Yachtul Primăriei Mangalia a ieşit, oficial, pe mare

0
157

În cur­sul zilei de sâm­bă­tă, 20 iulie, a avut loc în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia o pre­zen­ta­re a ambar­ca­ţiu­nii achi­zi­ţio­na­te de muni­ci­pa­li­ta­te, în cadrul pro­iec­tu­lui „Club Nau­tic Cal­la­tis“.

Timp de trei zile, în peri­oa­da 20–23 iulie, potri­vit calen­da­ru­lui orga­ni­za­to­ri­lor, ambar­ca­ţiu­nea, ce are o capa­ci­ta­te de opt per­soa­ne, va putea fi vizi­ta­tă de turi­şti şi local­nici.

Pri­ma „cur­să“, în rada Por­tu­lui Turis­tic, a fost efec­tu­a­tă de ski­pper Gabriel Com­loşa­nu, coman­dor, ală­tu­ri de care s‑au aflat şi par­te­ne­rii bul­gari ai Pro­gra­mu­lui de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia-Bul­ga­ria.

Aces­ta este unul din­tre pro­gra­me­le ope­ra­ţio­na­le din peri­oa­da 2007–2013, deru­la­te în cadrul Obiec­ti­vu­lui „Coo­pe­ra­re teri­to­ri­a­lă Euro­pea­nă“, având drept scop cola­bo­ra­rea în zona de gra­ni­ţă a celor două ţări veci­ne.

Bava­ria Cru­i­ser 38 are o lun­gi­me tota­lă de 11,72 m, un pes­caj stan­dard de 1,95 m, motor Vol­vo de 30 cai pute­re, 3 cabi­ne şi 6 paturi, o „sufra­ge­rie“ şi o mini-bucă­tă­rie şi o înă­lţi­me a catar­gu­lui desu­pra lini­ei de plu­ti­re de 15,45 metri.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, yach­tul va putea fi uti­li­zat, pe vii­tor, de ope­ra­to­rii în turis­mul nau­tic, afla­ţi în vizi­tă în Man­ga­lia, dar şi de către turi­şti şi cetă­ţeni obi­ş­nui­ţi, con­tra unei taxe ce va fi sta­bi­li­tă de auto­ri­tă­ţi.

Potri­vit mangalia.ro, pro­iec­tul „Club Nau­tic Cal­la­tis“ urmă­reş­te dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii trans­fron­ta­li­ere de spri­jin în afa­ceri pen­tru pres­ta­to­rii ce acti­vea­ză pe seg­men­tul de agre­ment nau­tic şi sti­mu­la­rea  şi opti­mi­za­rea abi­li­tă­ţi­lor antre­pre­no­ri­a­le pe acest seg­ment în zona trans­fron­ta­li­eră Man­ga­lia-Bal­cic, în vede­rea acce­le­ră­rii dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce şi soci­a­le.

În cadrul pro­iec­tu­lui vor avea loc o serie de acti­vi­tă­ţi de pro­mo­va­re şi infor­ma­re: lan­sa­rea ofi­ci­a­lă  a Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, expo­zi­ţie de ambar­ca­ţiuni, Man­ga­lia Show nau­tic trans­fron­ta­li­er, Bal­cic — show nau­tic trans­fron­ta­li­er, pre­cum  şi o cam­pa­nie „Croa­zie­ră ȋn Del­ta Dună­rii”.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 1,459,071.00 euro, din care valoa­rea  eli­gi­bi­lă a pro­iec­tu­lui  este 1,252,289.00 euro, valoa­rea nee­li­gi­bi­lă  este de 142,600.00 euro,  iar veni­tu­ri­le esti­ma­te a fi gene­ra­te prin pro­iect sunt în valoa­re de 64,182.00 euro.

Editiadesud.ro, 20.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele