Interpuşii samsarilor din Mangalia rămân fără terenuri — vezi DOCUMENTE

0
233
Primăria le reziliază contractele “deştepte”.

Interpuşii samsarilor din Mangalia rămân fără terenuri - vezi DOCUMENTE

Câte­va zeci de con­trac­te, însu­mând în total 10 hec­ta­re de tere­nuri în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, au fost denu­nţa­te uni­la­te­ral de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a luat deci­zia de a rezi­lia con­trac­te­le sem­na­te urma­re a unor lici­ta­ţii deru­la­te în peri­oa­da 2011–2012, întru­cât con­ce­sio­na­rii tere­nu­ri­lor nu au făcut nimic cu bunu­ri­le în cau­ză.

Am con­si­de­rat că aces­te con­trac­te sunt nefun­cţio­na­le şi am decis să le denu­nţăm uni­la­te­ral. Efec­tiv, ace­le tere­nuri, însu­mând 10 hec­ta­re, sunt pâr­lo­a­gă, sunt neu­ti­li­za­te sau, în cele mai feri­ci­te cazuri, au câte un chi­oşc pe ele. Însă, cei care au con­ce­sio­nat tere­nu­ri­le, fie nu au venit să ridi­ce nici un act de la pri­mă­rie pen­tru teren, să cea­ră o auto­ri­za­ţie pen­tru fun­cţio­na­re sau ampla­sa­re chi­oşc, tara­bă, ce au ei aco­lo, vre­un cer­ti­fi­cat de urba­nism, fie nu au achi­tat nici un leu, au pre­ci­zat, pen­tru Repli­ca de Con­stanţa, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Unii din­tre cei anu­nţa­ţi că rezi­li­em con­trac­te­le au răs­puns că nu sunt de acord. 90% din tere­nu­ri­le la care ne refe­rim sunt dome­ni­ul public al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au mai spus repre­zen­tanţii pri­mă­ri­ei.

La rân­dul său, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a decla­rat că cei care au luat tere­nuri în peri­oa­da 2011–2012, ar fi, de fapt, doar inter­pu­şii unor sam­sari de tere­nuri, figuri cunos­cu­te în sudul lito­ra­lu­lui.

Edi­lul nu a dorit să nomi­na­li­ze­ze, însă a adă­u­gat că, după ce tere­nu­ri­le vor fi degre­va­te de obli­ga­ţi­i­le con­trac­tu­a­le păgu­b­o­a­se muni­ci­pa­li­tă­ţii, în fun­cţie de pla­nu­ri­le zone­lor în cau­ză, ele vor fi din nou scoa­se la lici­ta­ţie.

Pe vii­tor, în fun­cţie de zone, dacă într-un loc deci­dem că tere­nul este bun pen­tru o nouă con­stru­cţie sau pen­tru desfă­şu­ra­rea de acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce ori de recre­e­re, scoa­tem res­pec­ti­va supra­fa­ţă la lici­ta­ţie. Spe­răm să vină inves­ti­tori seri­oşi, nu ce s‑a întâm­plat până acum, a spus Cris­ti­an Radu. Con­form pri­ma­ru­lui, în cazul uno­ra din­tre tere­nuri este posi­bil ca ele să devi­nă par­curi, spa­ţii verzi.

Reve­nind la con­trac­te­le pe care pri­mă­ria le rezi­li­a­ză, o par­te amu­zan­tă a situ­a­ţi­ei este că cine a ticlu­it docu­men­te­le de închi­ri­e­re între agenţii eco­no­mici ori per­soa­ne fizi­ce şi pri­mă­rie a făcut o trea­bă cu ade­vă­rat… gro­za­vă!

Iar în acest sens exem­pli­fi­căm ast­fel: preţul înscris într-unul din con­trac­te­le de închi­ri­e­re indi­că suma de 6 euro/mp/an, con­tract vala­bil de la 01.07.2011 până la 31.03.2026 (!), chi­ri­a­şul poa­te subîn­chi­ria, iar înce­ta­rea con­trac­tu­lui poa­te avea loc în cazul în care chi­ri­a­şul nu a achi­tat chi­ria 6 luni con­se­cu­tiv. Însă, se ara­tă în ace­la­şi con­tract, pla­ta se va face anu­al (!) până la data de 30 ale lunii sep­tem­brie.

Iată însă şi cine figu­rea­ză pe lis­ta con­trac­te­lor denu­nţa­te uni­la­te­ral: SC Con­fi­ma Ser­vi­ces SRL, repre­zen­ta­tă de Danie­la Miha­e­la Bur­că (teren în Jupi­ter, Tea­trul de Vară — 1.366 mp, teren zonă limi­tro­fă pla­jă Nept­un — 3.705 mp, teren Nept­un Lac Sud Res­ta­u­rant Marea Nea­gră — 8.980 mp, teren Şosea­ua Con­stanţei — 380 mp, teren zona res­ta­u­rant Cazi­no — 110 mp, teren Nept­un fale­ză — 550 mp, iar lis­ta poa­te con­ti­nua); SC Navo­na Tra­ding SRL, repre­zen­ta­tă de Ali­na Mire­la Ian­cu (teren în zona limi­tro­fă pla­ja Nept­un — 1.738 mp, teren Nept­un zona Pri­chin­del — 580 mp. etc.); SC Tono­mat Star SRL, repre­zen­ta­tă de Cla­u­dia Andrei (teren pe stra­da Por­tu­lui zona cămi­ne DMHI — 20.884 mp., teren stra­da Por­tu­lui zona Port Turis­tic — 2.180 mp. etc.); SC Mega Pan­ga­lia SRL, prin Mari­us Vasi­le Jirea­dă (două tere­nuri în Nept­un, Ale­ea Stea­guri — 122 mp. şi 120 mp.); Bemad Serv SRL, prin Maria Ciu­ci­u­miş (teren pe stra­da M.I. Dobro­gea­nu — 1.600 mp, teren pe stra­da Por­tu­lui — 1.196 mp., teren Jupi­ter Tea­trul de Vară — 594 mp. etc.); SC Prest Activ Avan­gard SRL, prin Marin Oprean (chi­oş­curi şi teren în Venus, la intra­re Her­ghe­lie — 5.650 mp. etc.); SC Nae Inter­star, prin Marin Oprean — gara­je Nept­un, 2.541,32 mp etc.

Ale­xan­dra ANTON, replicaonline.ro, luni, 05.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele