A fost lansată Istoria singurului papirus din Romania (galerie foto)

1
272

La cea de‑a XVI‑a edi­ție a Târ­gu­lui Esti­val de Car­te, ce se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 21 iulie – 11 august 2013, la Man­ga­lia, în ziua de joi, 8 august, după ora 20.00, a avut loc lan­sa­rea volu­mu­lui ști­in­ți­fic inti­tu­lat “Isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia”, scris de cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

A fost un eve­ni­ment deo­se­bit, unde au par­ti­ci­pat foar­te mulți pri­e­te­ni, dar și turiști aflați în aces­te zile pe lito­ral și mă simt ono­rat că sunt sin­gu­rul autor din Man­ga­lia care și‑a lan­sat car­tea, în acest an, la Târ­gul Esti­val de Car­te. Mode­ra­to­rul eve­ni­men­tu­lui a fost orga­ni­za­to­rul Târ­gu­lui Esti­val de Car­te, dl. Ghe­or­ghe Todor, direc­to­rul Inter­press Todor Com­pany.

Pre­zen­ta­rea căr­ții a fost făcu­tă de prof.univ.dr. Adri­an Cio­ro­ia­nu, deca­nul Facul­tă­ții de isto­rie a Uni­ver­si­tă­ții din Bucu­rești și am fost sur­prins să aflu că domnia sa cunoș­tea în cele mai mici deta­lii con­ți­nu­tul căr­ții. După ce dl. Cio­ro­ia­nu a vor­bit pe larg des­pre isto­ria uni­cu­lui papi­rus antic des­co­pe­rit în Româ­nia, a urmat d‑na Emi­lia Dabu, pre­șe­din­te­le Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris din Man­ga­lia, care a sub­li­ni­at impor­tan­ța apa­ri­ți­ei aces­tei cărți și a men­țio­nat că volu­mul ar tre­bui edi­tat într-un tiraj mult mai mare, având în vede­re uni­ci­ta­tea aces­tui arte­fact în țara noas­tră.

Am făcut pre­ci­zarea că volu­mul a fost edi­tat într-un tiraj redus, pe banii mei, pen­tru că muze­ul nu dis­pu­ne de fon­duri finan­ci­a­re, după care am spe­ci­fi­cat fap­tul că, dacă cine­va este inte­re­sat să spon­so­ri­ze­ze ree­di­ta­rea aces­tei cărți, ar fi un lucru extra­or­di­nar. Este impor­tant ca un număr cât mai mare de cetă­țeni, români sau stră­ini, să afle des­pre isto­ria aces­tui papi­rus, mai ales că tex­tul căr­ții a fost tra­dus și în lim­ba engle­ză, de prof. Simo­na Ele­na Dra­go­mir, și în lim­ba rusă, de dr. Ion Pâsla­ru, cole­gul cu aju­to­rul căru­ia am regă­sit și am rea­dus în țară papi­ru­sul, după 52 de ani, de la Mosco­va.

În con­ti­nu­a­re, am relu­at și eu poves­tea aces­tui arte­fact unic în Româ­nia, cu une­le amă­nu­n­te care nu fuse­se­ră men­țio­na­te de ante­vor­bi­torii mei. Am vor­bit însă și des­pre via­ța tumul­toa­să pe care a avut‑o dl dr. Ion Pâsla­ru, înce­pând cu anii copi­lă­ri­ei, când a fost închis cu for­ța într-un orfe­li­nat ucrai­nean (unde a rămas până la vâr­sta majo­ra­tu­lui) și ter­minând cu tra­du­ce­rea aces­tei cărți de pe un pat de spi­tal din Kiev, unde domnia sa sufe­ri­se, în urmă cu trei luni, o nouă inter­ven­ție chi­rur­gi­ca­lă.

La final, mai mul­te per­soa­ne din public, prin­tre care: Ovi­diu Miha­la­che, Mari­a­na Ole­niuc, Mar­ce­la Dabu și Tatia­na Odo­bes­cu mi-au adre­sat între­bări sau au făcut comen­ta­rii cu pri­vi­re la isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus antic des­co­pe­rit în Româ­nia.”

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, Vineri, 09.08.2013.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply