Situaţie explozivă la Mangalia: o clasă întreagă a primit subiectele rezolvate, în timpul examenului!

0
132
Frauda la BACALAUREAT 2013.

Situaţie explozivă la Mangalia: o clasă întreagă a primit subiectele rezolvate, în timpul examenului!

Acu­za­ţii gra­ve la Man­ga­lia, des­prin­se din ciclul fra­u­dă la Bac. Un pro­fe­sor din comi­sia de exa­men, de la Lice­ul Ion Băne­scu, este cer­ce­tat pen­tru că ar fi dat ele­vi­lor subiec­te­le deja rezol­va­te. Dosa­rul a fost pre­lu­at de către Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, cer­ce­tă­ri­le fiind în toi. De ase­me­nea, ele­vii ris­că să se alea­gă cu dosar penal pen­tru dare de mită, dar să le fie anu­lat şi exa­me­nul.

Situ­a­ţie explo­zi­vă la Man­ga­lia! Este vor­ba de exa­me­nul de matu­ri­ta­te, de Baca­la­u­re­a­tul 2013, unde 23 de elevi ar putea fi acu­za­ţi de dare de mită. Ne refe­rim aici la pro­ble­ma isca­tă la ulti­ma pro­bă, cea de ale­ge­re a pro­fi­lu­lui, deru­la­tă vineri, 5 iulie, care a pus pe jar atât repre­zen­tanţii Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa, cât şi poli­ţi­ş­tii.

Mai exact, la Lice­ul Ion Băne­scu, oame­nii legii au fost sesi­za­ţi prin 112 de fap­tul că, într‑o ban­că a unei săli de cla­să, din cadrul res­pec­ti­vei uni­tă­ţi de învă­ţământ, au fost găsi­te două copii xerox ale unor subiec­te rezol­va­te. Însă, după anche­ta deru­la­tă de poli­ţi­şti, vine ves­tea bom­bă! Nu doi copii au pri­mit subiec­te­le rezol­va­te, ci o cla­să întrea­gă, ceea ce înseam­nă 23 de elevi.

Flo­rin Pădu­rea­nu, mem­bru în comi­sia de exa­mi­na­re, res­pin­ge sus­pi­ciu­ni­le de fra­u­dă

Potri­vit anche­ta­to­ri­lor, came­re­le de supra­ve­ghe­re din res­pec­ti­va uni­ta­te de învă­ţământ ar fi sur­prins cum direc­to­rul Şco­lii numă­rul 1 din Man­ga­lia, Flo­rin Pădu­rea­nu, mem­bru în comi­sia de exa­men, a intrat în sala de cla­să şi a dat copi­i­lor foi­le xerox cu subiec­te­le rezol­va­te. Însă, aces­ta spu­ne că nu este ade­vă­rat.

Nu este ade­vă­rat, nu am ce să declar. Vă spun, pe came­re­le de supra­ve­ghe­re se vede cum eu eram pe hol, aşa cum tre­bu­ia să fiu, şi nu în cla­să. Mai mult nu am ce să spun. Nu am nici un ames­tec, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Flo­rin Pădu­rea­nu.

Însă, oame­nii legii au mai spus că ele­vii ar fi recu­nos­cut fap­tul că au dat bani pen­tru a pri­mi subiec­te­le deja rezol­va­te, dar nu direct lui Pădu­rea­nu, ci unei femei, fiind vor­ba de un inter­pus. Des­pre acest lucru, Flo­rin Pădu­rea­nu a spus: Nu ştiu nimic. Cel mai pro­ba­bil, ele­vi­lor li se va anu­la exa­me­nul de Baca­la­u­re­at şi nu‑l vor putea susţi­ne nici în toam­nă, fiind vor­ba de infra­cţiu­ne de dare de mită. Dosa­rul se află acum la Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, cer­ce­tă­ri­le con­ti­nu­ând.

Cadrul didac­tic ris­că să rămâ­nă fără ser­vi­ciu

Gene­ra­lul Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Con­stanţa, Rădu­cu Popes­cu, a fost cel care a anu­nţat orga­ne­le abi­li­ta­te şi în cazul de faţă. Mai exact, un inspec­tor şco­lar a găsit cele două copii xerox în ban­ca din sala de cla­să, după care a luat legă­tu­ra cu Popes­cu, aces­ta, la rân­dul său, anu­nţând Poli­ţia. Cât des­pre soar­ta celui sus­pec­tat că a dat ele­vi­lor foi­le xerox cu subiec­te­le deja rezol­va­te, dacă va fi găsit vino­vat, ris­că să rămâ­nă chiar fără fun­cţia de direc­tor.

Dacă va fi găsit vino­vat va păţi ceea ce pre­ve­de meto­do­lo­gia. Mai exact, nu va mai putea fi în comi­si­i­le de exa­men şi aşa mai depar­te. Iar dacă se ale­ge cu dosar penal, nu mai poa­te fi nici direc­tor, nu? Asta se va întâm­pla cu toţi cei găsi­ţi vino­va­ţi, a decla­rat, pen­tru Repli­ca, Rădu­cu Popes­cu, şeful ISJ Con­stanţa. Repre­zen­tanţii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa au spus că este vor­ba des­pre o anche­tă în curs, motiv pen­tru care nu pot fur­mi­za şi alte amă­nu­n­te.

Rea­min­tim că Lice­ul Ion Băne­scu din Man­ga­lia nu este sin­gu­rul cu ast­fel de pro­ble­me, lega­te de exa­me­nul matu­ri­tă­ţii. Pri­mul caz a fost rapor­tat de către o ele­vă ce a susţi­nut Baca­la­u­re­a­tul la Lice­ul Lazăr Edeleanu din Năvo­dari, care afir­ma că a fost dată afa­ră pen­tru că nu a mai avut bani să dea pro­fe­so­ri­lor. Cadre­le didac­ti­ce, de cea­lal­tă par­te, au susţi­nut că nu este vor­ba de aşa ceva, şi că ele­va a fost prin­să cu un tele­fon mobil. Însă, fata a depus plân­ge­re la Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa.

Un alt caz a apă­rut şi la Lice­ul Teo­re­tic Geor­ge Căli­ne­scu, unde a fost găsi­tă o sumă de bani, într-un şer­veţel, pe un dulap dintr‑o sală de cla­să. De ase­me­nea, nemulţu­mi­ri din par­tea ele­vi­lor a apă­rut şi la Cole­gi­ul Comer­ci­al Carol I, unde un tânăr susţi­ne că a fost picat întru­cât s‑a aple­cat să ia o foa­ie de pe jos.

Lice­ul Ion Băne­scu din Man­ga­lia, cu pro­ble­me la BAC încă din 2011

Pro­ble­me la exa­me­nul de Baca­la­u­re­at au fost şi în anul 2011, aici refe­rin­du-ne tot la Lice­ul Ion Băne­scu din Man­ga­lia. Pe atunci, poli­ţi­ş­tii au găsit suma de 450 de lei în bazi­nul unui WC, în tim­pul celei de a tre­ia pro­be. Banii erau înve­li­ţi într-un şer­veţel şi împa­che­ta­ţi într‑o pun­gă de plas­tic, iar sesi­za­rea a fost făcu­tă de comi­sia de supra­ve­ghe­re din şcoa­lă. Din câte se pare, banii erau puşi în locul res­pec­tiv în ide­ea să fie ridi­ca­ţi de cine­va, la un moment dat.

Lili­a­na CHIRU, replicaonline.ro, joi, 11 iulie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele