Vicepreşedintele Senatului României susţine exploatarea gazelor de şist

0
146
Dar să nu fie fracturare hidraulică…

Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM) va deru­la, în peri­oa­da iulie-noiem­brie, o cam­pa­nie de infor­ma­re cu pri­vi­re la gaze­le de şist şi a lan­sat site-ul infogazedesist.eu, unde a anu­nţat că Româ­nia are rezer­ve recu­pe­ra­bi­le de gaze de şist de 1.444 mili­ar­de de metri cubi, cla­sân­du-se pe locul al tre­i­lea în Euro­pa.

Cam­pa­nia se va desfă­şu­ra în prin­ci­pal în zone­le în care sunt con­ce­sio­na­te peri­me­tre cu potenţi­al de resur­se necon­venţio­na­le, res­pec­tiv Bâr­lad şi Dobro­gea. În Româ­nia, com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron a obţi­nut, în 11 iulie, acor­dul de mediu pen­tru ampla­sa­rea son­de­lor de foraj şi explo­ra­re a gaze­lor de şist în trei zone din judeţul Vaslui. Che­vron mai deţi­ne con­ce­siuni şi în Dobro­gea.

Che­vron intenţio­nea­ză să încea­pă în a doua jumă­ta­te a aces­tui an fora­rea unui puţ de explo­ra­re a gaze­lor de şist în judeţul Vaslui şi va ini­ţia stu­dii seis­mi­ce pen­tru cele trei peri­me­tre din judeţul Con­stanţa, res­pec­tiv Cos­ti­neşti, Vama Veche şi Adam­cli­si.

Vice­preşe­din­te­le Sena­tu­lui Româ­ni­ei, soci­al-demo­cra­tul Nico­lae Moga, spu­ne că se numă­ră prin­tre cei care susţi­ne gaze­le de şist. Susţin exploa­ta­rea gaze­lor de sist, dar nu prin meto­da frac­tu­ra­rii hidra­uli­ce, folo­si­tă de com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron. Să cau­te altă meto­dă, a spus Moga.

Rea­min­tim fap­tul că minis­trul Mediu­lui şi Schim­ba­ri­lor Cli­ma­ti­ce, Rova­na Plumb, a anu­nţat la Con­stanţa, că Minis­te­rul Mediu­lui a dat avi­ze unor com­pa­nii stră­i­ne pen­tru explo­ra­rea gaze­lor de şist în regiu­nea Dobro­gea.

Ca să ajun­gem la exploa­ta­re tre­bu­ie să vedem dacă avem aceas­tă resur­să şi unde o avem. Ori fără explo­ra­re nu avem cum să iden­ti­fi­căm, deo­cam­da­tă sun­tem în faza de explo­ra­re. Da, am dat avi­ze pen­tru Dobro­gea, pen­tru că nu exis­tă nici un fel de risc. Se tra­tea­ză cu foar­te mare seri­o­zi­ta­te, este clar că pe explo­ra­re, pe teh­no­lo­gia uti­li­za­tă, nu exis­tă ris­curi în ce pri­veş­te medi­ul, nici un fel de trans­fer în ceea ce pri­veş­te cali­ta­tea apei pota­bi­le, res­pec­tiv infes­ta­rea pân­zei fre­a­ti­ce, pen­tru că nu se uti­li­zea­ză teh­ni­ca de frac­tu­ra­re hidra­uli­că. Avem nevo­ie de aces­te explo­rări, a decla­rat Rova­na Plumb într‑o con­fe­rinţă de pre­să din luna mai a.c., la care a fost pre­zent şi pri­ma­rul Con­stanţei Radu Mază­re.

Ale­xan­dra VASILE, replicaonline.ro, Vineri, 26.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele