Primăria Mangalia scoate la vânzare două blocuri şi un teren

0
201
Executare imobiliară silită de proporţii!

Un teren în supra­fa­ţă de 1.050 metri pătra­ţi şi două blo­curi nefi­na­li­za­te vor fi scoa­se la vân­za­re, prin lici­ta­ţie publi­că, pe 28 octom­brie, de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Sunt bunuri imo­bi­le apa­rţinând soci­e­tă­ţii SC Imo­bi­li­a­ra SRL, bunuri pe care, susţin repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Man­ga­lia, fir­ma ris­că să le piar­dă din cau­za unor dato­rii la buge­tul local.

Pri­mă­ria Man­ga­lia anu­nţă orga­ni­za­rea unei lici­ta­ţii publi­ce, pe data de 28 octom­brie, pen­tru vân­za­rea unor bunuri imo­bi­le, pro­pri­e­ta­te a debi­to­ru­lui SC Imo­bi­li­a­ra SRL, cu sedi­ul în muni­ci­pi­ul Bucu­reşti.

Este vor­ba des­pre imo­bi­lul situ­at în intra­vi­la­nul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, sta­ţiu­nea Nept­un, com­pus din teren în supra­fa­ţă de 1.050 metri pătra­ţi şi des­pre con­stru­cţi­i­le bloc nr. 1 în regim D+P+4E şi bloc nr. 2 în regim D+P+10E.

Blo­cul nr. 1 este nefi­na­li­zat şi este situ­at în Nept­un, la ieşi­rea spre Jupi­ter, având două scări de bloc, cu 16 apar­ta­men­te pre­vă­zu­te cu dor­mi­tor şi 32 de gar­so­ni­e­re, are fun­da­ţie de beton armat, struc­tu­ra de rezis­tenţă de beton armat, zidă­rie de cără­mi­dă, iar aco­pe­ri­şul este de tip tera­să hidro­i­zo­la­tă.

Blo­cul nr. 2 este, de ase­me­nea, nefi­na­li­zat, situ­at în Nept­un, la ieşi­rea spre Jupi­ter, având două scări de bloc, cu 40 de apar­ta­men­te pre­vă­zu­te cu dor­mi­tor, 20 de apar­ta­men­te pre­vă­zu­te cu două dor­mi­toa­re şi 20 de gar­so­ni­e­re. În plus faţă de blo­cul mai sus menţio­nat, aces­ta are zugră­ve­a­lă de exte­ri­or de faţa­dă, tâm­plă­rie de PVC şi bal­coa­ne meta­li­ce.

De ce ris­că Imo­bi­li­a­ra SRL să-şi piar­dă bunu­ri­le

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor muni­ci­pa­li­tă­ţii din Man­ga­lia, SC Imo­bi­li­a­ra SRL a ajuns în aceas­tă situ­a­ţie din cau­za unor debi­te pe care le‑a acu­mu­lat la buge­tul local. Din acest motiv, pe data de 31 mar­tie a fost emis titlu exe­c­u­to­riu pen­tru sume­le dato­ra­te. Pri­mul pas a fost ace­la ca soci­e­tă­ţii SC Imo­bi­li­a­ra SRL să i se tri­mi­tă o soma­ţie.

Dar, aşa cum susţin repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, pen­tru că fir­ma nu a achi­tat dato­ria în ter­men de 15 zile de la emi­te­rea soma­ţi­ei, au con­ti­nu­at măsu­ri­le de exe­cu­ta­re sili­tă, măsuri con­stând în popriri pe con­turi ban­ca­re şi seches­tru pe bunu­ri­le imo­bi­le. Inte­re­sant este însă fap­tul că nu s‑au găsit dis­po­ni­bi­li­tă­ţi băneşti în con­tu­ri­le ban­ca­re, fapt pen­tru care s‑a pro­ce­dat la valo­ri­fi­ca­rea bunu­ri­lor, prin vân­za­rea la lici­ta­ţie publi­că.

Con­form spu­se­lor repre­zen­tanţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, dato­ria SC Imo­bi­li­a­ra SRL ar con­sta în taxe­le şi impo­zi­te­le loca­le pen­tru clă­di­re şi teren, taxe nea­chi­ta­te. În ceea ce pri­veş­te suma dato­ra­tă, aceas­ta nu a putut fi dez­vă­lu­i­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia pen­tru că, potri­vit pre­ve­de­ri­lor OUG 92/2003, art. 11, intră în sfe­ra secre­tu­lui fis­cal.

Ne chi­nuim să achi­tăm”

Lici­ta­ţia publi­că pen­tru valo­ri­za­rea bunu­ri­lor menţio­na­te va avea loc, aşa cum am spe­ci­fi­cat, pe 28 octom­brie. Până la aceas­tă dată, SC Imo­bi­li­a­ra SRL va face tot posi­bi­lul să achi­te măcar o par­te din dato­rie. Cel puţin asta susţin sur­se din cadrul soci­e­tă­ţii. Ini­ţi­al, repre­zen­tanţii soci­e­tă­ţii — cel mai pro­ba­bil o secre­ta­ră, care a pre­fe­rat să nu se reco­man­de — au afir­mat că nu sunt inte­re­sa­ţi să facă o decla­ra­ţie.

Ulte­ri­or, însă, sur­se bine infor­ma­te apro­pi­a­te con­du­ce­rii soci­e­tă­ţii ne-au măr­tu­ri­sit că situ­a­ţia are pri­o­ri­ta­te şi că depar­ta­men­tul eco­no­mic al fir­mei face toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a achi­ta dato­ria. „Ne chi­nuim să plătim, să achi­tăm. Admi­nis­tra­to­rul soci­e­tă­ţii va depu­ne toa­te efor­tu­ri­le să facă rost de bani”, au menţio­nat sur­se­le cita­te.

Potri­vit date­lor dis­po­ni­bi­le pe Regis­trul Come­rţu­lui, SC Imo­bi­li­a­ra SRL este admi­nis­tra­tă de Vlad Radu Popa şi are ca dome­niu de acti­vi­ta­te „lucrări de con­stru­cţii a clă­di­ri­lor rezi­denţi­a­le şi nere­zi­denţi­a­le”. Aso­ci­a­ţi per­soa­ne fizi­ce în SC Imo­bi­li­a­ra SRL sunt Iri­na Ruxan­dra Popa, Nico­lae Pre­da şi Vlad Radu Popa.

Ada CODĂU, ziuaconstanta.ro, Marţi, 15 oct.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele