Bădrăgan: “Trebuie schimbat acest mod de acţiune a guvernanţilor, care nu ţin cont de voinţa cetăţenilor”

0
172
PER acuză reacţia refractară a puterii faţă de protestele opiniei publice.

Bădrăgan: "Trebuie schimbat acest mod de acţiune a guvernanţilor, care nu ţin cont de voinţa cetăţenilor"

PER cere Guver­nu­lui să-şi schim­be de urgenţă ati­tu­di­nea faţă de cetă­ţeni în pro­ble­ma gaze­lor de şist şi sta­tul să ara­te că este unul res­pon­sa­bil, capa­bil să pre­zin­te obiec­tiv toa­te impli­ca­ţi­i­le poli­ti­ce şi să lase deci­zia fina­lă în sea­ma oame­ni­lor, a spus ieri Dumi­tru Bădră­gan, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Naţio­nal al par­ti­du­lui.

De ase­me­nea, Bădră­gan a soli­ci­tat demi­te­rea pre­fec­tu­lui din Vaslui, care a sus­pen­dat refe­ren­du­mul din Pun­geşti legat de pro­ble­ma gaze­lor de şist. PER soli­ci­tă schim­ba­rea de urgenţă a per­ce­pţi­ei Guver­nu­lui asu­pra pro­ble­mei gaze­lor de şist.

De ase­me­nea, PER cere demi­te­rea pre­fec­tu­lui de Vaslui, după ce aces­ta a sus­pen­dat refe­ren­du­mul apro­bat de Con­si­li­ul Local din Pun­geşti pri­vind explo­ra­rea şi exploa­ta­rea gaze­lor de şist. În măsu­ra în care un stat este capa­bil să pre­zin­te obiec­tiv toa­te aspec­te­le, atât a celor cu păreri con­tra, cât şi a celor cu păreri pen­tru, cu toa­te impli­ca­ţi­i­le eco­no­mi­ce, soci­a­le, de mediu, atunci este un stat res­pon­sa­bil, a spus Bădră­gan.

Asis­tăm la o rea­cţie extrem de puter­ni­că a soci­e­tă­ţii civi­le refe­ri­toa­re la Roşia Monta­nă şi gaze­le de şist. Guver­nanţii au anu­nţat că vor să obţi­nă totul în 2014, din punct de vede­re poli­tic, dar au o ati­tu­di­ne refrac­ta­ră la rea­cţia soci­e­tă­ţii civi­le, care pro­tes­tea­ză paş­nic.

Tre­bu­ie să se acor­de o mai mare atenţie opi­ni­ei cetă­ţe­ni­lor. În acest moment, sesi­zăm moda­li­ta­tea inad­mi­si­bi­lă a a Guver­nu­lui de a pro­mo­va pro­ble­ma gaze­lor de şist, fără a ţine cont de opi­nia publi­că, susţi­ne lide­rul naţio­nal PER. În pro­gra­mul de guver­na­re al celor de la USL, ei spun: res­pec­tăm sta­tul de drept, pro­mo­va­rea inte­re­se­lor se face prin con­sul­ta­re. În rea­li­ta­te, în toa­te dis­cu­ţi­i­le pe care le-am avut cu cei din Pun­geşti, din Izvoa­re­le, din Con­stanţa, vedem că nu exis­tă o ast­fel de con­sul­ta­re, a adă­u­gat Bădră­gan. Auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui igno­ră sau iau în derâ­de­re soli­ci­tă­ri­le cetă­ţe­ni­lor cu pri­vi­re la pro­ble­ma exploa­tă­rii resur­se­lor natu­ra­le, reie­se din afir­ma­ţia lide­ru­lui eco­lo­gist.

În Vaslui, son­de­le urmea­ză a fi ampla­sa­te la câte­va sute de metri dis­tanţă de locu­inţe­le oame­ni­lor. Rea­cţia aces­to­ra nu este cea a uno­ra care nu ştiu des­pre ce vor­besc, după cum spu­nea, acum 48 de ore, un ono­ra­bil rec­tor. Nu sunt rea­cţii emoţio­na­le, aşa cum zic unii de prin Con­stanţa. Se vor emi­te gaze şi meta­le gre­le în jurul aces­tor son­de, sunt stu­dii ofi­ci­a­le, ale auto­ri­tă­ţi­lor de mediu, nu rea­cţii emoţio­na­le. Tre­bu­ie schim­bat acest mod de acţiu­ne a guver­nanţi­lor, care nu ţin cont de voinţa cetă­ţe­ni­lor, a mai spus Bădră­gan.

PER Con­stanţa a abor­dat şi alte pro­ble­me eco­lo­gi­ce loca­le, pre­cum cea a salu­bri­ză­rii din zona Med­gi­dia.

Potri­vit vice­preşe­din­te­lui PER Con­stanţa, con­si­li­er local din Med­gi­dia, Elvis Sorin Radu, comu­ni­ta­tea se con­frun­tă cu o pro­ble­mă ine­di­tă, fir­ma spa­ni­o­lă care se ocu­pa de salu­bri­ta­te şi‑a între­rupt acti­vi­ta­tea pen­tru că nu şi‑a înca­sat rede­venţa pe 3 ani, dato­rii în valoa­re tota­lă de 2,1 mili­oa­ne de euro. În pre­zent, salu­bri­za­rea din zona Med­gi­dia şi împre­ju­ri­mi este asi­gu­ra­tă în regim de ava­rie, de către Iri­dex.

La rân­dul său, Şte­fan Mihai, din par­tea PER Lumi­na, a ară­tat că se fac pre­siuni asu­pra auto­ri­tă­ţi­lor loca­le să rezol­ve pro­ble­ma cari­e­re­lor de pia­tră din Sibi­oa­ra.

Cris­ti­an ANTON, replicaonline.ro, Luni, 11 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply