Premieră în judeţul Constanţa: Chevron a ţinut şedinţă de consiliu la Comana

0
141

Chevron a ţinut şedinţă de consiliu la Comana

Şedinţa extra­or­di­na­ră a con­si­li­u­lui local Coma­na a reu­nit, ieri, pe lân­gă con­si­li­eri, şi repre­zen­tanţi ai Con­si­li­u­lui Judeţean şi ai com­pa­niei Che­vron.

În plin scan­dal medi­a­tic, com­pa­nia ame­ri­ca­nă mai pri­meş­te o lovi­tu­ră: con­si­li­e­rii loca­li­tă­ţii Coma­na nu sunt impre­sio­na­ţi de teo­ri­i­le pri­vind extra­cţia gaze­lor de şist.

Deşi gaze­le de şist ţin capul de afiş al mass-media în ulti­ma peri­oa­dă, auto­ri­tă­ţi­le loca­le de la Coma­na nu au dorit să fie prea comu­ni­ca­ti­ve.

Însă, vice­pri­ma­rul Vale­ri­că Baciu a făcut lumi­nă în pri­vinţa dis­cu­ţi­i­lor din cadrul şedinţei extra­or­di­na­re a con­si­li­u­lui local.

Vice­le a decla­rat, pen­tru Repli­ca, fap­tul că: A avut loc o şedinţă extra­or­di­na­ră a con­si­li­u­lui local. Au fost mai mulţi invi­ta­ţi. Şi din par­tea Con­si­li­u­lui Judeţean, şi din par­tea Che­vron. În prin­ci­piu, Con­si­li­ul Local se opu­ne demer­su­ri­lor repre­zen­tanţi­lor Che­vron. Rămâ­ne doar pro­ce­du­ra avi­ză­rii hotă­rârii. Pe 30, luna aceas­ta, va mai avea loc o întâl­ni­re cu pro­fe­so­rii, medi­cii, mă rog, cu cei din loca­li­ta­te. Lumea înce­pe să între­be, să se inte­re­se­ze de aceas­tă pro­ble­mă a gaze­lor de şist. Noi ne opu­nem explo­ră­rii / exploa­tă­rii în momen­tul de faţă. Din cunoş­tinţe­le mele, Che­vron nu a pri­mit nici alte auto­ri­za­ţii până acum, fie că e vor­ba de cer­ti­fi­ca­te de urba­nism sau pros­pe­cţiuni sau de altă natu­ră.

Pri­ma­rul Ion Adam, des­pre infor­ma­ţi­i­le de inte­res public, ca la pia­ţă: Nu‑i trea­ba voas­tră.

Lacu­ne­le legi­sla­ti­ve ale edi­lu­lui loca­li­tă­ţii Coma­na sfi­dea­ză ridi­co­lul. Acce­sul liber şi neîn­gră­dit la ori­ce infor­ma­ţii de inte­res public con­sti­tu­ie unul din­tre prin­ci­pi­i­le fun­damen­ta­le ale rela­ţi­i­lor din­tre per­soa­ne şi auto­ri­tă­ţi­le publi­ce. Cam aşa spu­ne legea pe care pri­ma­rul Adam ar tre­bui s‑o res­pec­te.

În pri­vinţa extra­cţi­ei gaze­lor de şist din zona loca­li­tă­ţii pe care o păs­to­reş­te, edi­lul con­si­de­ră că unul din­tre cele mai aprin­se subiec­te ale momen­tu­lui, de care depind vieţi­le oame­ni­lor, nu sunt chiar atât de impor­tan­te.

El a decla­rat pen­tru Repli­ca, exact ca la pia­ţă: Ei, asta‑i bună! Cum adi­că ce-am sta­bi­lit în şedinţă? Asta e trea­ba noas­tră, ce-am dis­cu­tat.

Câte­va zone din judeţul Con­stanţa sunt împân­zi­te de o arma­tă de oameni, care montea­ză apa­ra­tu­ră, cabluri şi stea­guri.

Câm­pul unde, odi­ni­oa­ră, local­ni­cii cul­ti­vau cere­a­le s‑a trans­for­mat radi­cal în ulti­me­le săp­tămâni. Din trei în trei metri sunt insta­la­te diver­se apa­ra­te de către per­soa­ne care nu vor să vor­beas­că des­pre pro­iect.

Mari­us Flo­ri­an VASILE, replicaonline.ro, Marti, 22 oct.2013.
Sur­sa foto: michigangreenlaw.com.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply