Un poliţist din Mangalia colecţionează medalii de aur la atletism

0
235
Face cinste judeţului Constanţa, dar îi lipseşte sprijinul financiar.

Un poli­ţist cri­mi­na­list din Man­ga­lia face cin­ste Poli­ţi­ei de la malul mării prin per­for­manţe­le deo­se­bi­te pe care le‑a obţi­nut la com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve la care a par­ti­ci­pat, în ţară şi pes­te hota­re. Deşi are deja cole­cţie de meda­lii de aur, îi lip­seş­te spri­ji­nul finan­ci­ar pen­tru a se putea dezvol­ta.

În vâr­stă de 39 de ani şi tatăl a două feti­ţe, agen­tul şef Mari­us Sai­oc, din cadrul Biro­u­lui Cri­mi­na­lis­ti­că al Poli­ţi­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, se numă­ră prin­tre oame­nii legii care sunt exem­ple dem­ne de urmat. A prac­ti­cat atle­tism de per­for­manţă până la ter­mi­na­rea lice­u­lui, a renu­nţat o vre­me, dar de câţi­va ani s‑a reîn­tors la vechea pasiu­ne. Şi adu­nă meda­lii după meda­lii şi lau­de după lau­de…

Mai pre­cis, pe unde s‑a pre­zen­tat, nu a ple­cat cu mâna goa­lă: locul II la Cam­pi­o­na­tul de Atle­tism şi Cros orga­ni­zat de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, locul I la Cam­pi­o­na­tul Inter­na­ţio­nal de la Izmir (Tur­cia), de anul tre­cut, la pro­ba de sări­turi în lun­gi­me, iar cel mai recent, sâm­bă­tă, 17 august, a par­ti­ci­pat la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Atle­tism, Secţia Mas­ter, orga­ni­zat de Fede­ra­ţia Româ­nă de Atle­tism, unde a obţi­nut meda­lia de aur la pro­ba de tri­plu salt şi cea de argint la sări­tu­ra în lun­gi­me.

Acum, poli­ţis­tul se pre­gă­teş­te intens pen­tru a par­ti­ci­pa, pe 4 sep­tem­brie, la Cam­pi­o­na­tul Bal­ca­nic de Atle­tism care se va desfă­şu­ra la Zagreb, Croa­ţia. Nu are unde să se antre­ne­ze în Man­ga­lia În ciu­da rezul­ta­te­lor fru­moa­se pe care le‑a avut şi a soli­ci­tă­ri­lor pe care le‑a tri­mis celor care ar putea să‑l spri­ji­ne finan­ci­ar, poli­ţis­tul a pri­mit până în pre­zent doar pro­mi­siuni care nu s‑au con­cre­ti­zat.

E drept, cu par­tea finan­ci­a­ră este mai greu. Dar unde este pasiu­ne, cine se mai uită şi la aces­te aspec­te? Sunt afi­li­at la Clu­bul CFR Con­stanţa, pen­tru că în Man­ga­lia nu este niciun club afi­li­at la Fede­ra­ţia de Atle­tism, secţia Mas­ter, unde m‑aş putea antre­na.

Nu este nicio sală echi­pa­tă cores­pun­ză­tor pen­tru pre­gă­ti­rea pe care tre­bu­ie să o fac.  Mai merg, când pot, la Clu­bul Farul, pen­tru sări­tu­ra la groa­pa cu nisip, dar nu pot tot tim­pul. Aşa că mă antre­nez, în fie­ca­re sea­ră, pe pla­jă şi folo­sesc şi cele şase ore de pre­gă­ti­re fizi­că pe care le avem în cadrul pre­gă­ti­rii pen­tru acti­vi­ta­tea poli­ţie­neas­că”, ne‑a măr­tu­ri­sit poli­ţis­tul.

În ciu­da pie­di­ci­lor finan­ci­a­re — pen­tru fie­ca­re depla­sa­re a scos bani din pro­pri­ul buzu­nar pen­tru depla­sa­re, caza­re, pre­gă­ti­re, echi­pa­ment spor­tiv — nu renu­nţă, ci, din con­tră, se încă­pă­ţâ­nea­ză mai tare să obţi­nă pre­mi­ul cel mare ori­un­de mer­ge.

Nu pot să des­criu în cuvin­te tră­i­rea pe care o ai când urci pe podi­um sau ce am simţit, la Izmir, în Tur­cia, anul tre­cut, când a cân­tat imnul Româ­ni­ei. Este un sen­ti­ment deo­se­bit. Este greu, într-ade­văr, dar satis­fa­cţi­i­le pe care le ai sunt nume­roa­se şi fac să meri­te tot efor­tul”, a decla­rat poli­ţis­tul spor­tiv pen­tru „Cuget Liber”.

Flo­ren­ti­na BOZÎNTANDUMITROV, Cugetliber.ro, marti, 20.08.2013.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply