Guvernul a aprobat legea care permite exploatarea la Roşia Montană şi o trimite Parlamentului

0
112

Pro­iec­tul de lege care regle­men­tea­ză exploa­ta­rea mine­re­u­ri­lor din peri­me­trul  Roşia Monta­nă a fost apro­bat în şedinţa de marţi a Guver­nu­lui şi va fi trans­mis  Par­la­men­tu­lui spre adop­ta­re, infor­mea­ză Medi­a­fax.

Pro­iec­tul pri­vind Roşia Monta­nă, dis­cu­tat în  Guvern. Sta­tul a obţi­nut cre­ş­te­rea par­ti­ci­pa­ţi­ei la 25% Foto:  MEDIAFAX

În urmă cu pes­te o lună, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta anu­nţa că nego­ci­e­ri­le pen­tru  inves­ti­ţia Roşia Monta­nă vor fi fina­li­za­te până la înce­pu­tul sesiu­nii  par­la­men­ta­re, în sep­tem­brie, iar lucră­ri­le vor înce­pe dacă Par­la­men­tul va apro­ba  pro­iec­tul de lege pe care Guver­nul îl va pro­pu­ne în acest sens.

Exploa­ta­rea ar urma să încea­pă în noiem­brie 2016, după ce pla­nul urba­nis­tic  zonal va fi apro­bat până la sfârşi­tul aces­tui an, iar par­ti­ci­pa­ţia sta­tu­lui ar  cre­ş­te cu încă 5,69%, la 25% din acţiuni, dar con­di­ţio­nat de emi­te­rea la timp a  tutu­ror auto­ri­za­ţi­i­lor, potri­vit unui draft al Acor­du­lui între Guvern, Gabriel  Reso­ur­ces şi Roşia Monta­nă Gold Cor­po­ra­tion pen­tru înce­pe­rea exploa­tă­rii.

Inves­ti­to­rul va plăti Guver­nu­lui o rede­venţă de 6% din valoa­rea pro­du­cţi­ei,  sta­tul având opţiu­nea de a soli­ci­ta com­pa­niei Roşia Monta­nă Gold Cor­po­ra­tion  (RMGC) ca pla­ta rede­venţei să se facă în natu­ră, con­form pro­iec­tu­lui.

Cites­te mai mult pe RTV.NET, Marti, 27.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele