Întâlnire la RAJA, pe tema situaţiei din Mangalia

1
273

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, împre­u­nă cu lide­rii Fede­ra­ţi­ei Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­pri­e­tari (FAP) din loca­li­ta­te şi ai Aso­ci­a­ţi­i­lor nea­fi­li­a­te la Fede­ra­ţie au avut, recent, o între­ve­de­re cu repre­zen­tanţii con­du­ce­rii RAJA Con­stanţa pen­tru a găsi solu­ţii la pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă locu­i­to­rii ora­şu­lui.

Am dis­cu­tat cu direc­to­rul adjunct RAJA, Aurel Pre­su­ră, des­pre con­to­ri­za­rea fie­că­rei scări de bloc, o notă de fun­damen­ta­re a preţu­lui apei, pre­cum şi des­pre pri­mi­rea bule­ti­ne­lor peri­o­di­ce de ana­li­ză a apei, oda­tă cu fac­tu­ri­le, pen­tru a se evi­ta diver­genţe­le de opi­nie între loca­tari şi Aso­ci­a­ţii, pe mar­gi­nea aces­tor subiec­te”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei.

În cadrul întâl­ni­rii, s‑a mai ana­li­zat pro­ble­ma inun­dă­rii unor sub­so­luri, situ­a­te sub nive­lul coloa­ne­lor de cana­li­za­re stra­da­lă, pre­cum şi sta­bi­li­rea cla­ră a apar­te­nenţei cămi­ne­lor şi apo­me­tre­lor.

Am mai cerut TVA redu­să la apă, cură­ţa­rea, şi decol­ma­ta­rea coloa­ne­lor stra­da­le de colec­ta­re a ape­lor plu­vi­a­le, dar şi o expli­ca­ţie cla­ră pri­vind preţul apei pota­bi­le”, a menţio­nat preşe­din­te­le FAP, Vlad Urse.

Potri­vit aces­tu­ia, une­le soli­ci­tări au fost rezol­va­te pe loc, în sen­sul că, de acum îna­in­te, fac­tu­ri­le se vor ridi­ca direct de la Cen­trul Zonal RAJA Man­ga­lia, iar bule­ti­ne­le de ana­li­ză a apei se vor dis­tri­bui tri­mes­tri­al, oda­tă cu fac­tu­ri­le.

În ceea ce pri­veş­te cămi­ne­le şi apa­ra­te­le de măsu­ră, s‑a sta­bi­lit că aces­tea apa­rţin RAJA Con­stanţa.

Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei au dat asi­gu­rări că în cel mai scurt timp vor for­mu­la răs­pun­suri scri­se la toa­te cele­lal­te soli­ci­tări ale locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei.

Tot­o­da­tă, cele două părţi au con­ve­nit ca aces­te întâl­niri să aibă loc tri­mes­tri­al.

Marti, 24 sep­tem­brie 2013, Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Cum putem sca­pa de mono­po­lul RAJA con­du­sa de PSD-isti .Maes­trul psd-ist Stroe este direc­to­rul de neclin­tit . Cum sa nu apro­be anrm mari­rea pre­tu­lui apei daca con­du­ce­rea anr­mes­te numi­ta de par­la­men­tari PSD ?
    Putem avea incre­de­re ca citi­toa­re­le de apo­me­tre sa fie numai la raja ? Citi­rea apo­me­tre­lor sa fie facu­ta impre­u­na cu admi­nis­tra­to­rul de aso­ci­a­tie de loca­tari si sa avem un instru­ment de citi­re simi­lar cu cele deti­nu­te de raja . La cit se fura in tara asta nu ma mira abso­lut nimic .

Leave a Reply