Ministrul Sănătăţii, invitat la conferinţa Asociaţiei Medicilor de Familie “Tomis”

0
177

Aso­ci­a­ţia Medi­ci­lor de Fami­lie “Tomis” Con­stanţa orga­ni­zea­ză la sfârşi­tul aces­tei luni, în peri­oa­da 29 ‑31 august, a.c., în Mama­ia, o con­fe­rinţă regio­na­lă, cu par­ti­ci­pa­re naţio­na­lă, în par­te­ne­ri­at cu Facul­ta­tea de Medi­ci­nă Con­stanţa şi Cole­gi­ul Medi­ci­lor din Con­stanţa.

Eve­ni­men­tul se află la cea de a IV‑a edi­ţie, la care şi-au anu­nţat par­ti­ci­pa­rea medici şi pro­fe­sori uni­ver­si­tari din toa­tă ţara şi din stră­i­nă­ta­te, din Repu­bli­ca Mol­do­va, Franţa şi Ger­ma­nia.

Tema con­fe­rinţei este Medi­ci­na de fami­lie, actu­a­li­tă­ţi şi per­spec­ti­veLa sfârşi­tul lunii august va avea loc o con­fe­rinţă regio­na­lă, dar cu par­ti­ci­pa­re naţio­na­lă, în par­te­ne­ri­at cu Facul­ta­tea de Medi­ci­nă Con­stanţa şi Cole­gi­ul Medi­ci­lor din Con­stanţa. Ini­ţi­a­to­rii şi orga­ni­za­to­rii eve­ni­men­tu­lui sunt mem­brii Aso­ci­a­ţi­ei Medi­ci­lor de Fami­lie Tomis Con­stanţa.

La con­fe­rinţă şi-au anu­nţat pre­zenţa par­ti­ci­panţi din toa­tă ţara şi din stră­i­nă­ta­te, din Repu­bli­ca Mol­do­va, Franţa şi Ger­ma­nia. Lec­tori vor fi din Con­stanţa, Bucu­reşti şi Iaşi, pre­cum şi medici de fami­lie din Con­stanţa şi alte zone.

Eve­ni­men­tul este o mani­fes­ta­re şti­inţi­fi­că, pro­fe­sio­na­lă, dar pen­tru că am făcut o invi­ta­ţie pen­tru repre­zen­tanţi din Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, chiar minis­tru­lui Sănă­tă­ţii, Eugen Nico­lăes­cu şi celor de la Casa Naţio­na­lă de Asi­gu­rări, va avea loc şi un modul de dez­ba­te­re a pro­ble­me­lor de medi­ci­nă de fami­lie, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Lau­ra Con­dur, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Medi­ci­lor de Fami­lie Tomis Con­stanţa.

Mari­e­ta ŞTEFAN, replicaonline.ro, Sâm­bă­tă, 24.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply