Ministerul Culturii, executat silit în dosarul Roşia Montană. Institutul Naţional al Patrimoniului a publicat acordul semnat cu RMGC

0
71

Agenţia de Moni­to­ri­za­re a Pre­sei  exe­cu­tă silit Minis­te­rul Cul­tu­rii, după ce instanţa Tri­bu­na­lu­lui Bucu­reşti a obli­gat minis­te­rul să pună la dis­po­zi­ţia celor de la Acti­ve Wat­ch acor­dul înche­iat cu Roşia Monta­nă Gold Cor­po­ra­tion. În aces­te con­di­ţii, Insti­tu­tul Naţio­nal al Patri­mo­ni­u­lui a dat publi­ci­tă­ţii acor­dul înche­iat de fos­ta con­du­ce­re cu repre­zen­tanţii RMGC.

Repre­zen­tanţii Acti­ve Wat­ch, însoţi­ţi de exe­c­u­tor, s‑au pre­zen­tat luni la Insti­tu­tul Naţio­nal al Patri­mo­ni­u­lui pen­tru a obţi­ne docu­men­te­le.

În cazul în care nu se va con­for­ma, exis­tă anu­mi­te san­cţiuni pre­vă­zu­te de lege. Prin­tre aces­tea, amen­dă, dau­ne, chiar şi atra­ge­rea răs­pun­de­rii pena­le pen­tru neres­pec­ta­rea unei hotă­râri jude­că­to­reşti”, a decla­rat exe­c­u­to­rul Mari­an Panait, citat de pos­tul Rea­li­ta­tea TV.

Mir­cea Toma, preşe­din­te­le Acti­ve Wat­ch, a decla­rat că“în mare par­te, este vor­ba des­pre fap­tul că RMGC se anga­jea­ză să dea bani unei insti­tu­ţii publi­ce, res­pec­tiv Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, repre­zen­tat de Insti­tu­tul Naţio­nal al Patri­mo­ni­u­lui, ca să-şi obţi­nă toa­te auto­ri­ză­ri­le nece­sa­re pen­tru pro­iec­tul de la Roşia Monta­nă”.

Pe de altă par­te, un comu­ni­cat apă­rut pe site-ul Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Patri­mo­ni­u­lui anu­nţă publi­ca­rea docu­men­tu­lui “ile­gal şi ile­gi­tim care ara­tă manie­ra abu­zi­vă a fos­tei guver­nări PDL de a tra­ta subiec­tul Roşia Monta­nă”. Comu­ni­ca­tul sem­nat de Direc­to­rul Gene­ral al Insti­tu­tu­lui, Ale­xan­dru Mura­ru, pre­ci­zea­ză că vor fi dema­ra­te “pro­ce­du­ri­le lega­le împo­tri­va celor care au impli­cat INP într‑o situ­a­ţie ile­ga­lă”.

Ce conţi­ne docu­men­tul

Citi­ţi con­ti­nu­a­rea în adevarul.ro, Luni, 21 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele