ADMITEREA LA LICEU 2013: Datele privind ierarhia la EVALUAREA NAŢIONALĂ au fost publicate pe edu.ro

0
150

Ierar­hia la nivel judeţean şi a muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti a absol­venţi­lor cla­sei a VIII‑a a fost publi­ca­tă vineri, la ora 14.38, pe site-ul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le (MEN).

ADMITEREA LA LICEU 2013: Date­le pri­vind ierar­hia la EVALUAREA NAŢIONALĂ au fost publi­ca­te pe edu.ro

Până la aceas­tă oră au fost însă judeţe care au afi­şat situ­a­ţia la nivel local, de exem­plu judeţul Pra­ho­va.  

Oda­tă cu publi­ca­rea ierar­hi­i­lor pe judeţ şi în Bucu­reşti, ori­ce elev poa­te vedea unde se pla­sea­ză cu media obţi­nu­tă.

Aces­te date tre­bu­iau afi­şa­te pe site-ul http://admitere.edu.ro până în pri­ma zi în care ele­vii com­ple­tea­ză fişe­le cu opţiuni pen­tru înscri­e­rea în liceu. Aces­te fişe tre­bu­ie com­ple­ta­te numai după con­sul­ta­rea ierar­hi­ei pen­tru judeţul în care ele­vii vor să se înscrie.

Potri­vit calen­da­ru­lui admi­te­rii în cla­sa a IX‑a pen­tru anul şco­lar 2013 — 2014, în peri­oa­da 5 — 9 iulie are loc com­ple­ta­rea opţiu­ni­lor în fişe­le de înscri­e­re de către absol­venţii cla­sei a VIII‑a.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe Mediafax.ro, vineri, 5 iulie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply