor­ges­cu ne‑a decla­rat că, la aceas­tă dată, situ­a­ţia dato­ri­i­lor este ţinu­tă sub con­trol. În cazul unor aso­ci­a­ţii ce figu­rau cu res­tanţe mari, s‑a decis eşa­lo­na­rea aces­to­ra, ast­fel să poa­tă fi achi­ta­te în timp.

Pe de altă par­te, s‑a dis­pus efec­tu­a­rea unor veri­fi­cări meni­te să sta­bi­leas­că fami­li­i­le care nu deţin veni­tu­ri­le nece­sa­re achi­tă­rii debi­te­lor, dar şi pe cele care, deşi au posi­bi­li­tă­ţi finan­ci­a­re, refu­ză sau amâ­nă la nesfârşit să le plă­teas­că.

Am iden­ti­fi­cat deţi­nă­tori de maga­zi­ne, mici sau mari între­prin­ză­tori care, de luni bune, refu­ză pur şi sim­plu să plă­teas­că întreţi­ne­rea. În cazul aces­to­ra, este vor­ba des­pre rea-cre­dinţă. La o altă aso­ci­a­ţie, for­ma­tă doar dintr‑o sca­ră de bloc, oame­nii ris­că să rămâ­nă fără căl­du­ră şi apă rece din cau­za unei sin­gu­re fami­lii ce a acu­mu­lat dato­rii uri­a­şe pe care nu doreş­te să le achi­te nici măcar în tranşe, deşi dis­pu­ne de bani.

În ceea ce pri­veş­te fami­li­i­le nevo­ia­şe, care nu rea­li­zea­ză veni­turi şi, ast­fel, nu au cu ce să plă­teas­că întreţi­ne­rea, am hotă­rât să facem adre­să către Comi­sia Soci­a­lă a Con­si­li­u­lui Local în vede­rea acor­dă­rii unor aju­toa­re de urgenţă. Va fi ana­li­zat fie­ca­re caz în par­te. În acest moment, toa­te aso­ci­a­ţi­i­le din Man­ga­lia, indi­fe­rent dacă au sau nu dato­rii, pri­mesc agent ter­mic”, ne‑a decla­rat direc­to­rul Gol­d­term Man­ga­lia.

Alte 8 cen­tra­le ter­mi­ce vor fi racor­da­te, zile­le aces­tea, la reţea­ua de gaze

Un caz par­ti­cu­lar îl repre­zin­tă cel al fami­li­i­lor ple­ca­te să mun­ceas­că în stră­i­nă­ta­te, unde locu­iesc 8–9 luni pe an. Mul­te din­tre aces­tea nu s‑au debranşat, ast­fel că pri­mind căl­du­ră, fac­tu­ri­le la întreţi­ne­re s‑au strâns şi s‑au acu­mu­lat sume foar­te mari de bani.

Nimeni nu plea­că mai mult de jumă­ta­te de an într‑o ţară stră­i­nă de plă­ce­re. Nu este nor­mal ca la reve­ni­rea în oraş să dea întrea­ga sumă câş­ti­ga­tă cu greu aco­lo pen­tru întreţi­ne­re. Ast­fel, am decis ca în cazul ace­lor fami­lii să exe­cu­tăm lucrări de debranşa­re indi­vi­du­a­le”, a mai pre­ci­zat direc­to­rul Dan Geor­ges­cu.

Ar mai fi de spus fap­tul că şi în pre­zent se lucrea­ză la racor­da­rea celor­lal­te cen­tra­le ter­mi­ce din oraş la reţea­ua de gaze. Mai exact, în câte­va zile alte 8 CT-uri vor fun­cţio­na pe gaz, fiind înlo­cu­it com­bus­ti­bi­lul lichid uşor (CLU). Pro­ble­me se înre­gis­trea­ză la Cen­tra­la Ter­mi­că nr. 25, afla­tă la Olimp, unde s‑au efec­tu­at ample lucrări de extin­de­re a reţe­lei, ast­fel că aici, racor­da­rea la gaze va mai dura. Ace­ea­şi situ­a­ţie exis­tă şi la Aso­ci­a­ţia nr. 28, de care apa­rţi­ne clă­di­rea de apar­ta­men­te a fos­tu­lui GOLD.

Direc­to­rul Gol­d­term ne‑a asi­gu­rat că toa­te locu­inţe­le fami­li­i­lor branşa­te vor fi încă­l­zi­te non-stop, tem­pe­ra­tu­ra din inte­ri­or fiind regla­tă direct din apa­ra­te în fun­cţie de vre­mea de afa­ră. „Dato­ri­tă arză­toa­re­lor noi pe gaz, tem­pe­ra­tu­ra din cen­tra­lă se va core­la auto­ma­ti­zat cu cea din exte­ri­or, nemaiîn­tâm­plân­du-se ca în cazul CLU, atin­ge­rea tem­pe­ra­tu­rii opti­me să se rea­li­ze­ze în câte­va ore”, a expli­cat Dan Geor­ges­cu.

Reţea­ua de gaze a fost intro­du­să şi la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, iar în fun­cţie de fon­du­ri­le exis­ten­te şi cen­tra­le­le uni­tă­ţi­lor şco­la­re vor fun­cţio­na, cel târ­ziu din ianu­a­rie 2014, tot cu acest tip de com­bus­ti­bil.

editiadesud.ro, 27.11.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele