Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, 141 de ani de învăţământ superior de marină

0
131

Aca­de­mia Nava­lă “Mir­cea cel Bătrân” va mar­ca 141 de ani de învă­ţământ supe­ri­or de mari­nă în Româ­nia, printr‑o serie de mani­fes­tări care vor avea loc în peri­oa­da 15–19 noiem­brie.

Aca­de­mia con­stă­nţea­nă este insti­tu­ţia de învă­ţământ supe­ri­or din Dobro­gea cu cea mai lun­gă exis­tenţă, aflân­du-şi ori­gi­nea în Şcoa­la Spe­cia­lă pen­tru Sub­o­fi­ţe­rii şi Ofi­ţe­rii din Cor­pul Flo­ti­lei, insti­tu­ţie înfi­inţa­tă prin Deci­zie Minis­te­ria­lă la data de 17 noiem­brie 1872, fiind pri­ma struc­tu­ră de învă­ţământ româ­neas­că des­ti­na­tă for­mă­rii cadre­lor de mari­nă.

Pro­gra­mul acti­vi­tă­ţi­lor cuprin­de: o cere­mo­n­ie ani­ver­sa­ră vineri, 15 noiem­brie, ora 10.00, la care vor par­ti­ci­pa stu­denţii aca­de­mi­ei, pro­fe­so­rii şi invi­ta­ţii aces­to­ra; Cupa “MIRCEA” la nata­ţie, com­pe­ti­ţie la care vor par­ti­ci­pa elevi de la lice­e­le con­stă­nţe­ne, în peri­oa­da 16–17 noiem­brie, ore­le 09.30–12.30; expo­zi­ţia „Tra­di­ţii mari­ti­me româ­neşti la Marea Nea­gră”, luni, 18 noiem­brie, ora 09.00.

Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te eve­ni­men­tu­lui se înche­ie marţi, 19 noiem­brie, ora 10.00, cu con­fe­rinţa inter­na­ţio­na­lă „Deve­lo­p­ment of Mari­ti­me Edu­ca­tion and Trai­ning in the Bla­ck Sea Higher Edu­ca­tion Esta­blish­ments”, la care par­ti­ci­pă o par­te din­tre par­te­ne­rii stră­ini ai Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, res­pec­tiv Uni­ver­si­ta­tea PIRI REIS din Istan­bul, Tur­cia, Aca­de­mia Mari­ti­mă Naţio­na­lă din Odes­sa, Ucrai­na şi Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că a Mol­do­vei din Chi­şi­nău.

Jur­na­li­ş­tii inte­re­sa­ţi să par­ti­ci­pe la acti­vi­tă­ţi­le oca­zio­na­te de ani­ver­sa­rea a 141 de ani de învă­ţământ de mari­nă  vor fi aştep­ta­ţi la sedi­ul aca­de­mi­ei, cu cel puţin 15 minu­te îna­in­te de înce­pe­rea fie­că­rei acti­vi­tă­ţi.

Aca­de­mia Nava­lă „Mir­cea cel Bătrân” face par­te din sis­te­mul de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă al Forţe­lor Nava­le Româ­ne, care cores­pun­de stan­dar­de­lor NATO şi UE de com­pe­ti­ti­vi­ta­te şi per­for­manţă.

Com­par­ti­men­tul infor­ma­re şi rela­ţii publi­ce,

Joi, 14 nov.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele