Calculatoarele de la Taxe şi Impozite se „joacă” cu banii cetăţenilor!

0
196

Fun­cţio­na­rii moti­vea­ză că, de când s‑au schim­bat pro­gra­me­le, aces­tea indi­că valori dife­ri­te pen­tru ace­lea­şi debi­te.

Cozi­le inter­mi­na­bi­le pen­tru pla­ta fac­tu­ri­lor de ori­ce fel, biro­cra­ţia şi „ama­bi­li­ta­tea” celor din spa­te­le ghi­şe­e­lor dau, din­tot­dea­u­na, migre­ne româ­ni­lor, iar anii scu­rşi de la Revo­lu­ţie nu le-au risi­pit, ci, dim­po­tri­vă, le-au acu­ti­zat.

Plăti­to­rii taxe­lor şi impo­zi­te­lor se plâng, ade­sea, că deşi se pre­o­cu­pă să nu aibă dato­rii, modul în care le sunt lua­ţi banii, cât şi felul în care sunt tra­ta­ţi de către fun­cţio­nari le lasă un gust amar. Ine­vi­ta­bil, ast­fel de situ­a­ţii se întâl­nesc, din plin şi la Man­ga­lia, unde con­tri­bu­a­bi­lii se revol­tă împo­tri­va celor care îi tra­tea­ză cu indi­fe­renţă atunci când doresc să se achi­te de dato­rii.

În ulti­me­le luni, am fost asal­ta­ţi de zeci de sesi­zări veni­te din par­tea cetă­ţe­ni­lor, dar şi agenţi­lor eco­no­mici care dato­rea­ză bani la stat. Iri­ta­ţi şi con­tra­ri­a­ţi, con­tri­bu­a­bi­lii ne-au decla­rat că o dată aju­nşi la ghi­şe­e­le Ser­vi­ci­u­lui Taxe şi Impo­zi­te, din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, au aflat cu stu­poa­re că au de plătit mai mult decât aveau cunoş­tinţă.

Mai mult decât atât, unii cetă­ţeni au aflat de la fun­cţio­na­rii publici că figu­rea­ză cu res­tanţe acu­mu­la­te de câţi­va ani, deşi oame­nii şti­au foar­te bine că nu dato­rea­ză bani decât pen­tru 2013. Pe de altă par­te, agenţii eco­no­mici din loca­li­ta­te s‑au tre­zit cu soma­ţii de pla­tă, deşi nu aveau infor­ma­ţii că ar fi debi­tori, întru­cât îşi amin­teau că au achi­tat sume­le res­pec­ti­ve. Pen­tru a demon­stra că au drep­ta­te, plăti­to­rii de taxe şi impo­zi­te, fie per­soa­ne fizi­ce, fie  juri­di­ce, au reve­nit la ser­vi­ci­ul cu pri­ci­na unde au jus­ti­fi­cat plă­ţi­le făcu­te cu chi­tanţe.

Situ­a­ţi­i­le halu­ci­nan­te au atins paro­xis­mul în momen­tul în care plim­bân­du-se de la un fun­cţio­nar la altul, cetă­ţe­nii sau între­prin­ză­to­rii au aflat că, de fapt, nu dato­rea­ză sume­le indi­ca­te în urmă cu câte­va zile, ci mult mai mult.

Pele­ri­na­jul de  nevo­ie de la un com­pu­ter la altul a demon­strat că fie­ca­re pro­gram pre­zen­ta sume dife­ri­te, pen­tru ace­lea­şi dări, ce tre­bu­iau plăti­te de către con­tri­bu­a­bili. Ast­fel, în timp ce un com­pu­ter îţi „spu­ne” că ai de plătit 400 de lei, altul te aver­ti­zea­ză că ai un debit de 600 de lei!

Dacă unui cal­cu­la­tor i se pot găsi scu­ze, fiind totu­şi o apa­ra­tu­ră ce se poa­te da pes­te cap, un fun­cţio­nar public nu poa­te avea cir­cum­stanţe ate­nu­an­te, deo­a­re­ce fiind plătit din banul public, tre­bu­ie să aibă res­pon­sa­bi­li­ta­tea fun­cţi­ei şi să intro­du­că date­le corec­te.

Con­tri­bu­a­bi­lii, băga­ţi în cea­ţă, puşi la punct şi cu banii lua­ţi!

În plus, rea­cţia adver­să a fun­cţio­na­ru­lui abor­dat de către cetă­ţea­nul nelă­mu­rit, nu se poa­te tra­du­ce decât prin nepă­sa­re, supe­ri­o­ri­ta­te sau sla­ba pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă.

Zile­le tre­cu­te, am pri­mit la sedi­ul fir­mei, pe care o deţin, o soma­ţie de pla­tă de la Taxe şi Impo­zi­te. Am fost sur­prins, deo­a­re­ce şti­am că am achi­tat tot în urmă cu trei luni. De ace­ea, m‑am dus la ghi­şeu, unde am aflat că este o eroa­re de cal­cu­la­tor, eu nea­vând, în rea­li­ta­te, nicio res­tanţă”, s‑a plâns admi­nis­tra­to­rul unui SRL din Man­ga­lia.

Şi mai nemulţu­mi­tă s‑a decla­rat doam­na L.P., pro­pri­e­ta­ra unui maga­zin din loca­li­ta­te, care a avut de sufe­rit tot din cau­za „cal­cu­la­to­ru­lui”.

M‑am dus la Pri­mă­rie să achit taxe­le şi impo­zi­te­le pen­tru 2013, însă mi s‑a spus că şi am res­tanţe afe­ren­te ani­lor ante­ri­ori. Am cerut expli­ca­ţii, însă o doam­nă ner­voa­să nu a putut sau nu a vrut să mă lămu­reas­că, spu­nân­du-mi să merg la eta­jul I dacă vreau infor­ma­ţii supli­men­ta­re. M‑am dus, însă aca­să, am cău­tat chi­tanţe­le şi, ast­fel, am demon­strat că nu am nicio dato­rie.

Cum mine, s‑a lămu­rit pro­ble­ma, însă mătu­şa mea, după două dru­muri la Pri­mă­rie, nu ştie nici acum cât are de plătit pen­tru o con­ce­siu­ne. Fun­cţio­na­re­le au veri­fi­cat la mai mul­te cal­cu­la­toa­re, însă fie­ca­re ară­ta o altă sumă pen­tru ace­ea­şi dato­rie. Nu este posi­bil să fim puşi aiu­rea pe dru­muri, ba mai mult, să ni se vor­beas­că urât”, ne‑a rela­tat, supă­ra­tă, feme­ia.

Având în vede­re aceas­tă situ­a­ţie fără pre­ce­dent înre­gis­tra­tă la Pri­mă­ria Man­ga­lia, ne între­băm firesc cam câte per­soa­ne au avut de sufe­rit din cau­za sof­tu­ri­lor noi şi, mai ales, dacă sume­le înca­sa­te de fun­cţio­na­rii, cu bro­bo­a­ne pe frun­te de atâ­ta con­cen­tra­re, au fost cele con­for­me cu rea­li­ta­tea sau ero­na­te?!

Vom reve­ni cu un punct ofi­ci­al de vede­re din par­tea Pri­mă­ri­ei înda­tă ce îl vom pri­mi.

editiadesud.ro, 26.11.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply