Revista “Science” Exploatarea gazelor de şist ar putea provoca cutremure de pământ

1
203
Exploatarea gazelor de şist ar putea provoca cutremure de pământ

Seis­me­le cu o mag­ni­tu­di­ne de 2 gra­de pe sca­ra Rich­ter, sau mai mici, ce pot fi resi­mţi­te mai greu, sunt pro­vo­ca­te ade­sea de frac­turi hidra­uli­ce.

Potri­vit unui stu­diu publi­cat de pres­ti­gi­oa­sa revis­tă „Scien­ce”, frac­tu­ri­le hidra­uli­ce lega­te de exploa­ta­rea resur­se­lor natu­ra­le ar putea pro­vo­ca cutre­mu­re de pământ.

Potri­vit unui recent stu­diu şti­inţi­fic, frac­tu­ra­rea hidra­uli­că fra­gi­li­zea­ză solul, iar con­se­cinţe­le pot fi foar­te peri­cu­loa­se. Un seism ce a avut loc la mii de km poa­te pro­vo­ca o mul­ti­tu­di­ne de cutre­mu­re de mică amploa­re în zone unde este folo­si­tă frac­tu­ra­rea hidra­uli­că, cu ris­cul de a duce la pră­bu­şi­rea unor imo­bi­le. Cutre­mu­rul de pământ din Mau­le, sta­tul Chi­le, din febru­a­rie 2010, cu o mag­ni­tu­di­ne de 8,8 pe sca­ra Rich­ter, a declanşat, 16 ore mai târ­ziu, un seism de 4,4 în Okla­ho­ma, în situl zonei de exploa­ta­re a gazu­lui Wui­l­ze­ta, ara­tă un stu­diu şti­inţi­fic ame­ri­can citat de Atlantico.fr.

Aceas­tă des­co­pe­ri­re, publi­cat la 11 iule a.c., în revis­ta „Scien­ce”, a fost făcu­tă de cer­ce­tă­tori de la labo­ra­toa­re­le seis­mi­ce de la Uni­ver­si­ta­tea Colum­bia şi rea­prin­de dez­ba­te­rea pri­vind peri­co­lul frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce, uti­li­za­tă deja în mod intens în SUA, dar inter­zi­să în Franţa, al cărei pre­mi­er, Jean-Marc Ayra­ult, rea­fir­ma­se acest lucru chiar în ziua apa­ri­ţi­ei arti­co­lu­lui.

Frac­tu­ra­rea hidra­uli­că este un pro­ce­deu folo­sit pen­tru extra­ge­rea gazu­lui de şist. El con­stă în injec­ta­rea în sub­sol la foar­te îna­l­tă pre­siu­ne de mari can­ti­tă­ţi de apă ames­te­ca­tă cu nisip şi deter­genţi, ast­fel încât să spar­gă roca, iar gazul pe care ea îl conţi­ne să fie eli­be­rat. Este o meto­dă de exploa­ta­re care a con­dus la un ade­vă­rat boom eco­no­mic în nume­roa­se sta­te din SUA, dar care are con­se­cinţe mari asu­pra mediu­lui încon­ju­ră­tor, înde­o­se­bi asu­pra poluă­rii aeru­lui şi pân­ze­lor fre­a­ti­ce. După ce gazul sau petro­lul sunt cap­ta­te, ape­le uza­te sunt rein­jec­ta­te sau rămân în sub­sol.

Potri­vit cer­ce­tă­to­ri­lor, aces­te ape ar putea avea legă­tu­ră cu o anu­mi­tă cre­ş­te­re a acti­vi­tă­ţi­lor seis­mi­ce. Cutre­mu­re­le pro­vo­ca­te de ope­ra­ţiu­ni­le de frac­tu­ra­re ar putea atin­ge o mag­ni­tu­di­ne apro­pi­a­tă de 5,0. La acest nivel al scă­rii Rich­ter, ce măsoa­ră inten­si­ta­tea cutre­mu­re­lor, imo­bi­le­le de proas­tă cali­ta­te sau vechi pot fi ava­ri­a­te, ori chiar se pot pră­bu­şi.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în cotidianul.ro, 17.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Aten­tie, apa nu e ames­te­ca­ta cu deter­gen­ti, ci cu un mix de sub­stan­te extrem de noci­ve pen­tru mediu si sana­ta­te, pe lan­ga care deter­gen­tii sunt mici copii!!! Daca tot infor­mati citi­to­rii, faceti acest lucru in mod cores­pun­za­tor!

Leave a Reply