La Festivalul “Callatis”, Aneta Stan a primit o stea pe aleea celebrităţilor (galerie foto)

0
192

Câte­va mii de spec­ta­tori au fost pre­zenţi în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia, în cea de‑a doua sea­ră a Fes­ti­va­lu­lui “Cal­la­tis” la “Gala Fol­clo­ru­lui Româ­nesc”.

Inti­tu­lat “Dor de Cal­la­tis”, spec­ta­co­lul fol­cloric a reu­nit pe sce­nă arti­şti con­sa­cra­ţi ai cân­te­cu­lui popu­lar româ­nesc, pre­cum şi nume­roa­se ansam­bluri din majo­ri­ta­tea zone­lor ţării. Tot­o­da­tă, pe sce­na de la Cal­la­tis au susţi­nut o sui­tă de dan­suri inter­na­ţio­na­le ansam­bluri fol­clori­ce ale comu­ni­tă­ţi­lor de ruşi-lipo­ve­ni, greci, tătari, ucrai­nieni, dar şi ansam­blul “Biser-Gago­vo” din Bul­ga­ria şi ansam­blul “Iyl­di­y­lar Kara-Murat”, care a pre­zen­tat mai mul­te dan­suri din zona Cri­me­ea.

În des­chi­de­rea serii, câte­va ansam­bluri au ofe­rit publi­cu­lui impre­sio­nan­te momen­te de fol­clor auten­tic, când pe sce­nă s‑au aflat dan­sa­tori din Dobro­gea, Olte­nia, Mol­do­va, Arde­al. Cunos­cu­ta inter­pre­tă de muzi­că popu­la­ră din Dobro­grea, Ane­ta Stan a încân­tat spec­ta­to­rii, ofe­rin­du-le, prin muzi­ca sa, momen­te de bună dis­po­zi­ţie.

În plus, artis­ta a fost recom­pen­sa­tă pen­tru cei 50 de ani de acti­vi­ta­te cu o stea, pe Ale­ea Ste­le­lor de Mare, locul unde sunt rezer­va­te, ase­me­nea stra­zii cele­bre din Hol­lywood, ste­le pen­tru arti­ş­tii care au cân­tat la Man­ga­lia în cadrul Fes­ti­va­lu­lui “Cal­la­tis” şi care au avut o carie­ră de suc­ces.

Pre­zent la eve­ni­ment, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a felicitat‑o pe artis­tă pen­tru întrea­ga carie­ră şi a pre­ci­zat că “era de dato­ria noas­tră să ofe­rim aceas­tă stea cele­bri­tă­ţi­lor, care, prin fol­clor au făcut cunos­cut nume­le Româ­ni­ei în lume. Ne gân­dim ca pe vii­tor, oda­tă cu moder­ni­za­rea fale­zei, aceas­tă alee să fie regân­di­tă”.

La rân­dul său, artis­ta a menţio­nat că “fol­clo­rul este şi tre­bu­ie să rămâ­nă car­tea de vizi­tă a ţării în care muzi­ca tra­di­ţio­na­lă deţi­ne un loc apar­te în sufle­te­le româ­ni­lor şi, de ace­ea tre­bu­ie să îi acor­dăm atenţia cuve­ni­tă”.

Alţi arti­şti îndră­gi­ţi de public, care, la rân­dul lor au susţi­nut fru­moa­se momen­te de fol­clor au fost: Maria Dra­go­mi­ro­iu, Poli­na Mano­ilă, Vale­ria Arnă­u­tu, Sorin Şuteu, Didi Oda­giu, Ghe­or­ghe Tur­da şi mulţi alţii. Petre­ce­rea din sea­ra de fol­clor a ţinut mult pes­te mie­zul nopţii, iar buna dis­po­zi­ţie a fost garan­ta­tă de ener­gia şi dra­gos­tea de cân­tec popu­lar româ­nesc a arti­ş­ti­lor de la “Cal­la­tis”.

Sea­ra de sâm­bă­tă, 24 august, se desfă­şoa­ră sub devi­za “Româ­nia, dra­gos­tea mea” şi este dedi­ca­tă con­cur­su­lui Miss Dias­po­ra. Îşi vor eta­la fru­mu­seţea în faţa unui juriu spe­cia­li­zat, 16 con­cu­ren­te de ori­gi­ne româ­nă, sta­bi­li­te în afa­ra gra­ni­ţe­lor ţării.

Gale­rie foto:

Sâm­bă­tă, 24 august 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply