Un an de activitate IHS Constanţa, un inceput de succes: 500 de pacienti au trecut pragul noului Centru de Nefrologie si Dializa

0
150

22 octom­brie 2013, Con­stan­ta - Inter­na­tio­nal Heal­th­ca­re Sys­tems (IHS) ani­ver­sea­za un an de acti­vi­ta­te a Cen­tru­lui de Nefro­lo­gie şi Dia­li­ză IHS Con­stanţa.

IHS Con­stan­ta este cel de-al trei­spre­ze­ce­lea cen­tru de nefro­lo­gie si dia­li­za din retea­ua Inter­na­tio­nal Heal­th­ca­re Sys­tems. Aces­ta ofe­ra oport­u­ni­ta­tea unui număr din ce în ce mai mare de pacienţi cu boa­la cro­ni­ca de rinichi să acce­se­ze ser­vi­cii medi­ca­le de exce­len­ta, in regim pri­vat. Tra­ta­men­tul ofe­rit pacien­ti­lor este gra­tu­it, IHS Con­stan­ta fiind in rela­tie con­trac­tu­a­la cu Casa Natio­na­la de Asi­gu­rari de Sana­ta­te.

Cen­trul are capa­ci­ta­tea de a tra­ta pes­te 80 de pacien­ti prin hemo­dia­li­za si hemo­dia­fil­tra­re onli­ne si un numar neli­mi­tat de pacien­ti prin dia­li­za peri­to­ne­a­la con­ti­nua ambu­la­to­rie si auto­ma­ta (Home­Cho­ice) la domi­ci­liu.

Echi­pa IHS Con­stan­ta for­ma­ta din pro­fe­si­o­ni­şti (medici, asis­ten­te, nutri­ţi­o­ni­şti, psi­ho­logi, teh­ni­cieni) bene­fi­ci­a­za de instru­i­re per­ma­nen­ta si are acces la apa­ra­tu­ra medi­ca­la de ulti­ma gene­ra­te, asi­gu­rând pacien­ti­lor tra­ta­men­te com­ple­xe, de cea mai inal­ta cali­ta­te.

La înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val 2013, Cen­trul IHS Con­stan­ta s‑a ala­tu­rat pro­iec­tu­lui „Dia­li­za in vacanţă”, care ofe­ra pacien­ti­lor liber­ta­tea de a cala­tori ala­turi de cei dragi in zone de inte­res turis­tic.

Cen­trul de dia­li­za, in sezo­nul esti­val:

IHS Con­stan­ta este des­chis pe tot par­cur­sul anu­lui calen­da­ris­tic si se adre­sea­za tutu­ror pacien­ti­lor din cen­tre­le de dia­li­za publi­ce si pri­va­te, din Roma­nia si strai­na­ta­te.

Numai in acest sezon esti­val, pes­te 100 de pacienţi din Româ­nia şi din alte ţări ale UE (Ger­ma­nia, Ita­lia, Spa­nia) au bene­fi­ci­at, sub îndru­ma­rea doam­nei Dr. Andre­ea Cos­tea (medic pri­mar nefro­log) – medic şef al Cen­tru­lui — de ingri­ji­rea ofe­ri­ta de echi­pa de pro­fe­si­o­ni­şti.

 De ase­me­nea, apro­xi­ma­tiv 400 pacienţi cu boa­la cro­ni­ca de rinichi sunt ingri­ji­ti în cadrul cabi­ne­tu­lui de nefro­lo­gie si al cen­tru­lui de dia­li­za IHS din Con­stanţa.

**

Înfi­inţa­tă în anul 2004, IHS este mem­bră a unui grup de com­pa­nii din dome­ni­ul medi­cal, care acti­vea­ză în patru ţări din sud-estul Euro­pei. Com­pa­nia tra­tea­ză în pre­zent, prin pro­fe­sio­na­lis­mul si devo­ta­men­tul celor 500 de spe­cia­li­şti în dome­niu, un număr de pes­te 1.500 de pacienţi.

Cas­ti­gand o boga­ta si com­ple­xa expe­rien­ta de‑a lun­gul celor 9 ani de acti­vi­ta­te în dome­ni­ul dia­li­zei, com­pa­nia inte­le­ge mai bine nevo­i­le de pre­ve­ni­re, depis­ta­re acti­vă şi inter­venţie pre­co­ce în boa­la cro­ni­că de rinichi. De ace­ea, astăzi, sis­te­mul IHS nu se adre­sea­ză numai per­soa­ne­lor cu boa­lă cro­ni­că de rinichi în sta­di­i­le care nece­si­tă dia­li­ză, ci şi celor care pre­zin­tă fac­tori de risc pen­tru dezvol­ta­rea afe­cţiu­ni­lor rena­le, sau celor cu afe­cţiuni rena­le cunos­cu­te, în dife­ri­te sta­dii de evo­lu­ţie.

Din aceas­ta per­spec­ti­va, a luat naș­te­re con­cep­tul IHS, unic pe pia­ța ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le de dia­li­ză din Româ­nia, de îngri­ji­re inte­gra­tă a pacien­tu­lui, con­stand în acom­pa­nie­rea pacien­tu­lui cu Boa­lă Cro­ni­că de Rinichi (BCR) în toa­te sta­di­i­le aces­te­ia.

Comu­ni­cat de pre­sa IHS Con­stan­ta, 21.10.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele