Din septembrie, terapie cu unde de şoc la Sanatoriul Balnear Mangalia

0
149
Tratamente noi în sudul litoralului.
Din septembrie, terapie cu unde de şoc la Sanatoriul Balnear Mangalia

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia a fun­cţio­nat la capa­ci­ta­te maxi­mă pe toa­tă peri­oa­da esti­va­lă. În jur de 2.200 de pacienţi au fost înre­gis­tra­ţi lunar atât pe secţia de spi­tal şi sana­to­ri­a­lă, cât şi pe ambu­la­to­riu. Din­tre aceş­tia, 10% au fost stră­ini veni­ţi din Franţa, Olan­da, Bel­gia, Ger­ma­nia, Ita­lia, Repu­bli­ca Mol­do­va.

Rezer­vă­ri­le s‑au făcut prin ofer­ta loca­lă, dar şi prin agenţi­i­le de turism care au cres­cut numă­rul pacienţi­lor cu 20%. Soli­ci­tă­ri­le con­ti­nuă, ast­fel încât rezer­vă­ri­le sunt făcu­te până în luna decem­brie a aces­tui an.

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia va fi închis doar trei săp­tămâni. De ase­me­nea, din luna sep­tem­brie ambe­le baze de tra­ta­ment vor fi dota­te cu apa­ra­tu­ră nouă din fon­duri pro­prii. În baza de tra­ta­ment a Pavi­li­o­nu­lui A va fi monta­tă apa­ra­tu­ră pen­tru tera­pia cu unde de şoc, una din­tre puţi­ne­le din ţară, care va fi tes­ta­tă la sana­to­riu.

Avem un pro­gram de achi­zi­ţio­na­re pen­tru apa­ra­tu­ră nouă, din fon­duri pro­prii, pe care o vom pri­mi luna aceas­ta şi cu care vom dota ambe­le baze de tra­ta­ment, deo­a­re­ce acum am înche­iat şi con­trac­te­le. În baza de tra­ta­ment a Pavi­li­o­nu­lui A va fi montat apa­ra­tul pen­tru tera­pia cu unde de şoc, unul din­tre puţi­ne­le din ţară, care va fi tes­tat la sana­to­riu. Aceas­tă tera­pie este indi­ca­tă pen­tru afe­cţiu­ni­le reu­ma­tis­ma­le, con­trac­turi, recu­pe­ra­rea după afe­cţiuni neu­ro­lo­gi­ce.

Sana­to­ri­ul va fi închis anul aces­ta, spre deo­se­bi­re de anul tre­cut, doar trei săp­tămâni, ulti­ma săp­tămâ­nă din decem­brie şi pri­me­le două săp­tămâni din ianu­a­rie anul vii­tor, timp în care per­so­na­lul îşi va lua con­ce­diu şi vor fi efec­tu­a­te even­tu­a­le­le mici repa­ra­ţii. În peri­oa­da esti­va­lă sana­to­ri­ul a fun­cţio­nat la capa­ci­ta­te maxi­mă.

În baza de caza­re au fost în per­ma­nenţă 350 d per­soa­ne şi 400 de pacienţi au fost pe ambu­la­to­riu. În jur de 2.200 de pacienţi au fost înre­gis­tra­ţi lunar atât pe secţia de spi­tal şi sana­to­ri­a­lă cât şi pe ambu­la­to­riu. Din­tre aceş­tia 10% au fost stră­ini veni­ţi din Franţa, Olan­da, Bel­gia, Ger­ma­nia, Ita­lia şi Repu­bli­ca Mol­do­va.

În luna sep­tem­brie vom fun­cţio­na de ase­me­nea la capa­ci­ta­te maxi­mă. Numă­rul pacienţ­lor a cres­cut şi dato­ri­tă rezer­vă­ri­lor făcu­te prin agenţi­i­le de turism. Spe­răm să fun­cţio­năm la capa­ci­ta­te maxi­mă şi în luna decem­brie, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Lau­ra Con­dur, direc­to­rul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia.

Mari­e­ta ŞTEFAN, replicaonline.ro, Luni, 02.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply