La Mangalia, s‑a pus în funcţiune sistemul de distribuţie a gazelor naturale (galerie foto)

0
83

Sis­te­mul de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a fost inau­gu­rat, vineri, 26 iulie, în pre­zenţa minis­tru­lui dele­gat pen­tru Ener­gie, Con­stan­tin Niţă şi a secre­ta­ru­lui de stat al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Mihai Albu­les­cu.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat par­la­men­ta­rii Nico­lae Moga şi Vic­tor Manea, pre­cum şi alte ofi­ci­a­li­tă­ţi de la nivel judeţean şi local. După mai mul­te ter­gi­ver­sări cau­za­te de pro­ble­me admi­nis­tra­ti­ve, reţea­ua de gaze natu­ra­le din Man­ga­lia este fun­cţio­na­lă. Acest lucru a fost posi­bil dato­ri­tă demer­su­ri­lor sena­to­ru­lui Nico­lae Moga şi ale pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu, la nive­lul fac­to­ri­lor de deci­zie din Guvern.

Astăzi a venit ziua cea mare pen­tru că avem posi­bi­li­ta­tea să dăm satis­fa­cţie locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia, Negru Vodă şi a celor din sta­ţiuni. Am fina­li­zat ali­men­ta­rea cu gaz, caza­ne­le sunt bune la toa­te cen­tra­le­le ter­mi­ce, iar cetă­ţe­nii nu vor mai suferi din cau­za fri­gu­lui, aşa cum s‑a întâm­plat în tre­cut”, a pre­ci­zat sena­to­rul Nico­lae Moga.

Repre­zen­tanţii Guver­nu­lui împre­u­nă cu fac­to­rii de deci­zie de la nivel judeţean şi local au efec­tu­at o vizi­tă la CT9 — pri­ma cen­tra­lă ali­men­ta­tă cu gaze natu­ra­le, la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr.2, pre­cum şi la o locu­inţă par­ti­cu­la­ră, selec­ta­tă din­tre cere­ri­le depu­se la soci­e­ta­tea fur­ni­zoa­re.

Sigur că preţul gazu­lui din Bul­ga­ria este altul decât pen­tru Româ­nia. Preţul la noi este mai mic deo­cam­da­tă, urmea­ză o eta­pă de libe­ra­li­za­re pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici, care se va fina­li­za unde­va în 2018, con­form acor­du­lui cu FMI şi CE”, a decla­rat minis­trul Con­stan­tin Niţă.

Pre­zent în Isra­el, la o întâl­ni­re cu un grup de oameni de afa­ceri în vede­rea atra­ge­rii de inves­ti­tori în zona Man­ga­li­ei, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat că “ali­men­ta­rea ora­şu­lui cu gaze natu­ra­le este un anga­ja­ment asu­mat, iar în urmă­to­rii ani, după racor­da­rea tutu­ror cen­tra­le­lor la reţea­ua de dis­tri­bu­ţie a gaze­lor natu­ra­le preţul giga­ca­lo­ri­ei pen­tru popu­la­ţie va scă­dea cu până la 30%”.

Direc­to­rul Gol­d­term, Dan Geor­ges­cu a pre­ci­zat, la rân­dul său, că este posi­bil ca, până la sfârşi­tul anu­lui, să se branşe­ze la reţea­ua de gaze natu­ra­le toa­te cen­ta­le­le ter­mi­ce mari din oraş.

Sun­tem încre­ză­tori că vom obţi­ne o finanţa­re guver­na­men­ta­lă prin care să aco­pe­rim 70% din cos­tu­ri­le de 2,8 mil. lei nece­sa­re imple­men­tă­rii aces­tui pro­iect. Obiec­ti­vul nos­tru este scă­de­rea direc­tă a preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei către popu­la­ţie, după amor­ti­za­rea inves­ti­ţi­ei”.

Gale­rie foto:

 

Vineri, 26 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele