Regată în scop umanitar la Mangalia

0
197

Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu orga­ni­za­ţia Life Har­bo­ur — Lima­nu, orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, de la ora 10.00, o între­ce­re de yach­ting pe mare în scop uma­ni­tar.

Rega­ta are drept scop sen­si­bi­li­za­rea popu­la­ţi­ei pen­tru dona­rea volun­ta­ră de sân­ge şi înfi­inţa­rea în Man­ga­lia a unui Cen­tru de recol­ta­re şi con­ser­va­re a sân­ge­lui. La star­tul com­pe­ti­ţio­nal se vor ali­nia mai mul­te veli­e­re, iar banii obţi­nu­ţi în urma rega­tei vor fi folo­si­ţi pen­tru dezvol­ta­rea pro­iec­tu­lui uma­ni­tar.

Acţiu­nea face par­te din pro­iec­tul „Un strop de via­ţă”, prin care se doreş­te dezvol­ta­rea unui pro­gram edu­ca­ţio­nal com­plex de pro­mo­va­re, infor­ma­re şi conş­ti­en­ti­za­re a popu­la­ţi­ei pri­vind impor­tanţa donă­rii volun­ta­re de sân­ge.

Par­te­ne­rii în cadrul aces­tui pro­iect sunt: Cen­trul Judeţean de Trans­fu­zie Con­stanţa, Pri­mă­ria Man­ga­lia şi Spi­ta­lul Muni­ci­pal din loca­li­ta­te, iar în vii­tor sunt aştep­ta­ţi mai mulţi cola­bo­ra­tori care doresc să se impli­ce în fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Sâm­bă­tă, 24.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply