NOUL COD RUTIER a fost amânat !

0
280

NOUL COD RUTIER a fost amânat

Adop­ta­rea nou­lui Cod ruti­er a fost amâ­na­tă de Guvern, după o dis­cu­ţie în şedinţa de mier­curi, afir­mă sur­se ofi­ci­a­le.

Minis­trul Radu Stroe a anu­nţat că noul Cod ruti­er pre­ve­de o amen­dă maxi­mă de 16.000 de lei pen­tru admi­nis­tra­to­rii de dru­muri care nu îşi înde­pli­nesc atri­bu­ţi­i­le, o amen­dă maxi­mă pen­tru şoferi de 9.600 lei şi o peri­oa­dă maxi­mă de doi ani în cazul sus­pen­dă­rii per­mi­su­lui de con­du­ce­re. El a pre­ci­zat că aces­te san­cţiuni sunt între pre­ve­de­ri­le fina­le inclu­se în pro­iec­tul nou­lui Cod ruti­er, care va fi pro­mo­vat sub for­ma unei ordo­nanţe de urgenţă şi adop­tat mier­curi în şedinţa de Guvern.

Vice­pre­mi­e­rul Liviu Drag­nea a decla­rat însă ulte­ri­or că ar tre­bui făcu­tă o dez­ba­te­re în Par­la­ment în ceea ce pri­veş­te Codul ruti­er, dată fiind impor­tanţa şi efec­te­le modi­fi­că­ri­lor, el ară­tând că este fun­damen­ta­tă şi adop­ta­rea OUG şi că va exis­ta o dis­cu­ţie în Guvern asu­pra celei mai bune vari­an­te.

Marţi, Stroe a decla­rat, la fina­lul unei şedinţe a lide­ri­lor PNL, că s‑a optat, ca deci­zie poli­ti­că, pen­tru pro­mo­va­rea nou­lui Cod ruti­er prin ordo­nanţă de urgenţă a Guver­nu­lui.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in replicaonline.ro, Mier­curi, 2 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply