Campanie de ecologizare în Portul Turistic Mangalia (galerie foto)

0
276

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Româ­nă a Sca­fan­dri­lor Pro­fe­si­o­ni­şti şi Spor­tivi şi ASM Cal­la­tis MG au dema­rat, sâm­bă­tă, 6 iulie, o cam­pa­nie de eco­lo­gi­za­re a Por­tu­lui Turis­tic din localitate.

Ast­fel, la ini­ţi­a­ti­va depu­ta­tu­lui Vic­tor Manea, mai mulţi sca­fan­dri pro­fe­si­o­ni­şti s‑au impli­cat, în mod volun­tar, în aceas­tă cam­pa­nie, ce se va deru­la pe toa­tă peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val, dorind să tra­gă un sem­nal de alar­mă asu­pra poluă­rii mediu­lui înconjurător.

Echi­pa­ţi cores­pun­ză­tor, sca­fan­drii au dema­rat acţiu­nea de cău­ta­re a rezi­duu­ri­lor din mare, în zona Por­tu­lui Turis­tic. Aici, au des­co­pe­rit că nu toţi cetă­ţe­nii dau dova­dă de res­pon­sa­bi­li­ta­te civi­că şi arun­că în mare tot felul de obiec­te din­tre cele mai diverse.

După câte­va minu­te de la  scu­fun­da­re, la adân­ci­mea de apro­xi­ma­tiv opt metri, cu o vizi­bi­li­ta­te redu­să, ei au iden­ti­fi­cat şi adus la supra­fa­ţă o serie de deşe­uri noci­ve pen­tru medi­ul încon­ju­ră­tor, cum ar fi: parâ­me, sti­cle de bere, pet-uri, ba chiar o tiga­ie şi un acu­mu­la­tor pro­ve­nit de la o ambarcaţiune.

Ei au decla­rat că a fost pen­tru pri­ma dată când explo­rea­ză zona Por­tu­lui Turis­tic din Man­ga­lia şi au con­sta­tat că nu este atât de mur­da­ră ca în alte locuri, dar că oame­nii ar tre­bui să fie mai atenţi cu bogă­ţi­i­le lăsa­te de natură.

La rân­dul său, con­si­li­e­rul pri­ma­ru­lui, Romu­lus Dumi­tra­na, pre­zent la acţiu­nea de eco­lo­gi­za­re, a pre­ci­zat că eve­ni­men­tul este un prim pas în cam­pa­ni­i­le de eco­lo­gi­za­re a sudu­lui litoralului.

Astăzi, am dema­rat pri­ma acţiu­ne de eco­lo­gi­za­re a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi am înce­put cu zona din Por­tul Turis­tic, pen­tru că dorim să avem un mediu marin curat. Tot­o­da­tă, dorim să sen­si­bi­li­zăm, înde­o­se­bi pe cei care au ambar­ca­ţiuni în Mari­na Man­ga­lia să con­tri­bu­ie la pro­te­ja­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor. Menţio­nez că aces­te cam­pa­nii de eco­lo­gi­za­re se vor deru­la per­ma­nent în ora­şul Man­ga­lia, ast­fel încât să avem o zonă turis­ti­că mai cura­tă şi pri­mi­toa­re”, a afir­mat con­si­li­e­rul primarului.

De ase­me­nea, repre­zen­tanţii muni­ci­pa­li­tă­ţii au pre­ci­zat că aces­te acţiuni nu au impli­cat cos­turi din par­tea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le şi că este nevo­ie de resur­se mini­ma­le şi spi­rit civic pen­tru a avea un oraş nepoluat.

Mă bucur că la Man­ga­lia se va înfi­inţa Aca­de­mia Româ­nă de scu­fun­dări spor­ti­ve şi de agre­ment pen­tru pasio­na­ţii de scu­fun­dări. Pes­te două săp­tămâni, cu aju­to­rul sca­fan­dri­lor pro­fe­si­o­ni­şti vom înfi­inţa şi un Depar­ta­ment de Inter­venţie şi Sal­va­re, ast­fel încât să acţio­năm prompt în cazul eve­ni­men­te­lor nedo­ri­te”, a mai spus Romu­lus Dumitrana.

Gale­rie foto:

Sam­ba­ta, 6 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply