Comuna Ion Corvin, prima din ţară care va fi iluminată stradal prin energie verde

0
263

O comu­nă din jude­tul Con­stanţa va fi pri­ma din ţară unde ilu­mi­na­tul public va fi asi­gu­rat prin ener­gie ver­de. Loca­li­ta­tea Ion Cor­vin va fi ilu­mi­na­tă exclu­siv cu aju­to­rul ener­gi­ei pro­du­se de tur­bi­ne­le eoli­e­ne. Sis­te­mul pen­tru pro­du­ce­rea ener­gi­ei elec­tri­ce şi insta­la­ţia de pro­du­ce­re a bio­ga­zu­lui vor fi con­stru­i­te cu bani euro­peni.

Pro­iec­tul va fi gata într-un an și jumă­ta­te, iar din acel moment se vor redu­ce cos­tu­ri­le cu ener­gia elec­tri­că nece­sa­ră insti­tu­ți­i­lor publi­ce și ilu­mi­na­tu­lui stra­dal.

Insta­la­ția eoli­a­nă care urmea­ză să fie ampla­sa­tă va fi folo­si­tă pen­tru a trans­for­ma ener­gia vân­tu­lui în ener­gie elec­tri­că. Aceas­ta va fi intro­du­să în rețea­ua elec­tri­că a con­su­ma­to­ri­lor și, ast­fel, se va redu­ce con­su­mul din rețea­ua exis­ten­tă.

Cât pri­veș­te insta­la­ția de pro­du­ce­re a bio­ga­zu­lui, spe­cia­liș­tii dau asi­gu­rări că este sută la sută eco­lo­gi­că.

Cos­tu­ri­le deru­lă­rii pro­iec­tu­lui se ridi­că la pes­te cinci mili­oa­ne de lei, din care 98 la sută repre­zin­tă fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le.

digi24.ro, Luni, 18 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply