Daraban: Debranşaţi-vă de la ENEL şi conectaţi-vă la eoliene!

0
199

Daraban: Debranşaţi-vă de la ENEL şi conectaţi-vă la eoliene!

Preşe­din­te­le Came­rei de Come­rţ, Indus­trie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa, Mihai Dara­ban, a decla­rat, joi sea­ră, că a între­rupt rela­ţi­i­le cu fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că ENEL.

El a pre­ci­zat că nu va pre­mia aceas­tă com­pa­nie la gala soci­e­tă­ţi­lor, orga­ni­za­tă de CCINA joi: Nu vom acor­da nici un pre­miu celor de la ENEL, pen­tru că au pro­vo­cat o gră­ma­dă de neplă­ceri cli­enţi­lor noş­tri. Şi, de ace­ea, sedi­ul nos­tru a tre­cut la un alt dis­tri­bu­i­tor de ener­gie, ceea ce vă suge­răm şi dum­ne­a­voas­tră, a spus Daraban.

Preşe­din­te­le CCINA nu s‑a sfi­it să ducă mai depar­te recla­ma, anu­nţând şi fir­ma de la care pri­meş­te ener­gie elec­tri­că: Mons­son. Fir­ma este deţi­nu­tă de fami­lia lui Ema­nu­el Munt­mark, unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi şi boga­ţi inves­ti­tori în dome­ni­ul eoli­e­ne­lor din judeţul Constanţa.

De nume­le lui Munt­mark se lea­gă însă şi cele­brul scan­dal din loca­li­ta­tea con­stă­nţea­nă Coge­a­lac, unde, rea­min­tim, fos­tul pri­mar, Cati Hris­tu, a declanşat, în 2010, o ade­vă­ra­tă iste­rie loca­lă împo­tri­va ampla­să­rii eoli­e­ne­lor pe raza comunei.

Ale­xan­dra ANTON, replicaonline.ro, Vineri, 8 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply