ADMINISTRAŢIE. Mai multe primării au recurs la eutanasiere ca ultimă variantă în cazul câinilor maidanez

0
122
Alţii au găsit soluţii acolo unde Oprescu ridică din umeri.

Pri­ma­rul Capi­ta­lei, Sorin Opres­cu, se apă­ră de acu­za­ţi­i­le că nu şi-ar fi făcut trea­ba în pro­ble­ma câi­ni­lor vaga­bonzi cu argu­men­tul că legea nu l‑a lăsat să ia deci­zii radi­ca­le. Exem­ple­le altor ora­şe din Româ­nia ara­tă însă că aco­lo unde este voinţă lucru­ri­le se pot rezol­va. Sau măcar îmbu­nă­tă­ţi.

 

Cel mai inte­re­sant exem­plu este al pri­ma­ru­lui din Tul­cea care euta­na­si­a­ză câi­nii şi o face potri­vit legii. ”În opi­nia mea exis­tă clar un cadru juri­dic insti­tu­ţio­nal care regle­men­tea­ză aceas­tă pro­ble­mă. Este vor­ba des­pre OUG 155/2001, adop­ta­tă şi pre­lu­a­tă de Legea spe­cia­lă 227/2002, care se numeş­te legea de ges­tio­na­re a câi­ni­lor fără stă­pân. Ea sti­pu­lea­ză că după şap­te zile, ter­men redus de la 14 zile, câi­nii care sunt adu­na­ţi de pe dome­ni­ul public şi pri­vat, unde sunt hră­ni­ţi şi îngri­ji­ţi, pot fi euta­na­si­a­ţi”, spu­ne Con­stan­tin Hogea.

Câi­nii sunt prinşi cu lune­ti­şti, ador­mi­ţi, nu sunt lua­ţi cu arca­nul. Pri­ma­rul spu­ne că se cre­ea­ză o con­fu­zie între Legea 227 şi cea de pro­te­cţie a ani­ma­le­lor de com­pa­nie, adop­ta­tă câţi­va ani mai târ­ziu. ”Chiar în ea se spu­ne că pro­ble­ma câi­ni­lor fără stă­pân este regle­men­ta­tă de o lege spe­cia­lă, Legea 277”, spu­ne pri­ma­rul. ”Ches­tia asta m‑a cos­tat niş­te bles­te­me, înju­ră­turi şi niş­te plân­geri pena­le”, mai spu­ne Con­stan­tin Hogea. Mai exact patru plân­geri pena­le. La trei a pri­mit NUP, a patra se jude­că.

Cer­na­vo­dă: din 2.000 de câini au mai rămas 200

O alt­fel de solu­ţie a fost găsi­tă de auto­ri­tă­ţi­le unui alt oraş care avea mari pro­ble­me cu câi­nii vaga­bonzi, Cernavodă.”Am avut şi un pic de noroc”, recu­noa­ş­te pri­ma­rul Ghe­or­ghe Hân­să. Noro­cul a fost o aso­ci­a­ţie ita­li­a­nă, denu­mi­tă acum Save the Dogs. Au con­stru­it aici o cli­ni­că, apoi un adă­post minor. Anul tre­cut au inau­gu­rat unul din­tre cele mai mari cen­tre din ţară, cu o capa­ci­ta­te de 400 de locuri. Nu sunt numai câini, ci şi măgari. Inves­ti­ţia a fost de 500.000 de euro. Pri­mă­ria a aju­tat cu ce a putut, spu­ne Hân­să: apă, gunoi, drum. Alo­ca­ţia finan­ci­a­ră este sim­bo­li­că: 15.000 de euro anul aces­ta. ”A deve­nit cel mai vizi­tat obiec­tiv turis­tic din Cer­na­vo­dă”, spu­ne edi­lul. Auto­ri­tă­ţi­le vor să rea­li­ze­ze şi un cen­tru de zoo­te­ra­pie, pen­tru copi­ii cu autism şi ADHD.

Cu toa­te aces­tea, în Cer­na­vo­dă mai sunt câini pe străzi. Nu 2.000, ca acum 13–14 ani, ci cir­ca 200–300 (pro­ce­sul de recen­za­re este în deru­la­re). O par­te din cei strânşi de pe străzi (inclu­siv din Med­gi­dia, par­te­ner în pro­iect) au ajuns să fie adop­ta­ţi în mul­te ţări euro­pe­ne, din Fin­lan­da până în Ita­lia. ”Tot sunt mulţi. Este ace­ea­şi spai­mă. Pro­ble­ma nu e rezol­va­tă în tota­li­ta­te pen­tru că acţio­năm în lege. Ar tre­bui să nu mai fie nici un câi­ne pe stra­dă. Legea tre­bu­ie schim­ba­tă. Tre­bu­ie lăsa­tă posi­bi­li­ta­tea de a euta­na­sia tot ce înseam­nă câi­ne săl­ba­tic, câi­ne care nu e în domi­ci­liu. Nu vom face nimic dacă vom lucra pe insuli­ţe. Este nevo­ie de o lege uni­ta­ră”, spu­ne Ghe­or­ghe Hân­să.

Cluj – pro­ble­ma este ţinu­tă sub con­trol

În total, 450 de clu­jeni au fost muş­ca­ţi de câini, iar alţi 92 de pisici, în tot judeţul, iar auto­ri­tă­ţi­le con­si­de­ră că cifra este foar­te mică, în raport cu alte ora­şe, cu o popu­la­ţie ase­mă­nă­toa­re, cu atât mai mult cu cât cifre­le ofi­ci­a­le includ şi sute­le de clu­jeni muş­ca­ţi de pro­pri­i­le lor ani­ma­le de com­pa­nie. Sunt şi cazuri mai puţin obi­ş­nu­i­te. Doi clu­jeni au fost muş­ca­ţi de lili­eci, iar unul de arici.

Potri­vit pri­ma­ru­lui din Cluj, Emil Boc, „în oraş situ­a­ţia este ţinu­tă sub con­trol cu aju­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de Eca­ri­saj al Regi­ei Auto­no­me a Dome­ni­u­lui Public”, care a ste­ri­li­zat mii de câini şi care admi­nis­trea­ză unul din­tre cele mai mari adă­pos­turi pen­tru patru­pe­de din Transil­va­nia. Emil Boc este de păre­re că auto­ri­tă­ţi­le ar tre­bui să rea­na­li­ze­ze oport­u­ni­ta­tea euta­na­si­e­rii obli­ga­to­rii a câi­ni­lor fără stă­pân, care nu îşi găsesc un adop­ta­tor.

Alba Iulia – adă­post modern pen­tru câini

În Alba Iulia, numă­rul câi­ni­lor vaga­bonzi este mic, iar aceş­tia pro­vin mai ales din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te. „În anul 2002, Pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui Alba Iulia a ame­na­jat în cadrul fos­tei Cen­tra­le Ter­mi­ce de Zonă un adă­post pen­tru ges­tio­na­rea câi­ni­lor fără stă­pân, cu o capa­ci­ta­te de adă­pos­ti­re de 60 de câini, asi­gu­rând în con­di­ţi­i­le legii, prin con­tract, rea­li­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor de cap­tu­ra­re, trans­port, hră­ni­re, cură­ţe­nie, asis­tenţă medi­ca­lă de spe­cia­li­ta­te şi inci­ne­ra­rea deşe­u­ri­lor de ori­gi­ne ani­ma­lă”, spu­ne pri­ma­rul Mir­cea Hava.

În acest an, anga­ja­ţii Pri­mă­ri­ei au cap­tu­rat 201 câini, iar în 2012, numă­rul celor cap­tu­ra­ţi a fost de 280. Pen­tru a îmbu­nă­tă­ţi sta­rea lucru­ri­lor, Pri­mă­ria a înce­put con­stru­i­rea unui nou adă­post pen­tru câini, în valoa­re de 200.000 de lei.

Bra­şov – câi­nii nere­ven­di­ca­ţi în 7 zile sunt euta­na­si­a­ţi

În Bra­şov şi Ora­dea auto­ri­tă­ţi­le se bazea­ză pe cam­pa­nii de ste­ri­li­zări ale câi­ni­lor vaga­bonzi, com­bi­na­te cu încu­ra­ja­rea ado­pţi­i­lor aces­to­ra, dar şi pe euta­na­si­e­re. „Câi­nii care nu erau reven­di­ca­ţi sau adop­ta­ţi în ter­men de şap­te zile se euta­na­siau, con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le”, a spus Fla­vi­us Băr­bu­les­cu, şeful Ser­vi­ci­u­lui de Gos­po­dă­ri­re a Ani­ma­le­lor din Bra­şov. Acum, acti­vi­ta­tea ser­vi­ci­u­lui este blo­ca­tă din cau­za pro­ce­se­lor inten­ta­te de orga­ni­za­ţi­i­le pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor ani­ma­le­lor. În Ora­dea, câi­nii fără stă­pân sunt adu­na­ţi, ste­ri­li­za­ţi şi depa­ra­zi­ta­ţi cu aju­to­rul unei fun­da­ţii din Marea Bri­ta­nie, care încu­ra­jea­ză, de ase­me­nea, ado­pţia ani­ma­le­lor.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in Romanialibera.ro, Vineri, 06.09.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply