INTERVIU VIDEO Thomas Holst, managerul Chevron România: „Suspendăm explorarea gazelor de şist, dar ne vom întoarce la Pungeşti“

0
185

Che­vron nu are nicio intenţie să dea îna­poi. Încu­ra­ja­tă de răs­pun­sul Guver­nu­lui, com­pa­nia ame­ri­ca­nă spu­ne că e doar o ches­tiu­ne de timp până când ope­ra­ţiu­ni­le se vor extin­de de la Vaslui şi Bâr­lad spre Con­stanţa.

La malul mării au înce­put deja pros­pe­cţiu­ni­le şi, după un an de ana­li­ze, Che­vron va înce­pe explo­ra­rea pen­tru care a pri­mit deja un aviz de la auto­ri­tă­ţi­le româ­ne.

Tho­mas Holst, Coun­try Mana­ger la Che­vron Româ­nia. FOTO Adri­an Boio­glu.

Tho­mas Holst, mana­ge­rul Che­vron Româ­nia, a accep­tat vineri, în pre­mie­ră, să dis­cu­te des­pre revol­ta de la Pun­geşti şi chiar a apre­ciat inter­venţia Jan­dar­me­ri­ei Româ­ne la Vaslui. Holst este con­vins că săte­ni­lor le lip­sesc infor­ma­ţii corec­te des­pre ce urmea­ză să se întâm­ple aco­lo.

Iată inter­vi­ul inte­gral cu Tho­mas Holst, acor­dat jur­na­li­ş­ti­lor Ade­vă­rul.

Repor­ter: Am văzut astăzi ce se întâm­plă aici, dar nu ni s‑a spus când Che­vron o să încea­pă explo­ra­rea şi exploa­ta­rea în Dobro­gea.

Tho­mas Holst: Aceas­tă pri­mă fază este, de fapt, o par­te a acti­vi­tă­ţi­lor Che­vron. Am sub­con­trac­tat aceas­tă lucra­re către Pros­pe­cţiuni SA, o com­pa­nie româ­neas­că. Obiec­ti­vul aces­tei pri­me faze este să înţe­le­gem stra­tu­ri­le de rocă. Obiec­ti­vul nos­tru final este ca, atunci când foram un puţ, poa­te după un an, să avem o buca­tă de rocă pre­cum aceas­ta din­tr-un strat care se numeş­te şist. Vrem să ana­li­zăm pro­pri­e­tă­ţi­le rocii pen­tru a vedea dacă avem resur­se de gaz care pot fi pro­du­se la sca­ră mare.

Repor­ter: Aşa­dar nu şti­ţi de pe acum dacă aceas­tă zonă este o afa­ce­re?

Tho­mas Holst: Da, de ace­ea o numim fază de explo­ra­re. Aceas­tă fază va dura apro­xi­ma­tiv cinci ani. Faza urmă­toa­re, cea de pro­du­cţie sau exploa­ta­re, ace­ea va dura 25–30 ani. Deci aceas­tă fază este foar­te impor­tan­tă.

R: Aveţi nevo­ie în Româ­nia de o licenţă pen­tru aces­te lucrări?

T.H.: Licenţa pe care Che­vron o are în cele trei peri­me­tre din Con­stanţa a fost acor­da­tă de Agenţia Resur­se­lor Mine­ra­le, pen­tru o peri­oa­dă de 30 ani. Pen­tru pri­mii cinci ani, avem un per­mis să facem explo­ra­re sau acti­vi­tă­ţi de pros­pec­ta­re. Abia după ace­ea tre­bu­ie să mer­gem îna­poi ca să cerem per­mi­siu­nea pen­tru exploa­ta­re.

R: Pen­tru faza de explo­ra­re, ce alt­ce­va veţi face aici?

T.H.: Faza geo-fizi­că care durea­ză şase luni ne va per­mi­te să vedem unde exis­tă zone­le de şist. Obiec­ti­vul nos­tru este să găsim ace­le zone, pen­tru că aco­lo vrem să forăm. Aşa­dar, pes­te un an sau un an şi jumă­ta­te, vrem să ne apu­căm să forăm pen­tru a scoa­te frag­men­te de rocă pen­tru ana­li­ze. Abia după ana­li­za pro­pri­e­tă­ţi­lor aces­tei roci vom avea o dis­cu­ţie cu Guver­nul Româ­ni­ei.

R: Am văzut cu toţii ce s‑a întâm­plat în Vaslui. Oame­nii de aco­lo sunt nemulţu­mi­ţi pen­tru că aţi înce­put ope­ra­ţiu­nea de aco­lo, au pro­tes­tat. Ce veţi face dacă şi con­stă­nţe­nii vor ieşi în stra­dă şi se vor opu­ne aces­tor lucrări?

T.H.: Avem un mot­to după care ne ghi­dăm în tim­pul lucru­lui — „Fă‑o în sigu­ranţă sau deloc!“. În tim­pul eve­ni­men­te­lor de la Pun­geşti, am ajuns la con­clu­zia că aces­te ope­ra­ţiuni nu pot fi desfă­şu­ra­te în sigu­ranţă. Prin urma­re, am anu­nţat o sus­pen­da­re. Asta, pen­tru că zona nu era sigu­ră nici pen­tru lucră­to­rii noş­tri, dar nici pen­tru săte­ni. Aceas­tă peri­oa­dă va dura până atunci când noi şi auto­ri­tă­ţi­le loca­le vom ajun­ge la con­clu­zia că zona este una sigu­ră. Ope­ra­ţiu­ni­le nu au fost închi­se, ci doar sus­pen­da­te.

R: Dacă pro­tes­te­le vor dura mai mult, aţi luat în con­si­de­ra­re retra­ge­rea din zona Pun­geşti?

T.H.: Acum sunt doar sus­pen­da­te şi, noi spe­răm să le reluăm când zona este sigu­ră.

R: Ce păre­re aveţi des­pre modul în care forţe­le de ordi­ne au rea­cţio­nat faţă de săte­nii de la Pun­geşti?

T.H.: Din video pe care l‑am văzut şi rapoar­te­le pe care le-am pri­mit, nu a fost folo­si­tă forţa şi vreau să feli­cit jan­dar­mii pen­tru modul în care au acţio­nat. Nu ştiu să se fi folo­sit forţa sau nu am auzit de inci­den­te vio­len­te. Din punc­tul nos­tru de vede­re, Che­vron va con­ti­nua să comu­ni­ce cu săte­nii şi să le adu­cem în vede­re bene­fi­ci­i­le pe care le au. Tre­bu­ie să vă spun că acti­vi­tă­ţi­le comu­ne cu săte­nii din zonă vor con­ti­nua. În luna iunie (2013 — nr) am inter­ve­nit cu aju­toa­re pen­tru apro­xi­ma­tiv 100 de fami­lii care erau afec­ta­te de inun­da­ţii. Am luat patru-cinci săte­ni în Polo­nia pen­tru a vedea cum se desfă­şoa­ră ope­ra­ţiu­ni­le de aco­lo şi pen­tru a le per­mi­te să-şi infor­meze con­să­te­nii.

R: Au fost con­vinşi de ceea ce au văzut în Polo­nia?

T.H.: Da, au fost con­vinşi. Au pos­tat poze în Dis­pen­sar şi Pri­mă­rie şi cei care au fost ple­ca­ţi au venit numai cu vor­be bune. Am văzut un film docu­men­tar pe pos­tul de tele­vi­ziu­ne Ante­na 1 Vaslui. Pe de altă par­te, noi am spon­so­ri­zat Zile­le Comu­nei, în luna August.

R: Care cre­deţi că este moti­vul pen­tru toa­te aces­te pro­tes­te?

T.H.: Sunt con­vins că toa­te aces­te neînţe­le­geri pot fi rezol­va­te prin împăr­tă­şi­rea de infor­ma­ţii baza­te pe şti­inţă şi care ar dis­per­sa fri­ca lor de teh­no­lo­gie. Am încre­de­re că româ­nii vor înţe­le­ge indus­tria de extra­ge­re a petro­lu­lui şi gaze­lor pen­tru că ea exis­tă de 150 de ani.

R: Cât de peri­cu­loa­să este aces­tă extra­cţie prin frac­tu­ra­rea hidra­uli­că? Comu­ni­tă­ţii loca­le îi este tea­mă…

T.H: După cum spu­neam, ne ghi­dăm după prin­ci­pi­ul „Fă‑o în sigu­ranţă sau deloc“. Aceas­tă acti­vi­ta­te de frac­tu­ra­re hidra­uli­că nu va fi rea­li­za­tă în tim­pul explo­ră­rii. O spun din nou: frac­tu­ra­re hidra­uli­că a fost folo­si­tă în Româ­nia în ulti­mii 17 ani de către com­pa­nii de stat cum ar fi Gaz­Prom sau alte com­pa­nii. Noap­tea tre­cu­tă, pre­mi­e­rul Pon­ta a amin­tit numă­rul de com­pa­nii care au folo­sit aceas­tă teh­no­lo­gie. Aveţi un motiv să vă temeţi? Nu!

R: Dar exis­tă o dife­renţă între frac­tu­ra­rea hidra­uli­că rea­li­za­tă pe ver­ti­ca­lă şi cea pe ori­zon­ta­lă…

T.H.: Teh­no­lo­gia este ace­ea­şi. Noi folo­sim frac­tu­ra­rea hidra­uli­că pen­tru a cre­ş­te pro­du­cţia de resur­se — gaz sau petrol.

R: Turi­şi­tii şi local­ni­cii din Con­stanţa se tem că pân­za fre­a­ti­că ar putea fi afec­ta­tă de pro­ce­du­ri­le de lucru folo­si­te de Che­vron. Ce mesaj aveţi pen­tru ei?

T.H.: În pri­mul rând, în ceea ce pri­veş­te pro­te­ja­rea pân­zei fre­a­ti­ce au fost 23.000 de puţuri care au fost fora­te în Româ­nia. Toa­te aces­tea au tre­cut prin zona cu apă fără a crea pro­ble­me. Che­ia suc­ce­su­lui pen­tru a pro­te­ja acest strat de apă este un design bun al puţu­ri­lor. Che­vron, care are o isto­rie de 130 de ani, este dis­pus să res­pec­te legi­le din Româ­nia, ale Uniu­nii Euro­pe­ne şi să ade­re la regu­li­le de bună prac­ti­că în acest sens.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în adevarul.ro, 18 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele