Distincţiile Gheorghe Lazăr în învăţământ. Situaţia de la Mangalia

4
980
Câteva întrebări adresate Inspectoratului Şcolar al Judeţului Constanţa, Ministerului Educaţiei Naţionale, doamnei senator Ecaterina Andronescu şi parlamentarilor de Constanţa (anexăm documente).

Am pri­mit la redacţie:

     Către 

     Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Constanţa, 

     Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţionale,

     Doam­na sena­tor Eca­te­ri­na Andronescu,

     Întrebare:

     Când va fi rezolvată situaţia celor zece cadre didactice din municipiul Mangalia, care nu au primit nici până astăzi drepturile cuvenite ca urmare a acordării distincţiilor “Gheorghe Lazăr” în anii 2009 şi 2010, cu toate că au înaintat numeroase Memorii şi Petiţii către Ministerul Educaţiei şi ISJ Constanţa în ultimii 4 ani ??

     Aştep­tăm răs­puns pe adre­sa reda­cţi­ei: [email protected]

     Mangalianews.ro, Vineri, 21 iunie 2013.


     UPDATE, Joi, 27.06.2013:

     Adă­u­găm copii ale docu­men­te­lor adre­sa­te Minis­te­ru­lui de pro­fil pre­cum şi răs­pun­su­ri­le primite:


     UPDATE, Joi, 19.09.2013:

PETIŢIA din data de 02.09.2013, adre­sa­tă Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Natio­na­le, dom­nu­lui Minis­tru, prof.univ.dr. Remus Pricopie:

Iată şi Răs­pun­sul MEN, (cu nr.17884/16.09.2013), pri­mit la data de 19 sep­tem­brie 2013:

      În con­ti­nu­a­re, cele zece cadre didac­ti­ce din Man­ga­lia aşteap­tă rezol­va­rea aces­tei situ­a­ţii şi nu ter­gi­ver­sa­rea ei până la “Calen­de­le greceşti”…

     Ce păre­re au par­la­men­ta­rii de Con­stanţa, domnii sena­tori şi depu­ta­ţi, reu­şesc să-şi facă puţin timp şi pen­tru acest caz de “pasa­re” de la un an la altul a situ­a­ţi­ei aces­tor cadre didac­ti­ce care au câş­ti­gat Dis­tin­cţi­i­le “Ghe­or­ghe Lazăr” cu tru­da unei  vieţi de om, la catedră ??

     Şti­a­ţi, oare, că, una din­tre con­di­ţi­i­le “sine qua non” pen­tru obţi­ne­rea aces­tor dis­tin­cţii a fost ace­ea să fi avut cali­fi­ca­ti­vul “Foar­te bine” în ulti­mii 25 (două­ze­ci­şi­cinci) de ani ??

     Das­că­lii noş­tri nu meri­tă mai mult respect ??

     MangaliaNews.ro, 20 sept.2013.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

  1. Sunt si eu pe lis­ta celor care NU au pri­mit dis­tinc­tia Ghe­or­ghe Lazar pen­tru anul 2009 in Cluj-Napo­ca. Une­le scoli, care aveau pe lis­ta direc­to­rii atunci in func­tie, au acor­dat dis­tinc­tia, alte scoli nu. Sun­tem un grup care am dat in jude­ca­ta minis­te­rul, dar inca sun­tem cu recurs la ICCJ. Recur­sul depus in ianu­a­rie 2016 inca nu a pri­mit ter­men. Ulti­ma solu­tio­na­re a pre­va­zut acor­da­rea dis­tinc­ti­ei numai pen­tru 2 fos­te direc­toa­re si res­tul de pe lis­ta au fost res­pin­si, cu toa­te ca figu­rau pe ace­lea­si lis­te. Va rog sa ma con­tac­tati pe mail, daca se rezol­va cum­va situatia.
    Multumesc .

Leave a Reply