LIVE CHAT. Exploatăm sau nu gazele de șist?

0
185

Fermierii polonezi cultivă cartofi pe un câmp, în apropiere de o sondă pentru exploatarea gazelor de șist

Fer­mi­e­rii polo­nezi cul­ti­vă car­tofi pe un câmp, în apro­pi­e­re de o son­dă pen­tru exploa­ta­rea …

Deci­zia com­pa­niei ame­ri­ca­ne Che­vron de a înce­pe explo­ra­rea gaze­lor de șist în Româ­nia a fost întâm­pi­na­tă cu pro­tes­te în mai mul­te zone din țară. La Pun­gești, în jude­țul Vaslui, sute de local­nici au ieșit în stra­dă, au blo­cat tem­po­rar un drum jude­țean și nu au per­mis tre­ce­rea uti­la­je­lor Che­vron. Au apă­rut mitin­guri de sus­ți­ne­re în Bucu­rești, iar la scurt timp com­pa­nia a anun­țat că își sus­pen­dă acti­vi­ta­tea în zonă până când local­ni­cii vor înțe­le­ge că teh­no­lo­gi­i­le folo­si­te nu sunt peri­cu­loa­se pen­tru mediu.

Oame­nii au con­ti­nu­at să pro­tes­te­ze, în vre­me ce pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, aflat într‑o vizi­tă în SUA, a decla­rat că exe­cu­ti­vul este decis să sus­ți­nă în con­ti­nu­a­re toa­te explo­ră­ri­le de gaze necon­ven­țio­na­le (gaze de șist), atâ­ta timp cât stan­dar­de­le de mediu sunt res­pec­ta­te.

În acest con­text, Yahoo News Româ­nia l‑a invi­tat pe spe­cia­lis­tul în ener­gie Ionuț Puri­ca să dis­cu­te cu citi­to­rii des­pre gaze­le de șist: ce sunt ele, ce teh­no­lo­gii se folo­sesc în aceas­tă indus­trie, ce pre­su­pu­ne explo­ra­rea și exploa­ta­rea lor, care sunt ris­cu­ri­le și bene­fi­ci­i­le.

De pro­fe­sie ingi­ner, Ionuț Puri­ca a absol­vit Facul­ta­tea de Ener­ge­ti­că la Insti­tu­tul Poli­teh­nic Bucu­rești. Este doc­tor ingi­ner și doc­tor în eco­no­mie. În pre­zent lucrea­ză la Insti­tu­tul de Prog­no­ză Eco­no­mi­că al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Vă invi­tăm să‑i adre­sați între­bă­ri­le dum­ne­voas­tră la rubri­ca de comen­ta­rii a aces­tui arti­col. Puteți pos­ta între­bă­ri­le dum­ne­voas­tră chiar din acest moment, iar invi­ta­tul va răs­pun­de între ore­le 16.00 și 18.00, când va fi pre­zent în redac­ția Yahoo News Româ­nia.

Nici vor­bă de retras din Româ­nia”

Citi­ţi con­ti­nu­a­rea pe Yahoo News Româ­nia, Mier­curi, 23 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply