24 iunie, Ziua Universală a iei

0
157

Fotografie: Pe 24 iunie vom sarbatori impreuna Ziua Universala a Iei. Aceasta nu este o campanie de publicitate, ci o celebrare a IEI traditionale romanesti, oriunde s-ar afla pe Planeta. Ea este matricea noastra culturala, un simbol al identitatii si creativitatii spatiului romanesc, care dainuie din timpuri stravechi. Cum sarbatorim Ziua Universala a Iei Ne imbracam in IE sau camasa traditionala romaneasca alba, ne fotografiem si incarcam pozele pe pagina de facebook. Alegem cea mai reprezentativa fotografie si o publicam drept fotografie de profil, specificand locul prin butonul de locatie, care exista in dreptul fiecarei imagini. Aceasta fotografie trebuie postata apoi pe pagina de facebook La blouse roumaine, unde va exista o aplicatie prin care vor putea fi vizualizate toate pozele de pe mapamond. Vom imbraca astfel pentru o zi planeta in ie!Am primit multe mesaje legate de evenimentele care marcheaza aceasta zi. Suntem liberi sa organizam evenimente asa cum dorim, in spiritul comunitatii din care facem parte sau pe care o putem crea cu aceasta ocazie. Pe facebook va propunem sa lansati un eveniment pe care sa il denumiti ZIUA UNIVERSALA A IEI, specificand locatia. De exemplu, ZIUA UNIVERSALA A IEI TORINO (a fost primul eveniment creat in acest sens). Totodata va rugam sa ne anuntati pentru a promova evenimentul si in cadrul comunitatii La blouse roumaine. Pregatirile pentru ZIUA UNIVERSALA A IEI incep la apusul soarelui, pe 23 iunie, pentru ca, potrivit obiceiurilor romanesti, atunci incepe si noaptea magica de Sanziene, un bun prilej de a promova in lume o minunata traditie romaneasca. 24 iunie 2013 este a doua zi de Rusalii, in Romania fiind zi libera. In aceeasi zi, Biserica Ortodoxa Romana sarbatoreste Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Impreuna putem transforma IA ROMANEASCA in brand de tara. Va multumim!Echipa La blouse roumaine

Pe data de Luni, 24 iunie, vom sar­ba­tori impre­u­na Ziua Uni­ver­sa­la a Iei. Aceas­ta nu este o cam­pa­nie de publi­ci­ta­te, ci o cele­bra­re a IEI tra­di­tio­na­le roma­ne­s­ti, ori­un­de s‑ar afla pe Pla­ne­ta. Ea este matri­cea noas­tra cul­tu­ra­la, un sim­bol al iden­ti­ta­tii si… cre­a­ti­vi­ta­tii spa­ti­u­lui roma­nesc, care dai­nu­ie din tim­puri stra­vechi.

Cum sar­ba­to­rim Ziua Uni­ver­sa­la a Iei

Ne imbra­cam în IE sau cama­sa tra­di­tio­na­la roma­neas­ca alba, ne foto­gra­fi­em si incar­cam poze­le pe pagi­na de face­bo­ok. Ale­gem cea mai repre­zen­ta­ti­va foto­gra­fie si o publi­cam drept foto­gra­fie de pro­fil, spe­ci­fi­cand locul prin buto­nul de loca­tie, care exis­ta in drep­tul fie­ca­rei ima­gini. Aceas­ta foto­gra­fie tre­bu­ie pos­ta­ta apoi pe pagi­na de face­bo­ok La blo­u­se rou­mai­ne, unde va exis­ta o apli­ca­tie prin care vor putea fi vizu­a­li­za­te toa­te poze­le de pe mapa­mond. Vom imbra­ca ast­fel pen­tru o zi pla­ne­ta in ie!

Am pri­mit mul­te mesa­je lega­te de eve­ni­men­te­le care mar­chea­za aceas­ta zi. Sun­tem liberi sa orga­ni­zam eve­ni­men­te asa cum dorim, in spi­ri­tul comu­ni­ta­tii din care facem par­te sau pe care o putem crea cu aceas­ta oca­zie. Pe face­bo­ok va pro­pu­nem sa lan­sati un eve­ni­ment pe care sa il denu­mi­ti ZIUA UNIVERSALA A IEI, spe­ci­fi­cand loca­tia.

De exem­plu, ZIUA UNIVERSALA A IEI TORINO (a fost pri­mul eve­ni­ment cre­at in acest sens). Tot­o­da­ta va rugam sa ne anun­tati pen­tru a pro­mo­va eve­ni­men­tul si in cadrul comu­ni­ta­tii La blo­u­se rou­mai­ne.

Pre­ga­ti­ri­le pen­tru ZIUA UNIVERSALA A IEI incep la apu­sul soa­re­lui, pe 23 iunie, pen­tru ca, potri­vit obi­ce­iu­ri­lor roma­ne­s­ti, atunci ince­pe si noap­tea magi­ca de Sanzie­ne, un bun pri­lej de a pro­mo­va in lume o minu­na­ta tra­di­tie roma­neas­ca.

24 iunie 2013 este a doua zi de Rusa­lii, in Roma­nia fiind zi libe­ra. In ace­ea­si zi, Bise­ri­ca Orto­do­xa Roma­na sar­ba­to­res­te Nas­te­rea Sfan­tu­lui Ioan Bote­za­to­rul.
Impre­u­na, putem trans­for­ma IA ROMANEASCA in brand de tara.

Va mul­tu­mim! Echi­pa La blo­u­se rou­mai­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele