Gabriel Sava, expert geolog: Exploatarea de la Bârlad poate declanşa cutremurul aşteptat din Vrancea! (II)

0
161
Exploatarea de la Bârlad poate declanşa cutremurul aşteptat din Vrancea!  (II)

- Cum rămâ­ne cu apa rezi­du­a­lă?

- Gân­diți-vă că acea apă rezi­du­a­lă, după ce s‑a extras gazul de şist, rămâ­ne în rezer­vor, apoi e epu­ra­tă şi reda­tă agri­cul­tu­rii…

- Cum să rămâ­nă atâ­ta apă într-un rezer­vor? Vor­bea­ţi de sute de mili­oa­ne de litri… Poa­te cine­va să con­stru­ias­că ase­me­nea rezer­voa­re uri­a­şe? Şi chiar dacă ar putea, n‑ar mai fi ren­ta­bil gazul extras.

- Aveţi drep­ta­te, dacă nu se fac aces­te rezer­voa­re, pro­ble­ma este şi mai mare. Este posi­bil ca spu­ma să rămâ­nă într-un iaz, sau mai bine zis în iazuri adia­cen­te celui de decan­ta­re, unde nu mai poţi face epu­ra­rea. Şi-atunci rezi­duu­ri­le vor rămâ­ne aco­lo pe veci, pe post de bom­be chi­mi­ce.

- Care ar fi şi alţi fac­tori de risc?

- În afa­ră de scă­de­rea nive­lu­lui hidro­di­na­mic al ape­lor de adân­ci­me medie — până la 250 de metri — ar fi con­ta­mi­na­rea solu­lui. Tot ce înseam­nă eco­sis­tem ar avea mari pro­ble­me; albi­ne­le ar fi pri­me­le afec­ta­te, apoi peş­tii, în zonă exis­tând mul­te iazuri, apoi, nici nu vreau să mă gândesc!…Nici nu le putem cuan­ti­fi­ca la aceas­tă oră, pen­tru că nu cunoa­ş­tem exact sub­stanţe­le ce vor fi folo­si­te, şi con­cen­tra­ţi­i­le aces­to­ra, pe care doar le bănu­im a fi deo­se­bit de puter­ni­ce. Ele, cate­goric, pro­duc niş­te efec­te. Se intro­duc în pământ, sunt apoi scoa­se, să nu mai vor­bim de posi­bi­le­le aci­den­te de son­dă, care de obi­cei sunt ine­vi­ta­bi­le şi nu pot fi con­tro­la­te. Apoi este posi­bil ca o par­te din gaz să intre în rezer­ve­le de apă care mai rămân şi se pro­du­ce acel feno­men văzut la tv, că “ia foc apa”.

- Sea­mă­nă cu autoa­prin­de­rea gazu­lui gri­zu din mine?

- Exact, se autoa­prin­de dar e o pro­ble­mă de timp în fun­cţie de can­ti­ta­tea de gaz care sca­pă prin spa­te­le coloa­nei.

- Pot apă­rea şi cutre­mu­re?

- În Anglia, s‑au oprit exploa­tă­ri­le de acest tip, după ce au apă­rut cutre­mu­re de cinci gra­de într‑o zonă ce nu avu­se­se nici­o­da­tă acti­vi­ta­te seis­mi­că. S‑a demon­strat că toc­mai exploa­ta­rea fuse­se cau­za seis­me­lor. În Româ­nia, după cum spun seis­mo­lo­gii, sun­tem ori­cum în peri­oa­da de maxi­mă pro­ba­bi­li­ta­te a pro­du­ce­rii unui cutre­mur puter­nic.

La pri­ma vede­re, o exploa­ta­re la trei kilo­me­tri adân­ci­me n‑ar pro­du­ce mari efec­te. Dar să şti­ţi că natu­ra este atât de per­fec­tă încât pare doar imper­fec­tă la pri­ma vede­re. Ener­gia dega­ja­tă în inte­ri­o­rul scoa­rţei prin aces­te pre­su­ri­zări de flui­de, se acu­mu­lea­ză în reţea­ua cris­ta­li­nă a mine­ra­le­lor şi a roci­lor. La un moment dat, aces­tă reţea este încăr­ca­tă atât de puter­nic încât sta­rea de echi­li­bru nu mai poa­te fi păs­tra­tă şi ener­gia se disi­pea­ză. Să nu uităm că sun­tem în apro­pi­e­rea Vrân­cioa­iei!

- Adi­că micro­se­is­me­le şi pro­ce­du­ri­le de extra­ge­re prin frac­tu­ra­re deto­nea­ză prac­tic o acu­mu­la­re ener­ge­ti­că situ­a­tă în apro­pi­e­re, mai pre­cis în zona Vran­cea?

- Exact! Dacă vreţi, se disi­pea­ză în zona de la 90 la 160 de kilo­me­tri, unde sunt de obi­cei epi­cen­tre­le unor cutre­mu­re mari din Vran­cea. Pe de altă par­te, îna­in­te de a se aso­cia unui seism major, aceas­tă depre­siu­ne a Bâr­la­du­lui are o mare pro­ble­mă cu coe­ziu­nea solu­lui. Sunt şi mul­te alu­ne­cări de teren. După o ploa­ie, urma­tă de câte­va seis­me mici, de la exploa­ta­re, s‑ar putea pro­du­ce alu­ne­cări de teren loca­le. Nu sunt con­vins că fir­ma care va încer­ca exploa­ta­rea aces­tor gaze din şist le‑a luat în cal­cul. Înclin să cred că s‑a luat în cal­cul doar pro­fi­tul. Este pe unde­va şi nor­mal, pen­tru că legi­sla­ţia noas­tră per­mi­te acest lucru. Se va ajun­ge pro­ba­bil şi la ple­cări masi­ve din zone­le afec­ta­te. Cei care înţe­leg feno­me­nul, cu sigu­ranţă nu vor accep­ta să locu­ias­că într-un eco­sis­tem dis­trus.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în cotidianul.ro, 6 oct.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele