Mangalia: S‑a deschis Târgul Estival „Carte la nisip“

0
257

Cea de‑a XVI‑a edi­ţie a Târ­gu­lui Esti­val „Car­te la nisip” a debu­tat, dumi­ni­că sea­ră, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, într‑o atmosfe­ră spe­cia­lă, răco­ri­tă şi „stro­pi­tă” cu vin de cali­ta­te. Târ­gul va con­ti­nua şi în aceas­tă săp­tămâ­nă cu alte eve­ni­men­te cul­tu­ra­le pen­tru toa­te gus­tu­ri­le şi vâr­ste­le.

După ver­ni­sa­jul de ieri al expo­zi­ţi­ei de pic­tu­ră sem­na­tă de Con­stanţa Petres­cu-Dăni­lă, astăzi, de la ora 20.00, sunt pro­gra­ma­te lan­sări de car­te sub egi­da Clu­bu­lui Ami­ra­li­lor. În acest con­text, vor fi pre­zen­ta­te publi­cu­lui de la mare două volu­me deo­se­bi­te: „Des­pre Inte­l­li­gen­ce… Alt­fel şi‑n mai mul­te feluri”, de con­tra­a­mi­ral de flo­ti­lă ® Ioan Mari­an, şi „Con­clu­zi­i­le pro­ce­su­lui de la Haga în legă­tu­ră cu deli­mi­ta­rea zonei eco­no­mi­ce exclu­si­ve a Româ­ni­ei”, de vicea­mi­ral ® dr. Eugen Lau­ri­an.

Mâi­ne, de la ora 20.00, eve­ni­men­te­le spe­ci­a­le din cadrul Târ­gu­lui Esti­val „Car­te la nisip” con­ti­nuă cu „Armo­ni­i­le cuvân­tu­lui”, un reci­tal de muzi­că folk şi poe­zie susţi­nut de Wal­ter Ghi­co­les­cu şi Geor­ge Eugen Doi­na­ru.

Eve­ni­men­te cul­tu­ra­le se vor desfă­şu­ra şi zile­le urmă­toa­re, când sunt aştep­ta­ţi să-şi lanse­ze cărţi­le… „la nisip” scri­i­to­rii Radu Paras­chi­ves­cu şi Mir­cea Căr­tă­res­cu

Târ­gul Esti­val „Car­te la nisip” se desfă­şoa­ră sub egi­da Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis” şi Edi­tu­ra Huma­ni­tas.

Mire­la STÎNGĂ, Telegrafonline.ro, Marti, 23.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply