La Mangalia, încep Jocurile Sportive pe Plajă

0
167

Clu­bul Spor­tiv Man­ga­lia, împre­u­nă cu Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Muni­ci­pa­lă Cal­la­tis MG şi Pri­mă­ria Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 26august — 6 sep­tem­brie, Jocu­ri­le Spor­ti­ve pe Pla­ja Man­ga­lia-2013.

Faţă de anii pre­ce­denţi, orga­ni­za­to­rii au invi­tat spor­tivi din toa­tă ţara de la mai mul­te dis­ci­pli­ne spor­ti­ve. Ast­fel, pe pla­ja “Lagu­na” din loca­li­ta­te se vor dis­pu­ta între­ceri la: arte marţi­a­le, bas­chet, cro­ss, fotbal, hal­te­re, lup­te, nata­ţie, rugby, şah, volei şi yach­ting.

Esti­măm că în acest an, în urma invi­ta­ţi­i­lor făcu­te clu­bu­ri­lor din ţară, vor par­ti­ci­pa la Jocu­ri­le Spor­ti­ve pe Pla­ja Man­ga­lia-2013, apro­xi­ma­tiv 1.500 de spor­tivi. Invi­tăm pe aceas­tă cale locu­i­to­rii ora­şu­lui, pre­cum şi turi­ş­tii afla­ţi în aceas­tă peri­oa­dă în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ra­lul româ­nesc să par­ti­ci­pe la ceea ce dorim să fie un spec­ta­col spor­tiv”, a decla­rat preşe­din­te­le ASM Cal­la­tis MG, Lucian Luca.

La sfârşi­tul com­pe­ti­ţi­i­lor se vor acor­da pre­mii, diplo­me şi meda­lii. Toţi par­ti­ci­panţii vor pri­mi din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor câte un tri­cou, în semn de recu­noş­tinţă pen­tru par­ti­ci­pa­rea la Jocu­ri­le Spor­ti­ve pe Pla­ja Man­ga­lia-2013.

23 august 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply