Mangalia şi sudul litoralului — cum vede turismul primarul Cristian Radu

0
197

cristianradu1-1373200608.jpg

În ulti­mii ani, sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc a avut mult de sufe­rit din cau­za lip­sei inves­ti­ţi­i­lor, dar şi a scan­da­lu­ri­lor care au măci­nat admi­nis­tra­ţia loca­lă din Man­ga­lia. Aceas­tă situ­a­ţie pro­mi­tea însă să se schim­be oda­tă cu ale­ge­ri­le loca­le de anul tre­cut, după ce Cris­ti­an Radu a câş­ti­gat fun­cţia de pri­mar.

     Noul edil, încă de la înce­put, şi‑a sta­bi­lit ca prin­ci­pa­lă pri­o­ri­ta­te turis­mul. Des­pre modul în care sunt pre­gă­ti­te sta­ţiu­ni­le din sud şi des­pre ce sur­pri­ze vor avea par­te turi­ş­tii, am stat de vor­bă cu pri­ma­rul Cris­ti­an Radu.

     —  Cum s‑a pre­gă­tit, anul aces­ta, Man­ga­lia pen­tru sezo­nul esti­val?

     — Încă din toam­na anu­lui tre­cut am for­mat câte o comi­sie de spe­cia­li­ta­te pe fie­ca­re sta­ţiu­ne, alcă­tu­i­tă din con­si­li­eri locali, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei şi agenţi eco­no­mici. Au urmat o serie de inspe­cţii în toa­te sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui pen­tru a iden­ti­fi­ca şi rezol­va pro­ble­me­le zonei.

     Dorim un par­te­ne­ri­at echi­ta­bil cu hote­li­e­rii şi agenţii eco­no­mici impli­ca­ţi în turism. Însă, nu toţi au înţe­les că mai tre­bu­ie să şi inves­teas­că şi să ofe­re ser­vi­cii turis­ti­ce de cali­ta­te. De ace­ea, am con­ce­put un Regu­la­ment pri­vind come­rţul stra­dal în sta­ţiuni pen­tru o mai bună colec­ta­re a impo­zi­te­lor şi taxe­lor pe dura­ta sezo­nu­lui şi pen­tru res­pec­ta­rea nor­me­lor urba­nis­ti­ce impu­se de CL.

     Pe par­tea eco­no­mi­că, facem demer­suri pen­tru cre­ş­te­rea gra­du­lui de colec­ta­re a taxe­lor şi impo­zi­te­lor la buge­tul local. Până anul tre­cut unii agenţi eco­no­mici plă­teau taxe deri­zo­rii pen­tru acti­ve­le deţi­nu­te sau, mai grav, nu plă­teau niciun impo­zit. În pre­zent, veri­fi­căm toa­te con­trac­te­le înche­ia­te de admi­nis­tra­ţia loca­lă până anul tre­cut. S‑au dat zeci de hec­ta­re prin diver­se con­trac­te de con­ce­siu­ne, închi­ri­e­re sau aso­ci­e­re, veni­tu­ri­le buge­tu­lui local repre­zen­tând sume infi­me.

     Vom anu­la tot ce este ile­gal pen­tru a reîn­tregi patri­mo­ni­ul muni­ci­pa­li­tă­ţii. La acest moment, sunt pes­te 220 de agenţi eco­no­mici care se află în pro­ce­du­ră de veri­fi­ca­re şi sta­bi­li­re a obli­ga­ţi­i­lor de pla­tă către buge­tul local.

     —  Ce sur­pri­ze le veţi pre­găti turi­ş­ti­lor în aceas­tă vară?

     — Vom revi­go­ra turis­mul prin cre­a­rea de eve­ni­men­te meni­te să atra­gă turi­şti. Un prim pas a fost făcut, oda­tă cu orga­ni­za­rea eve­ni­men­tu­lui pri­le­ju­it de Săr­bă­to­ri­le Pas­ca­le.  Alte eve­ni­men­te orga­ni­za­te spe­cial pen­tru cei care pre­fe­ră des­ti­na­ţi­i­le turis­ti­ce de la noi sunt: „Man­ga­lia Air Show” — un spec­ta­col avi­a­tic cu par­ti­ci­pa­rea unor piloţi acro­ba­ţi de pres­ti­giu, eve­ni­ment ce va avea loc în peri­oa­da 13–14 iulie; „Man­ga­lia Drift Grand Prix” — eve­ni­ment orga­ni­zat pe toa­tă dura­ta verii, în zona din­tre Saturn şi Venus, care va fi o com­bi­na­ţie între spor­tul cu motor şi enter­tain­ment, mani­fes­ta­re ce va atra­ge un număr mare de turi­şti români dar şi stră­ini, obi­ş­nui­ţi cu spec­ta­co­le de acest gen.

     Tot pe cor­do­nul Saturn-Venus, va fi ame­na­ja­tă o zonă pen­tru orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le şi con­cer­te în aer liber. Loca­ţia se va numi Bla­ck Sea Are­na şi va găz­dui până la 100.000 de oameni, având una din­tre cele mai mari sce­ne din sud-estul Euro­pei.

     Pri­mul eve­ni­ment de amploa­re va fi pe 13–14 iulie, res­pec­tiv Liber­ty Para­de, urmat de con­cer­tul Euro­pa FM. În ace­ea­şi loca­ţie vor con­cer­ta, în aceas­tă vară, tru­pe şi arti­şti cele­bri la nivel inter­na­ţio­nal. Pe 15 august, de Sfân­ta Maria, vom orga­ni­za, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii  Arma­tei, în Por­tul Turis­tic, un spec­ta­col dedi­cat Zilei Mari­nei.

     În inter­va­lul 22–25 august se va orga­ni­za Fes­ti­va­lul Cal­la­tis, eve­ni­ment la care Pri­mă­ria Man­ga­lia este par­te­ner. Apoi, între 30 august — 1 sep­tem­brie avem ca pro­iect orga­ni­za­rea Fes­ti­va­lu­lui Antic Cal­la­tis.

     În peri­oa­da 30 august — 8 sep­tem­brie, sunt pro­gra­ma­te mai mul­te eve­ni­men­te cu pri­le­jul Zilei Man­ga­li­ei, care se va săr­bă­tori de Sfân­ta Maria (8 sep­tem­brie). Ast­fel, dorim să orga­ni­zăm Fes­ti­va­lul Mul­ti­e­t­nic, în cola­bo­ra­re cu ANTREC, Fes­ti­va­lul de Tea­tru FRINGE, pre­cum şi o pro­ce­siu­ne reli­gi­oa­să, pri­le­ju­i­tă de adu­ce­rea Brâu­lui Mai­cii Dom­nu­lui, din Gre­cia, pe data de 8 sep­tem­brie.

     Ca şi con­clu­zie în pri­vinţa eve­ni­men­te­lor, dorim ca turis­mul să fie un motor de dezvol­ta­re eco­no­mi­că în sudul lito­ra­lu­lui. Cu sigu­ranţă, sezo­nul urmă­tor se vor vedea mai mul­te schim­bări pozi­ti­ve în sudul lito­ra­lu­lui.

     —  Ştim că este prea din scurt să dis­cu­tăm des­pre măsuri con­cre­te, de când sun­teţi pri­mar, în rea­bi­li­ta­rea turis­mu­lui în sta­ţiu­ni­le din sud. Care este pro­iec­tul dvs. pri­vind turis­mul?

     — În pri­mul rând tre­bu­ie să vor­bim des­pre un turism civi­li­zat, la stan­dar­de euro­pe­ne. Nu putem avea pre­tenţii să rea­du­cem turi­ş­tii stră­ini, dacă nu le ofe­rim con­di­ţii decen­te. Pen­tru asta este nevo­ie de con­ti­nu­a­rea inves­ti­ţi­i­lor în infras­truc­tu­ră, res­pec­ta­rea regle­men­tă­ri­lor pri­vind come­rţul stra­dal şi nu în ulti­mul rând repu­ne­rea în cir­cu­i­tul turis­tic a uni­tă­ţi­lor de caza­re aban­do­na­te în ulti­mii zece ani. La acest punct sur­pri­ze­le plă­cu­te au înce­put să apa­ră, în sen­sul că deja s‑a rea­bi­li­tat un hotel din Venus şi tot în aceas­tă sta­ţiu­ne s‑a inau­gu­rat recent un hotel de 5 ste­le. Deci se poa­te.

     — Pe ce atuuri va miza turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui, în com­pe­ti­ţia cu sta­ţiu­nea Mama­ia şi lito­ra­lul bul­gă­resc?

     — Vă spun foar­te clar că noi nu con­cu­răm cu nimeni în dome­ni­ul turis­tic. Avem pro­pria iden­ti­ta­te şi vom repu­ne în valoa­re atuu­ri­le zonei, vom face cam­pa­nii de rebran­ding şi vom reu­şi să revi­ta­li­zăm sudul lito­ra­lu­lui.

     Mizăm pe turis­mul bal­near pen­tru că în Man­ga­lia avem 10 izvoa­re cu apă sul­fu­roa­să, mizăm pe turis­mul de fami­lie pen­tru că avem sta­ţiuni pli­ne de ver­dea­ţă, par­curi şi zone spe­ci­a­le pen­tru petre­ce­rea tim­pu­lui liber. Mizăm de ase­me­nea pe cre­ş­te­rea numă­ru­lui de turi­şti prin cre­a­rea de eve­ni­men­te, aşa cum am vor­bit deja. Avem mul­te monu­men­te isto­ri­ce pe care turi­ş­tii sunt aştep­ta­ţi să le vizi­te­ze.

     În con­clu­zie, este doar o ches­tiu­ne de timp până când sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui îşi vor recă­pă­ta sta­tu­tul de per­le ale lito­ra­lu­lui româ­nesc.

     Arti­co­lul inte­gral, în cugetliber.ro, luni, 8 iulie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply