Ambulanţă ultraperformantă, la Mangalia

0
164

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a fost pre­zent, joi, 4 iulie, la sedi­ul Gru­pu­lui 1 de inter­venţie Con­stanţa-Palas pen­tru a pre­lua o ambu­lanţă care va fun­cţio­na la Subu­ni­ta­tea Man­ga­lia a Ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lanţă Con­stanţa.

În urmă­toa­re­le zile, ambu­lanţa se va afla la sedi­ul Subu­ni­tă­ţii Man­ga­lia, ca urma­re a demer­su­ri­lor între­prin­se de Pri­mă­ria Man­ga­lia la Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa. Uni­ta­tea mobi­lă pres­pi­ta­li­ceas­că va deservi  locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui şi pe cei din loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe.

Auto­sa­ni­ta­ra va asi­gu­ra, per­ma­nent, asis­tenţă medi­ca­lă de urgenţă pres­pi­ta­li­ceas­că, ime­di­at ce pro­ce­du­ra teh­ni­că de pre­lu­a­re va fi legal înde­pli­ni­tă.

Ambu­lanţa face par­te din cate­go­ria celor de tip C şi deţi­ne echi­pa­men­te medi­ca­le per­for­man­te, res­pec­tiv: defi­bri­la­tor-moni­tor, apa­rat de ven­ti­la­ţie meca­ni­că, aspi­ra­tor de secreţii, dis­po­zi­tiv injec­to­mat, came­ră de izo­la­re pen­tru cei con­ta­mi­na­ţi, dis­po­zi­tiv de extra­cţie tip Ket, tar­gă vacu­um.

Prin pro­iec­tul “Sus­te­na­bi­li­ta­te, Mobi­li­ta­te, Acce­si­bi­li­ta­te în Regiu­nea Trans­fron­ta­li­eră Con­stanţa — Dobri­ch — Infras­truc­tu­ra de Trans­port (SMART)”, Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa a achi­zi­ţio­nat mai mul­te tipuri de ambu­lanţe, iar un ast­fel de echi­pa­ment de acor­da­re a pri­mu­lui aju­tor ajun­ge la Man­ga­lia, ca bene­fi­ci­ar final.

Joi, 4 iulie 2013, Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply