Crezi că banca te jecmăneşte de bani? Contractele cu clauze abuzive pot fi atacate în instanţă

0
147

Înce­pând de mâi­ne, cla­u­ze­le abu­zi­ve din con­trac­te­le de pres­tări ser­vi­cii, inclu­siv cre­di­te ban­ca­re, vor putea fi denu­nţa­te. Dacă instanţa va da aviz pozi­tiv, băn­ci­le vor fi obli­ga­te să eli­mi­ne, din toa­te con­trac­te­le, cla­u­ze­le con­si­de­ra­te abu­zi­ve.

Deci­zia de imple­men­ta­re a noi­lor pre­ve­deri de la 1 octom­brie a repre­zen­tat un şoc pen­tru pia­ţa ban­ca­ră, care o aştep­ta cel mai devre­me în febru­a­rie 2014.

Un pro­iect al Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei pro­pu­nea amâ­na­rea aces­te­ia până la 1 febru­a­rie, deşi ter­me­nul sta­bi­lit ini­ţi­al era 1 octom­brie 2013. Guver­nul a res­pins însă pro­iec­tul, ast­fel că modi­fi­că­ri­le vor intra în vigoa­re de mâi­ne.

Schim­bă­ri­le aduc noi drep­turi con­su­ma­to­ri­lor Cli­enţii con­si­de­ra­ţi înşe­la­ţi de ban­că tre­bu­ie să se adre­se­ze Pro­te­cţi­ei Con­su­ma­to­ru­lui, iar insti­tu­ţia se va adre­sa unei instanţe spe­cia­li­za­te. Ast­fel, dacă Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui sau o aso­ci­a­ţie a con­su­ma­to­ri­lor obţi­ne o deci­zie a instanţei că anu­mi­te cla­u­ze din con­trac­te­le de ser­vi­cii sunt abu­zi­ve, atunci pres­ta­to­rul de ser­vi­cii este obli­gat să eli­mi­ne cla­u­ze­le din toa­te con­trac­te­le de acel tip.

Pre­ve­de­ri­le se apli­că şi con­trac­te­lor de cre­dit. Iată ce spu­ne legea de apli­ca­re a Codu­lui Civil: „Instanţa, în cazul în care con­sta­tă exis­tenţa cla­u­ze­lor abu­zi­ve în con­tract, obli­gă pro­fe­si­o­nis­tul să modi­fi­ce toa­te con­trac­te­le de ade­ziu­ne în curs de exe­cu­ta­re, pre­cum şi să eli­mi­ne cla­u­ze­le abu­zi­ve din con­trac­te­le pre­for­mu­la­te”.

Ast­fel, dacă o aso­ci­a­ţie de cli­enţi care dă ban­ca în jude­ca­tă obţi­ne, de exem­plu, o deci­zie prin care un anu­mit comi­sion este con­si­de­rat abu­ziv, comi­sio­nul va tre­bui să dis­pa­ră din toa­te con­trac­te­le de ace­la­şi tip înche­ia­te de ban­că. Patru instanţe în toa­tă ţara Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat fap­tul că în Româ­nia vor exis­ta doar patru ast­fel de instanţe spe­cia­li­za­te, cu jude­că­tori ce tre­bu­ie să fie instrui­ţi spe­cial.

Aces­te schim­bări inter­vin pen­tru pre­în­tâm­pi­na­rea unor even­tu­a­le abu­zuri şi inter­pre­tări greşi­te, asta pen­tru că au fost cazuri în care anu­mi­te instanţe au decis chiar anu­la­rea între­gii dobânzi plăti­te de cli­ent către ban­că.

Instanţa com­pe­ten­tă să solu­ţio­ne­ze acest gen de cau­ze este tri­bu­na­lul de la domi­ci­li­ul sau, după caz, sedi­ul pro­fe­si­o­nis­tu­lui, iar împo­tri­va hotă­rârii ast­fel pro­nu­nţa­te se poa­te exer­ci­ta numai calea de atac a ape­lu­lui, care va fi jude­cat de către cur­tea de apel. În urmă cu două săp­tămâni, la pro­pu­ne­rea Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, pre­gă­tind intra­rea în vigoa­re şi a aces­tor pre­ve­deri, Guver­nul a apro­bat cadrul legal care să per­mi­tă înfi­inţa­rea unui Tri­bu­nal spe­cia­li­zat în dome­ni­i­le soci­e­tă­ţi, regis­trul come­rţu­lui, con­cu­renţă nelo­ia­lă şi insol­venţă la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti şi care ar putea pri­mi şi com­pe­tenţa de solu­ţio­na­re a aces­tei cate­go­rii de cau­ze.

Degre­va­rea Tri­bu­na­lu­lui Bucu­reşti de cau­ze care au ca obiect soci­e­tă­ţi, regis­trul come­rţu­lui, con­cu­renţă nelo­ia­lă, insol­venţă etc. este o nece­si­ta­te, la fel ca şi solu­ţio­na­rea aces­tui tip de acţiuni în timp cât mai scurt. Vreau să salut adop­ta­rea în pro­ce­du­ră acce­le­ra­tă de către Came­ra Depu­ta­ţi­lor a aces­tui pro­iect de lege şi sper ca şi Sena­tul să urmeze acest exem­plu, ast­fel încât tre­cem cât mai repe­de posi­bil la înfi­inţa­rea efec­ti­vă a aces­tei instanţe”, a decla­rat minis­trul Jus­ti­ţi­ei, Robert Cazan­ciuc.

Andre­ea ILIESCU, cugetliber.ro, Luni, 30 sept.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele