Câmpeanu: Nu susţin propunerea privind majorarea alocaţiei de stat pentru copii, nu sunt fonduri

0
101

Minis­trul Mun­cii, Mari­a­na Câm­pea­nu, a decla­rat vineri, la Bucha­rest Forum, că nu susţi­ne pro­pu­ne­rea pri­vind majo­ra­rea alo­ca­ţi­ei de stat pen­tru copii, pen­tru că nu sunt fon­duri, pre­ci­zând că Guver­nul pro­mo­vea­ză alte măsuri, prin­tre care şi acor­da­rea unei mese cal­de copi­i­lor săraci.

Câm­pea­nu: Nu susţin pro­pu­ne­rea pri­vind majo­ra­rea alo­ca­ţi­ei de stat pen­tru copii, nu sunt fon­duri (Ima­gi­ne: Publimedia/Shutterstock)

Clar nu susţin aceas­tă pro­pu­ne­re, pen­tru că nu exis­tă fon­duri. O să merg în Par­la­ment şi o să susţin acest lucru. Am putea să dăm şi mii de lei, dar am spus foar­te clar că majo­ra­rea alo­ca­ţi­ei cu un leu înseam­nă patru mili­oa­ne de lei noi lunar. Ide­ea pe care Guver­nul o pro­mo­vea­ză este să aju­tăm acei copii care sunt într-ade­văr foar­te săraci şi sunt şi alte for­me decât a da o sumă de bani părinţi­lor, care nu întot­dea­u­na îi folo­sesc pen­tru copii”, a decla­rat  Mari­a­na Câm­pea­nu.

Minis­trul a pre­ci­zat că Guver­nul tre­bu­ie să dezvol­te alo­ca­ţia de susţi­ne­re a fami­li­i­lor cu mulţi copii, dar şi acti­vi­ta­tea pe care copi­ii o desfă­şoa­ră la şcoa­lă.

Spre exem­plu, ar tre­bui să le ofe­rim o masă cal­dă, să le ofe­rim posi­bi­li­ta­tea de a‑şi pro­cu­ra rechi­zi­te şco­la­re, even­tu­al chiar şi îmbră­că­min­te pen­tru copi­ii foar­te săraci. La ast­fel de măsuri se gân­deş­te Guver­nul. Ele sunt în pro­ces de desfă­şu­ra­re. Pri­ma a fost să ridi­căm nive­lul pen­tru care acor­dăm aceas­tă alo­ca­ţie de spri­jin, de la 300 şi ceva de lei la pes­te 500, deci eu cred că este o cre­ş­te­re majo­ră şi intră mul­te fami­lii care au mulţi copii”, a mai spus minis­trul.

Citi­ti mai mult pe mediafax.ro, Sam­ba­ta, 28 sept.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele