Veteranii de război ai Mangaliei, omagiaţi de autorităţile locale

0
190

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a acor­dat vete­ra­ni­lor de răz­boi din loca­li­ta­te titlul de Cetă­ţean de Onoa­re, meda­lii şi aju­toa­re finan­ci­ar în cuan­tum de 500 de lei/persoană.

Eve­ni­men­tul a avut loc, luni, 21 octom­brie, în cadrul şedinţei Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, cu oca­zia adop­tă­rii unei Hotă­râri ce vizea­ză acor­da­rea aces­tei dis­tin­cţii din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii.

De recu­noş­tinţa auto­ri­tă­ţi­lor loca­le s‑au bucu­rat şap­te vete­rani, care au par­ti­ci­pat activ la cel de-al II-lea Răz­boi Mondi­al.

Sun­tem ono­ra­ţi să vă avem ală­tu­ri de noi şi de ace­ea, împre­u­nă cu Con­si­li­ul Local am luat deci­zia de a vă con­feri titl­lul de Cetă­ţeni de Onoa­re ai Man­ga­li­ei. Avem mul­te de învă­ţat de la dum­ne­a­voas­tră şi, aşa cum v‑am pro­mis că ne vom mai întâl­ni, iată astăzi este o bucu­rie să vă avem aproa­pe. Vă vom susţi­ne în demer­sul dum­ne­a­voas­tră de a edi­ta o car­te cu eve­ni­men­te­le petre­cu­te în Man­ga­lia în cel de-al doi­lea Răz­boi Mondi­al”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

Marti, 22 octom­brie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele