Cine sunt marii vinovaţi din spatele tragediilor produse de maidanezi

0
199
Câini vagabonzi. Milioane de euro destinaţi rezolvării problemei numărul 1 a Bucureştiului au fost aruncaţi pe fereastră.

Poli­ti­cie­nii au amâ­nat adop­ta­rea unor legi pri­vind ani­ma­le­le fără stă­pân, pri­mă­ri­i­le fac afa­ceri pe sea­ma lor, iar ONG-uri­le fun­cţio­nea­ză, în cele mai mul­te cazuri, doar pe hâr­tie.

TRAIAN BĂSESCU — MAIDANEZI.

Pri­ma încer­ca­re mai seri­oa­să de rezol­va­re a pro­ble­mei câi­ni­lor vaga­bonzi din Bucu­reşti a avut loc în urmă cu 13 ani, când pri­ma­rul de atunci al Capi­ta­lei, Tra­ian Băsescu, a declanşat o cam­pa­nie de euta­na­si­e­re a aces­to­ra. Deşi acţiu­nea a înce­put în forţă, a fost opri­tă în scurt timp din cau­za pro­tes­te­lor organiza­ţiilor de pro­te­cţia ani­ma­le­lor, care susţi­neau că meto­da este bar­ba­ră şi ine­fi­cien­tă.

Pri­ma­rul a cedat şi când în ţară a sosit legen­da fran­ce­ză Bri­git­te Bar­dot, cu care Tra­ian Băsescu a sem­nat un pro­to­col de nea­gre­siu­ne. Totu­şi, cam­pa­nia de euta­na­si­e­re a con­ti­nu­at, dar mult mai dis­cret şi, cel puţin pe hâr­tie, între 2001 şi 2008 au fost omorâţi cir­ca 150.000 de câini, potri­vit date­lor Auto­ri­tă­ţii pen­tru Supra­ve­ghe­rea şi Pro­te­cţia Ani­ma­le­lor (ASPA) din cadrul Pri­mă­ri­ei Gene­ra­le a Bucu­reştiului. Cifra este, însă, con­tes­ta­tă de ONG-uri­le din dome­niu, care susţin că în rea­li­ta­te în spa­te­le aces­te­ia se ascund doar scur­geri de fon­duri.

De alt­fel, după 2000, toa­te măsu­ri­le mai con­sis­ten­te pe care le-au luat auto­ri­tă­ţi­le loca­le au avut loc doar în pre­a­j­ma câte unui eve­ni­ment tra­gic.

În 2006, un cetă­ţean japo­nez a murit la Bucu­reşti după ce a fost muş­cat de un mai­da­nez – numit ulte­ri­or Bosqu­i­to de apă­ră­to­rii săi. Atunci, auto­ri­tă­ţi­le Capi­ta­lei au anu­nţat o nouă cam­pa­nie de strân­ge­re a câi­ni­lor, dar demer­sul s‑a sol­dat cu adu­na­rea a doar câţi­va zeci de câini din cei pes­te 60.000 des­pre care se esti­mea­ză că tră­iesc în Capi­ta­lă.

Câte­va luni mai târ­ziu, guver­nul a pro­pus un pro­iect de ordo­nanţă de urgenţă care să per­mi­tă euta­na­si­e­rea rapi­dă a ani­ma­le­lor fără stă­pân, însă actul nor­ma­tiv nu a fost nici­o­da­tă adop­tat. Simul­tan, au apă­rut mai mul­te ini­ţi­a­ti­ve legi­sla­ti­ve con­tra­dic­to­rii ale par­la­men­ta­ri­lor, une­le pro-euta­na­sie, alte­le con­tra aces­tui pro­ce­deu. Nici una nu s‑a trans­for­mat în lege, potri­vit unei ana­li­ze a Medi­a­fax de acum doi ani.

Lege blo­ca­tă patru ani la depu­ta­ţi

LEGE EUTANASIERE MAIDANEZI. Auto­ri­tă­ţi­le s‑au ferit să mai euta­na­sie­ze câini vaga­bonzi după ce Sena­tul a adop­tat aşa-numi­ta Lege Mari­ne­scu – pro­pu­să în 2007 de depu­ta­tul Mari­us Mari­ne­scu – care inter­zi­cea uci­de­rea ani­ma­lor şi per­mi­tea doar ste­ri­li­za­rea mai­da­ne­zi­lor. Totu­şi, legea nu a deve­nit nici­o­da­tă acti­vă, deo­a­re­ce, deşi a tre­cut rapid de sena­tori, a stat la Came­ra Deputa­ţilor, came­ra deci­zio­na­lă, patru ani.

Abia în noiem­brie 2011, depu­ta­ţii au aprobat‑o, însă, sur­prin­ză­tor, într‑o for­mă total opu­să, care per­mi­tea  ani­hi­la­rea comu­ni­ta­ri­lor după ce auto­ri­tă­ţi­le loca­le con­sul­tă popu­la­ţia prin son­da­je de opi­nie, refe­ren­du­muri sau adu­nări.

Docu­men­tul a fost con­tes­tat la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a Româ­ni­ei (CCR) de 70 de depu­ta­ţi PSD şi 54 de depu­ta­ţi PNL, toc­mai pen­tru că for­ma apro­ba­tă de Senat dife­rea radi­cal de modul cum a ieşit din Came­ra Depu­ta­ţi­lor. În ianu­a­rie 2012, CCR a admis neconstituţiona­litatea pre­ve­de­ri­lor pri­vind euta­na­sia. Deci­zia a făcut ca legea Mari­ne­scu sau Legea câi­ni­lor fără stă­pân să-şi reia dru­mul pe care ante­ri­or îl par­cur­se­se cu greu în patru ani.

Şi, deşi a tre­cut din nou des­tul de repe­de de Senat, s‑a înpot­mo­lit încă o dată în Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

Abia săp­tămâ­na aceas­ta, după moar­tea copi­lu­lui de patru ani muş­cat de şap­te câini, preşe­din­te­le aces­tei came­re, Vale­riu Zgo­nea, a decla­rat că va face toa­te demer­su­ri­le pen­tru a gră­bi apro­ba­rea docu­men­tu­lui. Iar comi­sia juri­di­că a anu­nţat că va înce­pe dez­ba­te­ri­le săp­tămâ­na vii­toa­re.

Min­ciu­ni­le din spa­te­le ONG-uri­lor

ONG IMPOTRIVA EUTANASIEI. Deşi în Bucu­reşti sunt înre­gis­tra­te cel puţin 30 de aso­ci­a­ţii pen­tru pro­te­cţia ani­ma­le­lor, doar patru sem­na­se­ră în 2009 un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu Admi­nis­tra­ţia pen­tru Supra­ve­ghe­rea Câi­ni­lor fără Stă­pân. Majo­ri­ta­tea orga­ni­za­ţi­i­lor de pro­fil sunt con­sti­tu­i­te din doi mem­bri, în gene­ral soţ şi soţie, iar cei mai mulţi volun­tari sunt pen­sio­na­rii, după cum ară­ta „Româ­nia libe­ră“ într‑o ana­li­ză pe aceas­tă temă. Bătrâ­nii nu au însă posi­bi­li­tă­ţi finan­ci­a­re, aşa încât de cele mai mul­te ori îngri­jesc câi­nii în jurul blo­cu­ri­lor sau direct pe stra­dă.

Iar cola­bo­ra­rea între auto­ri­tă­ţi şi ONG-uri s‑a desfă­şu­rat cu sin­co­pe, cele două părţi pre­fe­rând mai degra­bă să se ata­ce reci­proc. De exem­plu, chiar preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei „Calei­do­scop“, aso­ci­a­ţie incri­mi­na­tă ini­ţi­al că ar deţi­ne unul din­tre câi­nii uci­ga­şi, îi acu­za pe cei din sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei. “Cei de la Admi­nisra­ţie nu au nici cele mai ele­men­ta­re cunoş­tinţe de com­por­ta­ment canin. Ei nu au fost puşi până acum în situ­a­ţia de a lucra cu ani­ma­le­le. Doar îi luau în laţuri, de mul­te ori bru­tal, îi băgau în boxe şi le dădeau în cap aco­lo”, afir­ma, pen­tru „Româ­nia libe­ră“, în 2009, Car­men Secă­rea­nu.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea in romanialibera.ro, Joi, 05.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply