Intrigile din spatele „revoluţiei” de la Pungeşti. Primarul din comună, dispărut fără urmă

0
167
Elevii şi profesorii au primit interdicţie de a participa la revoltă.

Pro­tes­ta­ta­rii s‑au aşe­zat în mij­lo­cul dru­mu­lui care tra­ver­sea­ză comu­na Pun­geşti FOTO Face­bo­ok.

Zi agi­ta­tă, mier­curi, în satul vaslu­ian Sili­ş­tea, din comu­na Pun­geşti. În cea de‑a tre­ia zi de pro­tes­te, pes­te 200 de săte­ni au for­mat un lanţ uman în faţa pri­me­lor uti­la­je adu­se în loca­li­ta­te de com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron, care a obţi­nut, la înce­pu­tul lunii, auto­ri­za­ţia de explo­ra­re pen­tru gaze­le de şist. Local­ni­ci­lor din Sili­ş­tea li s‑au ală­tu­rat, spre sea­ră, cir­ca 200 de bâr­lă­deni.

Mitin­gul s‑a trans­for­mat, însă, într-un joc al acu­za­ţi­i­lor între pro­tes­ta­tari şi auto­ri­tă­ţi, dar şi într-un răz­boi al edi­li­lor. Pen­tru cei pes­te 400 de pro­tes­ta­tari, adu­na­ţi de‑a lun­gul zilei de mier­curi în stra­dă, au fost mobi­li­za­te forţe impre­sio­nan­te de ordi­ne, atât din Vaslui, cât şi din Bacău.

Prac­tic, numă­rul poli­ţi­ş­ti­lor şi al jan­dar­mi­lor tri­mi­şi la pro­test l‑a atins pe cel al local­ni­ci­lor din Sili­ş­tea ieşi­ţi în stra­dă.

Trans­mi­siu­nea în direct de la Pun­geşti este rea­li­za­tă de către Vir­gil Ior­da­che, un fost lider sin­di­cal al CET Iaşi. Ior­da­che este unul din­tre cei mai vocali con­tes­ta­tari ai admi­nis­tra­ţi­ei loca­le din Iaşi şi par­ti­ci­pă frec­vent la pro­tes­te­le orga­ni­za­te în Iaşi.

Pro­tes­ta­ta­rii au blo­cat unul din­tre sen­su­ri­le de mers ale dru­mu­lui judeţean Vaslui-Pun­geşti, fiind nevo­ie de inter­venţia în forţă a  jan­dar­mi­lor. În urma îmbrân­ce­li­lor, două per­soa­ne au leşi­nat şi au fost inter­na­te la Spi­ta­lul Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Local­ni­cii şi jan­dar­mii stau faţa în faţă  FOTO Face­bo­ok

Alte trei au ajuns la spi­tal, trans­por­ta­te cu maşini SMURD, în cur­sul după-amie­zii. „Cele cinci per­soa­ne sunt în sta­re sta­bi­lă. Patru din­tre ele au fost dia­gnos­ti­ca­te cu atac de pani­că şi a cin­cia cu ante­ce­den­te car­d­ia­ce. Aceas­ta din urmă este sub supra­ve­ghe­rea direc­tă a şefu­lui de pri­miri urgenţe din spi­tal care ne‑a con­fir­mat că sta­rea ei este foar­te bună şi mai va fi ţinu­tă sub supra­ve­ghe­re medi­ca­lă în peri­oa­da urmă­toa­re. Vom mai tri­mi­te cel puţin două echi­pa­je care vor rămâ­ne per­ma­nent în zonă“, a spus Auro­ra Popa, mana­ge­rul Ser­vi­ci­u­lui Judeţean de Ambu­lanţă Vaslui.

Pro­tes­ta­ta­rii au montat şi un cort, încă de marţi sea­ra, în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a bucă­ţii de pământ deţi­nu­te de Che­vron, pen­tru a se adă­pos­ti pes­te noap­te.

Pri­ma­rul, acu­zat de şan­taj

Săte­nii din Sili­ş­tea se con­si­de­ră tră­da­ţi atât de auto­ri­tă­ţi­le judeţe­ne, dar mai ales de cele loca­le. Ei îl acu­ză pe pri­ma­rul lor, Mir­cea Vla­se (PSD), că îi şan­ta­jea­ză pe cei care pri­mesc aju­toa­re soci­a­le, ameninţându‑i că îi lasă fără banii de la stat dacă merg la pro­test.

Citi­ti mai mult in adevarul.ro, Joi, 17 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply