Cel mai important hotel de patru stele din sudul litoralului este de vânzare — VIDEO

0
241

Com­ple­xul turis­tic Pre­si­dent din Man­ga­lia, con­stru­it pe un sit arhe­o­lo­gic, este esti­mat de expe­rţii imo­bi­li­ari la un preţ cuprins între patru şi cinci mili­oa­ne de euro. Came­ra de Come­rţ şi Indus­trie a Româ­ni­ei scoa­te la vân­za­re hote­lul pen­tru că nu adu­ce pro­fit.

Con­si­de­rat cân­d­va un eta­lon al uni­tă­ţi­lor de caza­re de pe lito­ral, com­ple­xul turis­tic din Man­ga­lia a fost pri­mul hotel de patru ste­le des­chis în sta­ţiu­ni­le din sud. Vre­mu­ri­le de glo­rie de odi­ni­oa­ră au apus, însă, o dată cu scă­de­rea pro­fi­tu­ri­lor, iar Came­ra de Come­rţ a Româ­ni­ei a decis să‑l vân­dă.

Acti­vi­ta­tea eco­no­mi­că lasă de dorit, mă refer ca veni­turi, ca flux de cetă­ţeni veni­ţi din afa­ră, a dus la scă­de­rea gra­du­lui de ocu­pa­re, s‑a ajuns unde­va la 25% medie pe an”, a expli­cat Mihai Dara­ban, preşe­din­te­le Came­rei de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa.

Pro­pri­e­ta­rii esti­mea­ză valoa­rea com­ple­xu­lui la apro­xi­ma­tiv patru mili­oa­ne de euro. Agenţii imo­bi­li­ari spun totu­şi că aces­ta ar putea valo­ra mai mult.

Preţul pen­tru acest hotel este situ­at unde­va între patru mili­oa­ne şi cinci mili­oa­ne cinci sute de mii de euro. Tre­bu­ie avut în vede­re fap­tul că are o arhi­tec­tu­ră uni­că. Meri­tă să fie achi­zi­ţio­nat fie de un om de afa­ceri, fie de către o com­pa­nie, iar în timp îşi vor amor­ti­za sume­le inves­ti­te”, a afir­mat Mari­us Coman, direc­tor agenţie imo­bi­li­a­ră.

În 1993, atunci când a fost săpa­tă fun­da­ţia hote­lu­lui, mun­ci­to­rii au des­co­pe­rit rui­ne­le cetă­ţii Callatis.Vestigiile arhe­o­lo­gi­ce sunt acum adă­pos­ti­te în sub­so­lul clă­di­rii şi pot fi vizi­ta­te.

A mai apă­rut un edi­fi­ciu ter­mal, o fân­tâ­nă, o pia­ţe­tă, ceea ce demon­strea­ză că la sfârşi­tul sec. al VI-lea şi înce­pu­tul sec. al VII-lea aici exis­ta o inten­să via­ţă oră­şe­neas­că”, a spus Sorin Coles­niuc, cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic la Muze­ul Cal­la­tis Man­ga­lia.

Com­ple­xul se întin­de pe o supra­fa­ţă de 8.700 de metri pătra­ţi, are un cen­tru de afa­ceri, săli de con­fe­rinţe exte­ri­oa­re, res­ta­u­rant, fast-food, pis­ci­nă şi par­ca­re.

 VIDEO, aici, sau cli­ck FOTO !

Sur­sa: digi24.ro, 16.11.2013.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele