Raport de activitate al primarului Mangaliei, Cristian Radu, la un an de mandat

0
232

Încă de la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, a avut ca pri­o­ri­ta­te rea­du­ce­rea ser­vi­ci­u­lui de ter­mo­fi­ca­re la Con­si­li­ul Local.

Ast­fel, în august 2012, s‑a decis rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu fos­ta soci­e­ta­te de ter­mo­fi­ca­re, Cal­la­tis Therm şi s‑a votat pen­tru un preţ mai mic al giga­ca­lo­ri­ei, res­pec­tiv 295 de lei, de la pes­te 600 de lei, cât era anterior.

În pre­zent, sunt în curs de fina­li­za­re demer­su­ri­le pen­tru intro­du­ce­rea gaze­lor natu­ra­le în Man­ga­lia. Con­trac­tul cu par­tea bul­ga­ră este para­fat, reţea­ua de con­duc­te fiind deja monta­tă pe toa­te stră­zi­le oraşului.

La Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei s‑a depus docu­men­ta­ţia pen­tru apro­ba­rea unei finanţări de 600 mii euro, sumă nece­sa­ră achi­zi­ţio­nă­rii şi montă­rii arză­toa­re­lor pe gaz, la centrale.

De ase­me­nea, se cau­tă şi alte solu­ţii teh­ni­ce de spe­cia­li­ta­te pen­tru redu­ce­rea cos­tu­ri­lor la încălzire.

Sub­venţi­i­le şi măsu­ri­le soci­a­le au con­sti­tu­it o altă pri­o­ri­ta­te pen­tru con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le. Pen­tru pri­ma dată, fami­li­i­le şi per­soa­ne­le sin­gu­re din Man­ga­lia, care se încă­l­zesc cu lem­ne de foc, au bene­fi­ci­at de aju­tor de încă­l­zi­re, în peri­oa­da sezo­nu­lui rece.

Ast­fel, cei care au un venit net lunar/familie de până la 750 de lei au pri­mit câte 2 tone de lem­ne de foc, cei care au veni­turi cuprin­se între 750 de lei şi 1000 de lei au pri­mit 1,5 tone, iar fami­li­i­le sau per­soa­ne­le sin­gu­re cu veni­turi cuprin­se între 1000 şi 1600 de lei — câte o tonă de lemne.

În ulti­mul an, s‑a majo­rat de la 700 la 800 de lei limi­ta cuan­tu­mu­lui pen­si­ei, nece­sar acor­dă­rii pache­te­lor cu ali­men­te pen­tru pen­sio­nari, per­soa­ne­le cu han­di­cap şi per­soa­ne­le de pes­te 60 de ani, care nu rea­li­zea­ză veni­turi. Muni­ci­pa­li­ta­tea a majo­rat, din luna ianu­a­rie, pla­fo­nul de acor­da­re a tiche­tu­lui soci­al de la 500 la 700 de lei/persoană, iar valoa­rea aces­tu­ia a cres­cut de la 50 de lei/tichet, acor­dat oda­tă la  patru luni, la 70 de lei/tichet acor­dat oda­tă la două luni.

În aceas­tă peri­oa­dă, sunt iden­ti­fi­ca­te solu­ţi­i­le juri­di­ce de înfi­inţa­re a maga­zi­ne­lor de tip Eco­no­mat în pieţe sau în incin­ta Clu­bu­lui pensionarilor.

În pri­mul an de man­dat al pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, măsu­ri­le admi­nis­tra­ti­ve au vizat rea­li­za­rea lucră­ri­lor de pie­tru­i­re în mai mul­te car­ti­e­re ale ora­şu­lui, unde nu s‑a ocu­pat nimeni de aceas­tă pro­ble­mă, de la darea în folo­sinţă a  lotu­ri­lor de teren pen­tru casă.

A înce­put şi con­ti­nuă extin­de­rea reţe­lei de curent elec­tric în dife­ri­te zone defi­ci­ta­re. S‑au rea­bi­li­tat tro­tu­a­re­le şi tra­ma stra­da­lă pe arte­re­le cen­tra­le ale ora­şu­lui şi au fost efec­tu­a­te lucrări de  recon­di­ţio­na­re a mobi­li­e­ru­lui urban din  staţiuni.

Con­stru­cţia de locu­inţe este un alt pro­iect impor­tant al muni­ci­pa­li­tă­ţii. În acest sens, CL a votat o Hotă­râre pri­vind trans­mi­te­rea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către ANL, a unui teren în supra­fa­ţă de 8.400mp, pen­tru con­stru­i­rea a 84 de locu­inţe des­ti­na­te tinerilor.

În pre­zent, la Pri­mă­rie sunt în curs de repar­ti­ţie 11 locu­inţe de închi­ri­e­re, 18 locu­inţe soci­a­le, con­form lis­tei de pri­o­ri­tă­ţi, pre­cum şi 6 locu­inţe ANL, eli­be­ra­te recent.

Revi­go­ra­rea turis­mu­lui şi rea­şe­za­rea sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui pe har­ta turis­ti­că a lumii este un alt aspect care pre­o­cu­pă municipalitatea.

Încă din toam­na anu­lui tre­cut, s‑a for­mat câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pe fie­ca­re sta­ţiu­ne, alcă­tu­i­tă din con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi agenţi eco­no­mici. Au urmat o serie de inspe­cţii în toa­te sta­ţiu­ni­le pen­tru a iden­ti­fi­ca şi rezol­va pro­ble­me­le zonei. Muni­ci­pa­li­ta­tea doreş­te un par­te­ne­ri­at echi­ta­bil cu hote­li­e­rii şi agen­ții eco­no­mici impli­cați în turism.

A fost con­ce­put un Regu­la­ment pri­vind come­rţul stra­dal în sta­ţiuni pen­tru o mai bună colec­ta­re a impo­zi­te­lor şi taxe­lor pe dura­ta sezo­nu­lui şi pen­tru res­pec­ta­rea nor­me­lor urba­nis­ti­ce impu­se de CL.

Pe par­tea eco­no­mi­că, se fac demer­suri pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de colec­ta­re a taxe­lor şi impo­zi­te­lor la buge­tul local.

S‑a reu­şit, tot­o­da­tă, cre­a­rea de eve­ni­men­te meni­te să atra­gă turiști încă din peri­oa­da săr­bă­to­ri­lor de Paş­te şi 1 Mai, până la înce­pu­tul anu­lui școlar.

Pe cor­do­nul Saturn-Venus, va fi ame­na­ja­tă o zonă pen­tru orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le şi con­cer­te în aer liber. Loca­ţia se va numi “Bla­ck Sea Are­na” şi va găz­dui până la 70.000 de oameni, având una din­tre cele mai mari sce­ne din sud-estul Europei.

Pri­mul eve­ni­ment de amploa­re va fi “Liber­ty Para­de”, pe 13–14 iulie, urmat de con­cer­tul Euro­pa FM. În ace­ea­şi peri­oa­dă, se va orga­ni­za “Man­ga­lia Air Show” — un spec­ta­col avi­a­tic cu par­ti­ci­pa­rea unor piloţi acro­ba­ţi de pres­ti­giu la nivel mondial.

Man­ga­lia Drift Grand Prix” este un alt eve­ni­ment orga­ni­zat pe toa­tă dura­ta verii, în zona din­tre Saturn şi Venus.

În inter­va­lul 22–25 august, se va orga­ni­za Fes­ti­va­lul Cal­la­tis, eve­ni­ment la care Pri­mă­ria Man­ga­lia este par­te­ner, iar între 30 august şi 1 sep­tem­brie avem ca pro­iect orga­ni­za­rea Fes­ti­va­lu­lui Antic Cal­la­tis.

În peri­oa­da 2 — 8 sep­tem­brie, sunt pro­gra­ma­te mai mul­te eve­ni­men­te cu pri­le­jul Zilei Man­ga­li­ei, care se va săr­bă­tori de Sfân­ta Maria (8 septembrie).

Ast­fel, dorim să orga­ni­zăm Fes­ti­va­lul Mul­ti­e­t­nic, în cola­bo­ra­re cu ANTREC, Fes­ti­va­lul de Tea­tru FRINGE, pre­cum şi o pro­ce­siu­ne reli­gi­oa­să, pri­le­ju­i­tă de adu­ce­rea Brâu­lui Mai­cii Dom­nu­lui, din Gre­cia, pe data de 8 septembrie.

La capi­to­lul măsuri eco­no­mi­ce, menţio­năm fap­tul că Pri­mă­ria Man­ga­lia a con­trac­tat de la Trez­o­re­ria sta­tu­lui un cre­dit cu dobân­dă redu­să, pe o peri­oa­dă de 5 ani, în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 22 mili­oa­ne de lei.

Suma a fost folo­si­tă pen­tru a se plăti o par­te din dato­ri­i­le acu­mu­la­te de muni­ci­pa­li­ta­te prin lucrări şi ser­vi­cii con­trac­ta­te îna­in­te de anul 2012.

În dome­ni­ul juri­dic, s‑au veri­fi­cat toa­te dosa­re­le de instanţă în care este impli­ca­tă Pri­mă­ria. Până în vara anu­lui tre­cut, inte­re­se­le insti­tu­ţi­ei nu au fost repre­zen­ta­te cum se cuvi­ne, toa­te con­trac­te­le fiind în defa­voa­rea Primăriei.

În ulti­mul an s‑au deblo­cat fon­duri impor­tan­te pen­tru pro­iec­te euro­pe­ne de moder­ni­za­re şi dezvol­ta­re a ora­şu­lui. Exem­ple în acest sens sunt pro­iec­te­le: Cal­la­tis — Isto­rie la malul Mării Negre”, para­fat la data de 18 apri­lie 2013, cu o valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 4 mil. de euro;

Club Nau­tic Cal­la­tis” — având o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 1,4 mil. de euro, obiec­ti­vul gene­ral fiind dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor pe seg­men­tul de turism nau­tic, în zona trans­fron­ta­li­eră Mangalia-Balcic.

Un alt pro­iect finanţat din fon­duri euro­pe­ne este cel de moder­ni­za­re a fale­zei Nept­un-Jupi­ter. Cere­rea de finanţa­re pen­tru acest pro­iect a fost depu­să recent la orga­nis­me­le abi­li­ta­te ale sta­tu­lui. Pro­iec­tul are în vede­re rea­me­na­ja­rea zonei cuprin­se între limi­ta pla­jei şi lacu­ri­le din Nept­un şi Jupi­ter, iar valoa­rea aces­tu­ia se ridi­că la apro­xi­ma­tiv 1, 3 mil. de euro.

În curs de apro­ba­re este şi pro­iec­tul cu finanţa­re euro­pea­nă “Con­su­mă peş­te”, în valoa­re de 600.000 de euro.

Gale­rie foto:

Marti, 2 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply