Scrisoarea primarului Cristian Radu către cetăţenii Mangaliei

0
254

Sti­ma­ţi locu­i­tori ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia,

A tre­cut un an de când am pre­lu­at man­da­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Cu aceas­tă oca­zie, am con­si­de­rat nece­sar să vă pre­zint o scur­tă infor­ma­re des­pre acti­vi­ta­tea curen­tă a Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local. Ştim cu toţii care era situ­a­ţia la nive­lul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le în vara anu­lui tre­cut.

Nu are rost să mai invo­căm, acum, “grea­ua moş­te­ni­re”, însă tre­bu­ie să vă spun că încă ne lup­tăm să plătim dato­ri­i­le ajun­se la sca­denţă, acu­mu­la­te de foş­tii pri­mari, prin con­trac­te păgu­b­o­a­se pen­tru buge­tul local.

Nu este deloc uşor, dar ală­tu­ri de con­si­li­e­rii locali for­măm o echi­pă suda­tă şi împre­u­nă cău­tăm cele mai bune solu­ţii de a revi­ta­li­za ora­şul, prin moder­ni­za­re şi inves­ti­ţii. Sunt conş­ti­ent că avem încă mul­te nea­jun­suri, că exis­tă şi mul­te opi­nii cri­ti­ce, dar ceea ce con­tea­ză, în pri­mul rând, este fap­tul că acum exis­tă voinţa de a se face ceva bun pen­tru ora­şul nos­tru.

În pri­vinţa ter­mo­fi­că­rii, ştiu că au mai fost une­le sin­co­pe iar­na tre­cu­tă, dar în ansam­blu pro­ble­ma s‑a rezol­vat, preţul giga­ca­lo­ri­ei fiind sub 300 de lei. În pre­zent, facem efor­turi pen­tru a redu­ce cos­tu­ri­le cu încă­l­zi­rea, prin intro­du­ce­rea reţe­lei de gaze natu­ra­le şi alte solu­ţii teh­ni­ce de spe­cia­li­ta­te.

Ştiu, de ase­me­nea, că o mare pro­ble­mă a Man­ga­li­ei este lega­tă de câi­nii fără stă­pân. Vă spun sin­cer că lucrăm la acest aspect, cu res­pec­ta­rea legi­sla­ţi­ei în vigoa­re. Evit să dau ter­me­ne, dar sunt încre­ză­tor că anul aces­ta vom avea pri­me­le rezul­ta­te pozi­ti­ve, în aceas­tă pri­vinţă.

Sti­ma­ţi cetă­ţeni,

Turis­mul este pri­o­ri­tar în eco­no­mia loca­lă. Încă din iar­nă, am înce­put o serie de inspe­cţii în sta­ţiuni, în vede­rea pre­gă­ti­rii pen­tru sezo­nul esti­val. Am con­si­de­rat că tre­bu­ie să ne pre­zen­tăm cum se cuvi­ne, în faţa turi­ş­ti­lor.

Tot­o­da­tă, încer­căm să atra­gem mai mulţi turi­şti în sudul lito­ra­lu­lui, prin orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te de nivel inter­na­ţio­nal, meni­te să repu­nă Man­ga­lia pe har­ta des­ti­na­ţi­i­lor turis­ti­ce euro­pe­ne.

În peri­oa­da urmă­toa­re, vom lua la pas fie­ca­re car­ti­er al ora­şu­lui pen­tru a iden­ti­fi­ca şi solu­ţio­na, împre­u­nă, pro­ble­me­le exis­ten­te. Mizez în con­ti­nu­a­re pe impli­ca­rea dum­ne­a­voas­tră, întru­cât numai în echi­pă vom putea găsi cele mai bune solu­ţii de moder­ni­za­re a ora­şu­lui nos­tru.

Pe aceas­tă cale, mai tre­bu­ie amin­tit fap­tul că în ulti­me­le luni am reu­şit să dema­răm câte­va pro­iec­te euro­pe­ne extrem de impor­tan­te în dezvol­ta­rea turis­ti­că a Man­ga­li­ei. Mă refer aici la con­stru­cţia unui Club nau­tic şi pune­rea în valoa­re a ves­ti­gi­i­lor Cetă­ţii Cal­la­tis.

Încer­căm, de ase­me­nea, să obţi­nem finanţa­re guver­na­men­ta­lă pen­tru con­stru­cţia de locu­inţe, moder­ni­za­rea Poli­cli­ni­cii şi Casei de Cul­tu­ră, pre­cum şi rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii, în oraş şi sta­ţiuni.

Dragi con­ci­ta­dini,

Dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii ora­şu­lui nos­tru, sun­teţi sin­gu­rii în faţa căro­ra noi, aleşii locali, tre­bu­ie să dăm soco­tea­lă, din punct de vede­re moral. De ace­ea, am decis să vă ţinem la curent des­pre acti­vi­ta­tea Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local.

Rea­firm, aşa­dar, întrea­ga dis­po­ni­bi­li­ta­te la dia­log din par­tea echi­pei admi­nis­tra­ti­ve a muni­ci­pa­li­tă­ţii. Vii­to­rul Man­ga­li­ei îl putem con­strui doar împre­u­nă.

Vă mulţu­mesc!

Sur­sa: https://www.facebook.com/mangalianews.mangalianews, 03.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply